56. Фактически състав на преобразуването.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

56. Фактически състав на преобразуването.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:36 pm

56. Фактически състав на преобразуването.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

Преобразуването представлява един смесен фактически състав, при който ТД или имущество на едно или повече ТД, преминава върху едно или повече ТД, а съдружниците на прекратеното дружество придобиват дялове респ. акции от новото ТД. Фактическият състав на преобразуването включва:
Договор и план за преобразуване между ТД-ва.
Писмен доклад на управителните органи на всяко едно от ТД.
Доклади от проверител (регистриран одитор).
Предоставяне на информация.
Отделно решение на ОС на всяко ТД.
Вписване на преобразуването.


1. Договор и план за преобразуване. (чл. 262д ТЗ)

Договорът поначало се сключва преди приемането на решенията на органите на дружествата, но може да се сключи и след това, като в такъв случай се изготвя проект за договор за преобразуване и датата на сключване на договора е датата на проекта. При разделяте и отделяне чрез учредяване, както и при ЕТД не може да сключи договор за преобразуване, а се изготвя план за преобразуване на преобразуващото се ТД.
Договорът се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Това важи и за проекта за договор и за плана за преобразуване. Той се сключва от лицата, които представляват ТД, планът се съставя от управителния орган на ТД или съдружниците с право на участе в управлението. Съдържанието на договора е определено в чл. 262ж ТЗ. Той следва да съдържа:
Индивидуализиращите белези на страните. (т.1)
Съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата. (т.2)
Размера на паричните плащания, ако такива са предвидени по чл. 262б, ал. 2 ТЗ, както и срока за изплащането им. (т.3)
Описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер, придобива в новоучредените и/или приемащите дружества. (т.4)
Условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучредените или приемащите дружества. (т.5)
Момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички осоености във връзка с това право. (т.6)
Момента, от който действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества за целите на счетоводството. (т.7)
Правата, които новоучредените или приемащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции. (т.8)
Всяко имущество, предоставено на проверителите по чл. 262л ТЗ или на членовете на управителните и контролните органи на участващите преобразуването дружества.
Планът за преобразуване съдържа още точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество, както и разпределението на дяловете, акциите и членството в новоучредените и/или преобразуващте се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение (чл. 262ж, ал. 3 ТЗ).
Съотношението на замяна се определя към дата, която не може да бъде по-рано от 6 месеца пред датата на договора или плана за преобразуване и по-късно от датата на договора или плана за преобразуване (чл. 262ж, ал. 4 ТЗ). Нормата е императивна и нарушението й е основание за оспорване на преобразуването. Идеята е, че съотношението на замяна трябва да се определи към дата, която е възможно най-близко до преобразуването, за да не се получат неточности.
Договорът за преобразуване е организационен договор – с него не се прехвърлят права. Самото правоприемство настъпва вследствие на целия смесен фактически състав. С договора обаче могат да възникнат облигационни задължения за страните във връзка с преобразуването му. Той поражда действие от момента на сключване, но ако не бъде одобрен от орган на едно от дружествата, договорът се прекратява и не се носи отговорност за вреди. Преди приемането на решението договорът може да се прекрати от управителния орган на ТД по всяко време, а след решението– само от ОС на съдружниците/акционерите и по единодушие на съдружниците на СД и КД, но в този случай вероятно ще се носи отговорност за вреди.

2. Доклад на управителния орган на всяко едно дружество. (чл. 262и ТЗ)

Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащите ТД съставя писмен доклад за преобразуването. За персоналните ТД докладът се съставя от съдружниците с право на управление. Докладът трябва да съдържа правна и икономическа обосновка на договора респ. плана и особено на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне – на критерия за разпределение на дяловете/акциите. В доклада задължително се посочват данни за назначения проверител и за упълномощения депозитар по чл. 262ч, както и трудностите по оценявяването (ако такива са възникнали).Когато новоучреденото ТД е капиталово или ще се извърши увеличаване на капитала на приемащото дружество, докладът съдържа данни и за преминаващото към това ТД имущество.

3. Доклад от регистриран одитор. (чл. 262л ТЗ)

Договорът или планът се проверява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. Проверителят трябва да бъде регистриран одитор, като не може да бъде лице, което през последните две години е било одитор на ТД, което го назначава, или което е изготвило оценка на непарична вноска. Назначеният проверител не може да бъде избиран за одтор на някое от участващите в преобразуването ТД две години след датата на преобразуването.
Следва да се изготви доклад за всяко ТД или общ доклад, чиео съдържание е определено в чл. 262м ТЗ. Основен момент от него е да се направи оценка дали съотношението на замяна е коректно. Проверителите отговарят за вреди пред дружествата и техните съдружници и акционери.
Проверка на преобразуването не се извършва, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това (списъкът се прилага към доклада).

4. Представяне на информация. (чл. 262к, 262н ТЗ)

Договорът или планът и докладът подлежат на обявяване в търг. рег. едновременно по делата на всяко от дружествата в срок не по-малко от 30 дни преди ОС да вземе решение за преобразуване (чл. 262к ТЗ). На съдружниците респ. акционерите трябва да се представят договорът за преобразуване, докладът на управителния органм доклада на проверителя, ГФО на дружествата, докладите за дейността на всяко ТД за последните три финансови години, счетоводния баланс към последното число на месеца преди датата на договра или на плана за преобразуване, овен ако ГФО се отнася за финансовата година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата. Предоставя се още проектът за дружествен договор респ. устав на всяко от новоучредените дружества и проекти за изменения и допълнения на съществуващите дружествени договори/устави (чл. 262н, ал. 1 ТЗ). Това задължение важи само за капиталови ТД. Срокът от 30 дни преди ОС може да не бъде спазен ако всички съдружници респ. акционери са гласували „за” преобразуването. Управителните органи са длъжни да информират ОС за всяка промяна в имуществото. Права и задължения възникват в периода от датата на изготвяне на договора или плана за преобразуване до деня на ОС.

5. Отделни решения на всяко дружество. (чл. 262о – 262т ТЗ).

5.1. Решения. Съгласно чл. 262о ТЗ решението за преобразуване се взема поотделно за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. С него се одобрява договора респ. плана за преобразуване. Ако ОС е одобрило проект на договор за преобразуване, управителният орган на ТД е длъжен да го сключи само ако това е изрично предвидено в решението. С решението се приемат и всички решения, свързани с промени по повод преобразуването. Ако при преобразуване се учредява ново ТД, с решението на всяко от преобразуващите е ТД се приема дружественият договор респ. уставът на всяко от новоучредените ТД и е избират техните органи.
5.2. Правила за мнозинството. Преобразуване на СД и КД изисква единодушие на всички съдружници; за ООД – мнозинство от 3/4 от капитала; за АД – мнозинство от 3/4 от представените акции (с решение на всеки отделен клас с 3/4); за КДА – единодушно решение в писмена форма с нотариална заверка на комплементарите и решение на ОС на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 (чл. 262п ТЗ)
5.3. Съгласия. Ако след преобразуването ограничено отговорен съдружник става неограничено отговоред, е необходимо неговото изрично съгласие. Счита се, че такова е дадено, ако съдружникът е гласувал „за” преобразуването. В този случай на ОС присъства нотариус, който съставя констативен протокол, който се прилага към протокола от ОС. Ако съдружник или акционер не присъства на ОС съгласието му се дава в писмена форма с нотариална заверка на подписа (чл. 262р ТЗ).

6. Вписване на преобразуването. (чл. 263 – 263а, 263ж ТЗ)

При вливане и сливане заявлението за вписване се подава от управителния орган на новоучреденото или приемащото дружество, а при отделяне и разделяне от преобразуващото се ТД. Вписването се извършва не по-късно от 8 месеца от датата, на която е определено съотношението на замяна. Този срок е преклузивен и не може да бъде възобновен и продължаван. Когато е необходимо по закон разрешениет от държавен орган за преобразуването, то също се представя в търг. рег. след издаването му.
Вписването трябва да се извърши не по-рано от 14 дни след заявлението, т.к. има един иск който може да се предяви преди вписването (чл. 263 „в”). Едновременно се извършва вписване на изменение на дружествения договор респ. устава, промените в лицата, управляващи и представляващи преобразуващото се ТД и изменението на капитала.
Съгласно чл. 263ж ТЗ датата на вписването в търг. рег. е датата на преобразуване. В договора или плана може да се предвид друга, по-ранна дата, от която да се счита, че действията на преобразуващите се ТД са извършени за сметка на новите (за целите на счетоводството), но тази дата не може да предхожда с повече от 6 месеца дата на договора или плана. Правните последици обаче настъпват от датата на преобразуването.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта