57. Действие на преобразуването.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

57. Действие на преобразуването.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:34 pm

57. Действие на преобразуването. Формиране и изменение на капитала.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Формиране и изменение на капитала.

1.1. Увеличаване на капитала. Капиталът на правоприемащите дружества не е фунцкия от учредяването им. Ако ТД е капиталово, капиталът му не може да е по-голям от чистата стойност на имуществото, което преминава към него. В повечето случаи вероятно ще се наложи капиталът да бъде увеличаван, за да придобият старите съдружници и акционери членствени права в новото ТД. Увеличаването на капитала не може да бъде по-голямо от чистата стойност на имуществото, преминаващо към ТД (чл. 262у, ал. 1, изр. второ ТЗ).
Увеличаване на капитала на приемащото ТД може да не се извършва в две хипотези:
Когато то притежава собствени акции, т.к. ТД трябва да ги прехвърли в определен срок на някого.
Когато преобразуващото се ТД притежава акции в приемащото ТД и те са изплатени изцяло. Не съществува опасност от декапитализиране на ТД, защото акциите са напълно изплатени.
Възможно е и съдружници или акционери на преобразуващото се дружество да се откажат от участие – тогава също е възможно да не се извърши увеличаване на капитала.
Забранено е увеличаването на капитала на приемащото дружество, когато:
То притежава акции в преобразуващото се дружество, т.к. тези акции представляват един кух актив; няма някакво допълнително имущество, на базата на което да се извърши увеличаването.
Преобразуващото се дружество притежава собствени акции.
Преобразуващото се дружество притежава акции в приемащото дружество и те не са изплатени изцяло, т.к. срещу тези акции не стои достатъчно имущество.
За проверка на капитала се изготвя ощ доклад на потребителите по чл. 262ф ТЗ. Те проверяват дали увеличаването е по-голямо от чистата стойност на полученото имущество. Това е един допълнителен елемент от фактическия състав на преобразуването само за капиталовите дружества. Става въпрос за специален режим за увеличаване на капитала.
1.2. Намаляване на капитала. Възможно е да се стигне до намаляване на капитала. Когато се намалява капитала при преобразуване не се спазват общите правила за защита на кредиторите. На лицата, които притежават ценни книги (без да са акционери) трябва да им бъдат предоставени равностойни права в приемащите или новоучредените ТД след преобразуването (чл. 262ц ТЗ). Такива права не се предоставят:
Ако събранието на притежателите на тези ценни книги се е съгласило с промяната на правата по тях.
Ако всеки притежател поотделно е дал съгласие за промяната на правото си.
Ако такъв притежател може да предяви притежаваните от него ценни книги за обратно изкупуване.

2. Действие и правни последици на преобразуването.

По принцип вписването на преобразуването в търг. рег. е основание за едновременно настъпване на законните правни последици (правосубектност, имущество, членствени права).
2.1. Правоприемство. Правоприемството обинкновено е универсално, но при разделяне по отношение на имуществото обикновено е частно – правата преминават в части, определени с договора или плана. Възможно е едно право да не е разпределено в договора или плана – тогава то преминава върху върху всички правоприемници пропорционално на частите, които съответстват на чистата стойност на имуществото, което преминава върху всеки един съдружник или акционер.
При отделянето правоприемсвото също по принцип е частно и се определя от договора или плана. Може едни съдружници да отидат само в новото ТД или да са едновременно съдружници в старото и новото и т.н.
2.2. Вещни права върху недвижими имоти. За да се противопоставят на правата на др. евентуални правоприемници е необходимо те да бъдат вписани в имотния регистър. При универсалното правоприемство вписване не е необходимо, т.к. не е възможно да има друг правоприемник.
2.3. По отношение на висящите дела при вливане и сливане новото ТД става страна, т.к. правоприемството е универсално. При отделяне и разделяне делата продължават в лицето на првоприемника според предвиденото в договора или плана (чл. 263и, ал. 7 ТЗ). Когато преобразуващото се дружество е ответник, съдът служебно прилвича като страна всички дружества, които отговарят солидарно.
2.4. Разрешения, лицензии или коцесии, притежавани от преобразуващото се дружество преминават върху приемащото или новоучреденото дружество, ако законът не предвижда друго (чл. 263и, ал. 8 ТЗ). Но те най-често не преминават, т.к. правилото е общо, а съществуват множество специални изключения от него.
2.5. Предаване на налични акции (чл. 262ч ТЗ). Акциите или временните удостоверения, които трябва да се получат от съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества се предават на депозитар. Отношенията с акционерите се уреждат с договор за поръчка между депозитаря и акционерите. Според проф. А. Калайджиев това не е поръчка, а договор за влог. След вписване на преобразуването депозитарят е длъжен да предаде акциите и временните удостоверения на акционерите в срок от 2 месеца. Неполучените в срок (от изтичането на двата месеца) удостоверения или акции се връщат на управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество. Непотърсените в едногодишен срок акции на приносител се продават от управителния орган, като правата на досегашните акционери се погасяват, а получените суми се отнасят във фонд „Резервен”.
При акциите на приносител – собствеността не се посочва поименно, а се посочват класа и номерата на притежаваните акции. Съгласно чл. 262ш ТЗ притежателите на акции на приносител в преобразуващото се дружество се посочват в списъка на лицата, придобиващи дялове, акции или членство в новоучредено или приемащо дружество, в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар, или в търг. рег. с обозначение на класа и номерата на притежаваните от тях акции. Когато притежател на такива акции до зявяване на преобразуването за вписване депозира в дружеството акции си, той се посочва поименно изброените документи. След датата на преобразуването всяко лице може да поиска писмено да бъде посочено поименно в книгата на акционерите или в търг. рег., като представи притежаваните от него акции на приносител. До този момент лицето не може да упражнява правата по дяловете, акциите или членството, придобити в замяна на съответните акции на приносител, и те не се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.
2.6. Ограничението за увеличаване на капитала се отнася само до притежаваните акции, за които се отнасят ограниченията и забраните по чл. 262у, ал. 2 и 3 ТЗ.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта