54. Търговец – публично предприятие.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

54. Търговец – публично предприятие.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:32 pm

54. Търговец – публично предприятие.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Обща характеристика и форми. Нормативна уредба: чл. 61 – 62 ТЗ; Закон за приватизацията и следприватизационнен контрол (ЗПСПК); ПМС № 12/2003 г. – Правилник за реда за управление на правата на държавата в ТД с държавно участие в капитала.

Съгласно чл. 61ТЗ държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Това са двете общи организационни форми за съществуване на търговците публични предприятия. Отделно тези два вида ТД публични предприятия могат да образуват други ТД или обединения на ТД, но те няма да са публични предприятия. Освен това съгласно чл. 62, ал. 3 ТЗ със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са ТД (но са търговци).

2. Образуване.

Образуването на Т-ПП няма общи правила, а се урежда със специални закони. При ООД и ЕАД образуването им зависи от това дали са държавни или общински. Съгласно чл. 62, ал. 2 ТЗ образуването и преобразуването на общинските предприятия се извършва с решение на общинския съвет. Държавните ЕООД/АД се образуват от Министерски съвет, който приема учредителен и назначава органите. Това не е административен акт, а правомощие на МС, което има характера на сделка.
Възможно е държавни предприятия, които не са ТД (а ЮЛ от типа на учреждения) да се преобразуват в еднолични ТД. Това е смесен фактически състав, който включва прекратяване на учреждението и на негово място учредяване на ЕТД и по силата на универсално правоприемство цялото имущество премина върху новоучреденото ТД, от което държавата придобива всички дялове респ. акции на новото ЕТД. Необходим е акт на министър или МС (не става въпрос за индивидуален административен акт) и вписване в търг. рег. Обикновено капиталът се формира на основата на непарични вноски. Особен режим на оценката им се съдържа в Глава VII от Правилника за прилагане на ЗДС.
Приватизацията представлява прехвърляне чрез продажба на български физически лица или ЮЛ с под 50% държавно или общинско участие или на чуждестранни лица на дялове, акции, имути и т.н.

3. Органи на управление.

Не съществуват общи правила при общинските дружества.
Правилника от 2003 въвежда правила за държавните ТД. Структурата на органите е същата като при ЕТД – налице е едноличен собственик на капитала (чиито права се упражняват от МС респ. съответния отраслов министър чрез заповеди, които не са административни актове) и управител.
3.1. Едноличният собственик на капитала има по широки права в сравнение с правата по ТЗ. Той взема решения по следните въпроси:
Придобиване и разпореждане с дялове и акции собственост на дружеството или в други дружества, в които съответното ТД участва.
Придобиване и разпореждане с дълготрайни финансови активи в чужбина.
Съгласие за даване на обезпечения на трети лица.
Договор за кредит в полза на трето лице.
При разпореждане с дълготрайни активи и недвижими имоти с над 5% от балансовата стойност задължително се приема решение на едноличния собственик.
3.2. Управител може да бъде само физическо лице, с което се сключва договор за управление (описан в Правилника) за срок не по-дълъг от 3 години. Необходимо е съставянето на бизнес програма с конкретни икономически показатели за целия период на управление.
Възможно е назначаването и на контрольор (факултативен орган).
3.3. Особености при ЕАД с държавно участие. ЕАД с държавно участие няма общо събрание. Компетентността на едноличният собственик е по-широка от тази в чл. 221 ТЗ. Той дава разрешение за разпределение на печалбата и нейното изплащане. Определени сделки изискват акт на еноличния собственик, без който сделката ще е с незавършен фактически състав и няма да произведе действие. При други сделк и изискването за такова разрешение може да се дерогира с устава (напр. при съществена промяна на дейността, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, откриване и закриване на клонове).
Броят на членовете на управителния орган не може да бъде по-голям от 5 души, освен ако МС не предвиди по-голям. Представителите на държавата могат да участват само в един орган на контрол. Членове на изпълнителните и контролните органи на ЕАД могат да бъдат физически лица, а ако уставът допуска и юридически лица.
Някои сделки се извършват чрез провеждане на търг или конкурс – наем, продажба, замяна на дълготрайни активи и задължителна застраховка на имуществото на ЕТД. Пряко договаряне също е възможно, но тогава цената се определя от лицензиран оценител.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта
cron