53. Еднолични търговски дружества – ЕООД, ЕАД.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

53. Еднолични търговски дружества – ЕООД, ЕАД.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:31 pm

53. Еднолични търговски дружества – ЕООД, ЕАД.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Понятие и видове.

Едноличните търговски дружества (ЕТД) биват два вида – ЕООД и ЕАД. Те могат да бъдат публични дружества (когато едноличен собственик е държавата) и непублични ТД.
ЕТД е ООД или АД, всички дялове респ. акции от което принадлежат на едно лице, което се нарича „едноличен собственик на капитала” в закона. ЕООД е разновидност на ООД и следователно субсидиарно се прилагат правилата за ООД респ. АД.
ЕТД може да възникне посредством: учредяването му като еднолично; ако всички дялове или акции впоследствие се придобият от едно лице или чрез преобразуване ЕООД в ЕАД и обратно.
Налице е само един единствен съдружник и между него и ТД има правоотнощшение. Няма ограничение спрямо броя на ЕТД, които едно лице може да притежава.
При преобразуването на ЕТД законът урежда опростен режим – не се съставя план за преобразуване и няма задължение за предоставяне на информация. Необходимо е само да се провери капитала.

2. Особености при ЕООД.

При учредяването на ЕООД учредителният акт се съставя в писмена форма, подписва се от учредителя; трябва да се внесе капитал и ЕООД да се впише в търг. рег. Фимата съдържа означението „ЕООД” или цялото наименование. Всички дялове от капитала са притежание на един съдружник.
Няма общо събрание. Решенията на едноличния собственик трябва да се отразяват в протокол, който да се подпише от него. Относно управлението, възможно е самият едноличен собсвтеник да е управител, но можеи да е др. лице, посочено от него. В този случай се изисква договор с лицето в писмена форма. Възможно е назначаването на контрольор, ако е предвидено в учредителния акт.
ЕООД се прекратява със смъртта на едноличния собственик, освен ако в учредителния акт не е предвидено друго или наследниците искат да продадат дейността. Ако има повече наследници дяловете се разпределят.

3. Особености при ЕАД.

Изисква се писмена форма за действителност на учредителния акт. С него се утвърждава устава и се назначава първия СДир или НСъв (чл. 159, ал. 2 ТЗ). В търг. рег. се вписва името респ. фирмата и ЕИК на акционера (чл. 174, ал. 2, изр. трето ТЗ). Фирмата съдържа означението „ЕАД” или цялото наименование.
Няма ОС на акционерите. Решенията на едноличния собсвеник на капитала се удостоверяват в писмен протокол (чл. 232а, 219, ал. 2 ТЗ).
Договорите между едноличния собсвтен и ЕАД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма (чл. 235а ТЗ). Едноличният собственик на капитала сключва договори в писмена форма с членовете на съветите. ЕАД не се прекратява със смъртта или поставянето под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron