50. Управление и сделки на публичното дружество.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

50. Управление и сделки на публичното дружество.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:29 pm

50. Управление и сделки на публичното дружество.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Сделки на публичното дружество.

1.1. Обща характеристика. Законът урежда специални правила по отношение на чл. 236 ТЗ. Режимът е много по-тежък, за да се защити интереса на ПД и неговите акционери.
Необходимо е приемане от ОС на определени сделки на разпореждане с материални и нематериални дълготрайни активи (чл. 114 ЗППЦК).
Праговете на стойността на сделката при, която се изисква такова разрешение е 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на ПД, а ако насрещната страна по сделката е заинтресувано лице – 2% от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на ПД.
Процедурата за приемане на решение на ОС при тези сделки изисква мотивирано решение на УС, което се представя пред ОС и решение на ОС с мнозинство от 3/4 от представения на ОС капитал, когато решението се касае за придобиване респ. разпореждане на дълготрайни активи или обикновено мнозинство в останалите случаи (като заинтересуваните лица не гласуват).
Всички сделки на ПД с участието на свързани лица подлежат на предварително одобрение от управителния орган (чл. 114, ал. 2 ЗППЦК). Става въпрос за сделки под праговете.
Задължително сключване на договор за съвместно предприятие при получаване или предоставяне на дълготрайни активи от страна на ПД ако се предоставя на дружество, оето притежава пряко или непряко 25% от гласовете в ОС, което контролира ПД или е свързано с него лице. и служи за осъществяване на основната дейност на ПД и на съществена част от нея.
1.2. Договор за съвместно предприятие. Идеята на този договор е да се избегнат ограниченията за сделките при трайни отношения между ПД и някакво друго дружество, като същевременно не се засягат интересите на акционерите. Съгласно чл. 126б ЗППЦК с договора за съвместно предприятие ПД се задължава да осъществява основната си дейност или част от нея с друго дружество, което притежава пряко или непряко 25% от гласовете в ОС, което контролира ПД или е свързано с него лице.
1.2.1. Правна характеристика на договора.
Договорът за съвместно предприятие представлява многостранна формална сделка от организационен характер като догворът за гражданско дружество, като разкрива определени отклонения.
Страни по договора са ПД и дружество, което притежава пряко или непряко 25% от гласовете в ОС, което контролира ПД или е свързано с него лице. Другото дружество трябва да е капиталово.
Предмет на договора е основата дейност или част от нея. Тя е определена с количествен критерий – това е съвкупността от правни и фактически действия и сделки на ПД, от които се формират не по-малко от 25% от неговите приходи (чл. 126б, ал. 2 ЗППЦК). Дейността следва да се извършва в общ интерес.
В договора се включват и задължения за съдействие.
Специални правила за управлението – то се осъществява заедно от управителните органи на дружествата или самостоятелно от управителния орган на едно от тези ТД съотв. от определено от управителните органи друго лице, на което управлението се възлага изрично.
Печалбата и загубите се разпределят съобразно приноса на всеки от съдружниците. Възможно е да се уговори и друго, но само ако това не накърнява интересите на ПД.

1.2.2. Фактически състав на сделката (смесен).
Писмен доклад на управителния орган на ПД, който обосновава необходимостт от съвместно предприятие.
Проверка на доклада от независими експерти.
Проектът за съвместно предприятие (доклада и експертното заключение) подлежи на одобрение от зам. председател на Комисията за финансов надзор (административен акт). Заместник-председателят действа в условията на обвързана компетентност.
Приема се решение на общите събрания на участващите дружества с мнозинство от 3/4.
Подписване на договора от управителните органи на дружествата.
Извършват се и други действия – представяне на решенята, договорът и разрешението от зам. председателя в търг. рег, но те не са елементи на фактическия състав.
Оценката на приноса на ПД трябва да съответства на справедливата й цена. В тази връзка съществува специална Наредба № 41/28.06.2008 г.
1.2.3. Право на изкупуване или замяна на акции (чл. 126е ЗППЦК). За акционерите се поражда право да искат от ПД да изкупи акциите им. Това право не може да бъде отменено. Необходимо е акционерът да е гласувал против на ОС. Акционерът упражнява правото си на изкупуване, като внася в ПД писмено искане, в което определя броя акции и цената, на която иска да бъдат изкупени. Това искане се прави в 30-дневен срок от деня на ОС. ПД е длъжно в 30-дневен срок от изтичането на срока за писменото искане, но преди вписването на договора за съвместно предприятие да изкупи акциите.
Договорът за съвместно предприятие може да предвижда, че вместо изкупуване акционерите могат да искат акциите им да бъдат заменени с акции или дялове в дружеството, което се явява насрещна страна. Това е право подобно на правото на изкупуване, но насрещната страна не е ПД, а другото ТД.
1.2.4. Отговорност на управителите на съвместно предприятие (чл. 126ж ЗППЦК). Лицата, които управляват съвместното предприятие са длъжни да действат в интерес на страните по договора и техните акционери. Те управлявар с грижа по-голяма от тази на добрия търговец. За причинените вреди поради неизпълнение те отговарят солидарно. 5% от капитала имат право да заведат иска за вредите.

2. Особености на провеждането и представляването на ОС на акционерите.

2.1. Особени правила за ОС на акционерите (чл. 115 ЗППЦК). Режимът за свикване и провеждане на ОС е специален.
2.1.1. ОС се провежда само по седалището на ПД (импертивно правило). Редовно ОС трябва да се проведе до края на първото полугодия от приключване на отчетната година (инстурктивен срок).
Покана за ОС включва много допълнителна информация освен тази по чл. 223, ал. 4 ТЗ. Тя отново подлежи на обявяване в търг. рег., дори и в устава да е предвидена писмена покана до акционерите. Поканата се изпраща на КФН и се публикува на интернет-страницата на ПД. На публикуване подлежат и образците за гласуване по пълномощие или чрез кореспонденция. Когато дадени въпроси са включени по инициатива на малцинството, то трябва да представи на ПД и КФН материалите по чл. 223а, ал. 4 ТЗ най-късно на следващия работен ден след обявяване в търг. рег. Материалите също подлежат на публикуване.
2.2.2. Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът са длъжни да отговарят вярно и изчерпателно на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на ПД, дори и въпросите да не са включени в дневния ред. В дневния ред на новото заседание при спадащ кворум не могат да се включват нови въпроси.
2.2.3. Съдържанието на протокола съдържа много допълнителна информация, която се изпраща на КФН и се публикува в определен срок на интернет страницата на ПД.
2.2.4. Комисията за финансов надзор е легитимирана да води иска по чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на ОС на ПД. Тя води иска от свое име .
2.2.5. Електронното провеждане на ОС също разкрива особености. В устава на ПД могат да бъдат предвидени следните възможности за електронно гласуване: чрез предаване в реално време на ОС, изпращане на двупосочни съобщения в реално време или да се осигури възможност за гласуване в реално време на ОС без да е необходимо упълномощаване на лице, което да присъства лично на ОС. ПД трябва да вземе мерки за идентификацият на лицата и техните представители.
2.2. Особености при представителството на акционерите.
Членове на СДир, НСъв или УСъв могат да бъдат представители, т.к. правилото за забраната му е диспозитивна и е възможно упълномощаване, ако търговецът изрично е посочил начина на гласуване по всяка една от точките (чл. 115г ЗППЦК – отгр. чл. 220, ал. 3, изр. трето ТЗ). Възможно е и представителство на повече от един акционер (по писмно, конкретно и изирично пълномощно, чиито ревкизити са посочени в закона). Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Възможно е пълномощникът да има право на преценка как да гласува или не. Възможно е да гласува различно за различните акционери, които представлява. Възможно е упълномощаване чрез електронни средства. Не е възможно преупълномощаване, т.к. личността на представитела от значение. Пълномощносто е нищожно ако не е писмено изразено или липсва някой от реквизитите по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Член 116, ал. 5 ЗППЦК съдържа специален режим за представляване на акционер(и) с повече от 5% от гласовете в ОС на ПД. Трябва да се публикува „предложение” централен ежедневник или да се изпрати на всеки акционер, до когото се отнася. Предложението има определено съдържание. Предложителят трябва да гласува в съответствие с инструкции на акционерите, съдържащи се в пълномощносто и може да се отклонява от тях в определен брой случаи. ПД не може да изисква да му бъдат предоставени пълномощните по-рано от два работни дни преди деня на ОС.
При конкуренция на пълномощни действително е най-късно издаденото пълномощно. Възможно е оттегляне на пълномощно най-късно до деня на провеждане на ОС, На ОС може да се обяви, че пълномощното отпада и акционерът ще гласува лично.

3. Управителни и контролни органи.

3.1. Общи особености. Член 116а, ал. 1 ЗППЦК въвежда огланичения за членовете на управителните и контролните ограни. Такива не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството или финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р. България или чужбина, освен ако не са реабилитирани.
Въвеждат се т.нар. „независими лица”. Те са независими от мажоритарното мнозинство и тези, които контролират ПД. Идеята е да се осигури управление в интересите на всички акционери. Минимум 1/3 от членовете на СДир респ. НСъв трябва да бъдат независими лица. В чл. ал. 2 на чл. 116а законът определя кои не могат да бъдат независими лица: служители на ПД; лице, което притежава най-малко 25% от гласовете в ОС или е свръзано с ПД лице; лица, които са в трайни търг. отношения с ПД; членовете на управителни и контролните органи, прокуриста или служител на друго ТД или ЮЛ, които са акционери с миниум 25% от гласовете; лицата, които са свързани с друг член на управителе или надзорен орган на ПД. При нарушение на тези изисквания решението на ОС може да се атакува по реда на чл. 74 ТЗ.
3.2. Права и задължения на членовете на съветите.
3.2.1. Особености. Възнаграждението на членовете на съветите винаги се определя от ОС, както и срокът, в коийто се дължат.
Задължението за пазене на тайна се състои в пазенето на всякаква информация, която е не е публична.
При ПД задължението за разкриване на информация е по-широко. Членовете на съветите са длъжни да отговарят вярно и изчерпателно на въпросите на ОС; да разкрива наличието на конфликт на интереси. Информацията се разкрива и пред КФН.
Членовете изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец (чл. 116б ЗППЦК). Те носят солидарна отговорност преди ПД. Само редовно ОС може да освобождава от отговорност член на съвет. Предварителното освобождаван от отговорност е нищожно. Правилата за отговорността важат и по отношение на прокуристите (чл. 116б, ал. 2 ЗППЦК).
Гаранцията, която членовете дават, се предоставя в 7-дневен срок след избирането на съответното лице за член на колективния орган. Гаранцията е само парична, в български лева. Тя се блокира в полза на дружеството в банка на територията на България. Съответният член не може да получава възнаграждението си, ако не внесе цялата гаранция. Гаранцията се освобождава в два случая:
при освобождаване от отговорност и длъжност на члена на съответния съвет.
ако ПД тегли пари, за да покрие вреди, причинени от съответния член.
3.3. Директор за връзка с инвеститорите (чл. 116г ЗППЦК). Това е фигура взаимствана от англосаксонското право. Неговото предназначение е осъществяване на ефективна връзка между управителните органи на ПД и акционерите, както и между ПД и потенциални инвеститори, пазарите, регулативните органи и др. трети лица.
Директорът не може да бъде член на СДир, НСъв, УСъв или прокурист. Не може да бъде директор лице, осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система. С него се сключва трудов договор. Назначава се от СДир или УСъв, но се отчита пред годишното редовно събрание на акционерите.
Съгласно ал. 3 на чл. 116г ЗППЦК директорът отговаря за:
Осъществяване на ефективна връзка между ПД и горепосочените групи лица и органи.
Отговаря за изпращането на материали за свикано ОС до всички акционери, поискали да се запознаят с тях в законоустановения срок.
Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на УСъв и НСъв на ПД (следователно той трябва да присъства).
Изпраща навременно всички уведомления и отчети до КФН, регулирания пазар и Централния депозитар.
Води регистър на изпратените материали и на постъпилите искания и предоставената информация по т.1.
3.4. Отговорност на лицата, контролиращи ПД. Друга особеност на ПД е специалната отговорност на лицата, които контролират ПД. Това са лицата, притежаващи повече от 50% от гласовете на ОС, както и лице, което пряко или непряко може да определя повече от 1/2 от членовете на управителен орган на ПД и лице, което може да влияе върху дейността на ПД. Тези лица, които упражняват контрол отговарят солидарно за вреди.
Съгласно чл. 118а ЗППЦК лице, което контролира ПД, както и всяко друго лице, което посредство своето влияние е склонило определен член да извърши или не определено действие отговоря солидарно за причинените на ПД вреди. Прилагат се съответно правилата за исковете по чл. 118 ЗППЦК.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта