49. Публично дружество.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

49. Публично дружество.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:27 pm

49. Публично дружество.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Обща характеристика. Нормативна уредба: чл. 110 – 126з ЗППЦК. Субсидиарно прилагане на ТЗ.

1.1. Понятие за публично дружество (ПД). Законът не дава легално определение, а само белезите, от които такова би могло да бъде извлечено. ПД е акционерно дружество, чиито акции са предложени публично или ще бъдат търгувани на регулиран пазар на ценни книжа (т.е. става въпрос за голям брой акции). ПД има значителна стойност на имуществото (минимум 500 хиляди лева).
ПД се различава от емитента – лице, което издава ценни книги. ПД е вид емитент, но е понятие по-широко по своя обем. Емитентът може да не е ПД. ПД издава само акции, докато емитентът издава всякакви ценни книги.
ПД не е търговец – публично предприятие по смисъла на чл. 61 ТЗ. Последното има това качество, т.к. едноличен собсвтеник на капитала е държавата.

1.2. Придобиване на публично качество (чл. 110 ЗППЦК). Публично качество може да се придобие в четири случая:
1.2.1. Публично е АД, което е издало акции при условията на първично публично предлагане. Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗППЦК публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица, в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и за предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник също се смята за публично предлагане, ако отговаря на изброените условия. Първично публично предлагане е налице в два случая (чл. 5, ал. 1 ЗППЦК):
- При публично предлагане на ценни книжа за записване от техния емитент или упълномощен от него инвестиционен посредник т.е. извършва се публична подписка.
- При публично предлагане на ценни книжа за първоначална продажба от инвестиционен посредник съгласно сключен с техния емитент договор за поемане. В първата хипотеза акциите все още не са записани, а тук те са записани и се предлагат за продажба на трети лица.
Първично публично предлагане може да се извърши при учредяване на дружеството или при увеличаване на капитала. Публичното предлагане се допуска, ако бъде публикуван потвърден от Комисията по финансов надзор проспект – документ с информационно значение, който има ролята на предложение за подписка. Публичното качество се придобива от вписването на ТД респ. на увеличението на капитала. Това е единствената хипотеза, при която е възможно АД да бъде учредено по сукцесивната система. При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции следва да бъде изцяло внесена, освен ако се касае за увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба или превръщане на облигации в акции.
1.2.2. Чрез вписването на акции в регистъра по чл 30, ал. 1, т. 1 ЗКФН. Тук качеството се придобива ако преди това ТД не е издало емисия от ценни книжа за първично публично предлагане.
1.2.3. Публично качество се придобива и когато АД има повече о 10 хиляди акционери в продължение на последните две календарни години. Придобиването на публично качество става ex lege. Тази хипотеза следва от масовата приватизация от 1996 г. При обективиране на съответния ЮФ се придобива публично качество.
1.2.4. При преобразуване, ако е участвало поне едно публично дружество (вливане, сливане, разделяне и отделяне). Публичният характер се придобива от момента на вписването в търг. рег.
Публичното дружество във всички случаи се вписва в т.нар. регистър в Комисията по финансов надзор относно емитентите и публичните дружества. Това вписване не е елемент от фактическия състав на придобиането на публично качество.
Като последици от самия публичен характер на ТД се явява задължението за вписване на това обстоятелство в търг. рег. и за отразяване на това в устава на ТД. Всички следващи емисии акции трябва да бъдат вписани от Комисията по финансов надзор и да бъдат търгувани на регулиран пазар.

1.3. Изгубване на публичния характер на ТД. (чл. 119 ЗППЦК).
1.3.1. По решение на ОС. В поканата за свикване на ОС трябва да бъдат посочени мотивите за предложението за отписване на дружеството. Решението се взима с мнозинство от 2/3 от предствения капитал. Трябва да са налице следните предпоставки:
Ако броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди ОС.
Стойността на активите на ПД е под 500 хил. лева. , съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса.
Публичният характер се изгубва от момента на влизане в сила на решението на зам. председателя на Комисията за отписване от регистръра (административен акт).
1.3.2. В резултат на търгово предлагане – в две хипотези:
- Когато едно лице (акционер или не) отправя предложение до всички или част от акционерите за придобиване на техните акции и впоследствие (след приемането от страна на акционерите). Акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой акции – обект на търг. предложение, трябва да приемат преложението. Необходимо е решение на ОС за отписване не дружеството, взето с мнозинство от 1/2 от представения капитал(в който се включват само акциите, придобити чрез търговото предложение). Необходимо е и решение на Комисията в този случай.
1.3.3. Когато един акционер притежава 95% и направи предложение за изкупуване на останалите 5%. Тохава той придобива всички акции и може да затвори дружеството.
Във всички случаи следва да се извърши отписван от регистъра на Комисията по финансов надзор.
1.3.4. Последици от изгубването на пубчличното качество. За ТД възниква заъдлжение за вписване в търг. рег. загубването на публичния си характер съответно да впише изменението в устава. Акциите вече не могат да се търгуват на регулиран пазар. Затвореното дружество може да се преобразува в друг вид дружество (напр. ООД).

2. Особености на капитала и акциите на ПД.

2.1. Особености на капитала. Капиталът се увеличава само по два от уредените в чл. 192, ал. 1 ТЗ начина – издаване на нови акции и превръщане на облигации в акции. Не е възможно увеличаване номиналната стойност на акциите. Капиталът може да бъде увеличен и за сметка на неразпределена печалба съгласно чл. 197 ТЗ, но при специални условия, определени в ЗППЦК.
Член 112, ал. 3 ЗППЦК урежда превръщането на облигации в акции. Особеност тук е, че облигациите трябва да са издадени като конвертируеми, т.к. по същество това е увеличаване на капитала с непарична вноска, а това при публичните дружества не е възможно. Забранено е и увеличаването под условие, че акциите се запишат от определени лица на определа цена. Забранява се и ограничаването на правата на акционерите по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ и чл. 196, ал. 3 ТЗ. Изключение от забраните за увеличаване на капитала по реда на чл. 193 ТЗ (с непарични вноски), чл. 195 ТЗ (под условие) и чл. 196, ал. 3 ТЗ се допуска, когато увеличаването е следствие от оздравителна програма или наложена принудителна мярка, изискваща да се увеличи капитала и когато увеличаването на капитала е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлане за замяна на акции или за осигуряване правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации (чл. 113, ал. 2 ЗППЦК).
2.2. Увеличаване на капитала чрез издаване на нови ацкии. Увеличаването по ЗППЦК става само чрез подписка. При увеличаването се издават ценни книги, наречни „права” – това е право да се запишат определен брой акции на ПД при увеличаването на капитала. Издават се толкова прва, колкото са акциите преди увеличаването. Правата представляват вземания, а не преобразуващи права, защото изискват определено поведение от ТД. Правото е безналична ценна книга и се търгува на регулирани пазари, т.е. винаги когато се увеличава капитала фондовата борса е длъжна да приеме тези права. Идята е акционерите, които не искат да запишат акции да придобият нещо като прехвърлители на тези права. Правото на акционера да запише нови акции не може да отпадне с решение на ОС.
Правото да запишат нови акции имат акционерите, които са придобили акции не по-късно от 14 дни след датата на решението за увеличаване на капитала, ако решението е на ОС, а ако решението е на управителен орган – 7 дни (чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК). Регулираният пазар се уведомява за него и този пазар спира временно търговията с тези акции. Обикновено цената на акциите се увеличава след като се увеличи капитала. Правата се вписват в Централния депозитар при извършването на сделки с тях. Откриват се сметки на притежателите на тези права. Срокът за прехвърляне на правата е от 14 – 30 дни (императивно правило – ал. 4 на чл. 112 ЗППЦК). Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на този срок съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата (ал. 5).
Възможно е да останат неупражнени права. В този случай самото ПД е длъжно да гу предложи за продажба при условията на явен търг на регулирания пазар (ал. 7). Продажбата се извършва чрез инвестиционен посредник. Всички суми от от продажбата се внясат в специална банкова сметка на името на ПД тези средства не могат да се използват до вписване на увеличението на капитала. След вписването Централният депозитар връща сумата на ПД, което я разпределя между продавачите.
Емисионната стойност на новите акции следва да бъде заплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със средства на дружеството, както и чрез превръщането на облигации в акции.

2.4. Намаляване на капитала и придобиване на собсвтени акции. Забранява се намаляването на капитала чрез принудително обезсилване на акциите. По принцип ПД може да придобива собствени акции по общите правила с две особености относно:
Намаляване на капитала чрез обезсилване на акциите.
Обратното изкупуване на собствени акции.
Общият режим на ТЗ се прилага само ако ПД придобива максимум 3% от активите си в рамките на една година. Когато ПД купува акциите си, цената на акциите се вдига и следователно ПД може да манипулира цената им. Възможно е така да се изкупят акциите на част от акционерите и така да се накърни принципът за равно третиране.
2.5. Акциите на ПД като ценни книги. Особеното при ПД е, че акциите могат да бъдат само безналични ценни книги. Възможно е издаването на привилегировани акции, но не и такива, които дават право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял. Акциите на ПД не могат да бъдат винкулирани.

3. Особености на правата на акционерите.

Член 110б прогласява принципът за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери.
3.1. Особености в правото на дивидент (чл. 115в ЗППЦК). Право на дивидент имат лицата, които са акционери след изтичане на 14-ия ден след ОС, на което е приет ГФО и е взето решение за разпределение на печалбата и са вписани в списък в регистрите на Централния депозитар като акционери. Правото на дивидент възниква след изтичане на 14-дневен срок. ПД е длъжно в 3-месечен срок след ОС да осигури разпределение на дивидента. Това правило е императивно (в ТЗ е диспозитивно). Изпалащането на дивидента става чрез Централния депозитар, защото акците са безналични и всеки акционер има своя смятка (не банкова сметка).
3.2. Право на ликвидационен дял. ПД не може да уговаря допълнителен ликвидационен дял.
3.3. Право на глас. Правото на глас на акционерите подлежи на специлен режим спрямо този на ТЗ. На първо място за упражняване правото на глас е необходимо да е внесена цялата емисионна стойност на всяка акция (чл. 111 ЗППЦК). Право на участие в ОС имат акционери, които са придобили акции най-късно 14 дни преди провеждане на ОС (чл. 115б ЗППЦК). ПД не може да издава акции с право на повече от един глас.
Правото на глас е прехвърлимо в четири хипотези:
Въз основа на писмено споразумение.
Заложен кредитор вместо заложен длъжник.
Лице, което е депозирало акции – това правило не намира приложение при ЗППЦК, т.к. то намира приложение само при налични акции.
Ако правото на ползване на акциите е предоставено на дадено лице – в българското търг. право няма такава фигура.
Ако се предвижда в устава на ПД, правото на глас може да се упражни чрез коресподненция – т.е. лицето гласува предварително по поща, e-mail и др. Вотът трябва да е получен най-късно 1 ден преди ОС. Все пак акционерът може да присъства на ОС и да оттегли своя вот, гласувайки различно.
3.4. Правото на информация е доста по-широко застъпено от ТЗ. Правото на достъп до книгата на акциите е законоустановено. Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът са длъжни да отговарят на въпросите на ОС, свързани с икономическото и финансовото състояние на ПД, дори да не са включени в дневния ред, освен ако се касае за вътрешната информация. ПД може да използва електронни средства за предоставяне на информацията ако ОС е взело такова решение, при условията на чл. 115а, т. 1 – 4 ЗППЦК. За ПД съществуват и административни задължения да разкрива информация за различни обстоятелства. ПД е длъжно да рзкрива пред Комисията по финансов надзор всички промени в правата по отделните класове акции, за всяко решение за издаване на нови акции, за общия брой акционери с право на глас и за размера на капитала. Управителните органи, прокуристът и лицата, които контролират ПД са длъжни да разкриват информация пред Комисията за това къде участват, какви сделки сключват и т.н.
3.5. Права на млацинството. ЗППЦК урежда два косвени иска в полза на малцинството:
3.5.1. Иск по чл. 118, ал. 1 ЗППЦК. Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала (дори и да не са изплатили изцяло задължението за вноска), при бездействие на управителните му органи, което застрашаава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Намира приложение фигурата на процесуалния субституент. Искът е подобен чл. 134 ЗЗД (но последният не намира приложение в материята на ПД). Исковете на ПД могат да бъдат за имуществени вклч. и обепечителни права, но е и за права с чисто неимуществен характер. Целта е запазване на имуществото на ПД, а не увеличаването му. Интересът от воденето на иска е функция от бездействието на ПД, като това застрашава имуществото му. Липсата на интерес се доказва от длъжника.
3.5.2. Иск по чл. 118, ал. 2, т. 1 ЗППЦК. Това е иск за вреди, причинени от действията или бездействия на управителните, контролните органи и прокуристът на ПД. Ищец и тук са 5% от капитала, съищец е ПД – те са необходими другари както и в производството по ал. 1. Ответник могат да бъдат длъжник на ПД по чл. 118, ал. 1 или член на съответния орган.Съдът присъжда в полза на ПД, защото то е носител на материалното право.
3.5.3. Право да иска назначаване на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация и да изготвят доклад за книгата на акциите (чл. 118, ал. 2, т. 2). ЗППЦК разширява обхвата на това право в сравнение с режима на ТЗ:
Два пъти по-малко е малцинството, носител на правото (5%).
Може да се назначи и повече от един контрольор.
Цялата счетоводна документация подлежи на проверка, а не само ГФО.
Съществува алтернативност – да се иска или от ОС, или от окръжния съд (в ТЗ е налице поредност).
3.5.4. Право да иска свикване на ОС (чл. 118, ал. 2, т. 3). В ЗППЦК защитата е засилена в сравнение с ТЗ. 5% от капитала може да се обърне директно към окръжния съд.
3.5.5. Правото да се иска включване на въпроси към дневния ред на ОС (по реда на чл. 223а ТЗ).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron