47. Права на облигационерите. Превръщане на облигации в акци

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

47. Права на облигационерите. Превръщане на облигации в акци

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:25 pm

47. Права на облигационерите. Превръщане на облигации в акции.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Индивидуални и колективни права на облигационерите. Нормативна уредба: чл. 207 – 214 ТЗ.

Индивидуалните права са материализирани във всяка една облигация. Това с аправо на вземане по отношение на номиналната стойност и акцесорно право на лихва, както и др. права.
Колективните права са свързани с правото на участие в ОС на облигационерите, което се формира за всяка отделна емисия облигации. За ОС на облигационерите се прилагат съответно общита правила за ОС на акционерите. ОС на облигационерите не е орган на АД. Облигационерите формират една неправосубектна общност, която има два органа: ОС на облигационерите и представители на облигационерите.

2. Общо събрание на облигационерите.

2.2. Първото ОС на облигационерите. Датата на провеждане на първото ОС на облигационерите се посочва в обявлението в търг. рег. за приключване на записванети. Провеждането не може да е по-късно от 30 дни след обявяване на съобщението. Заседанието се провежда по седалището на АД и се свиква от органите на АД. Минималният кворум е 1/2 от записания заем.
2.3. Останалите ОС на облигационерите.
2.3.1. Свикване. Те се свикват от представители на облигационерите чрез покана, обявена в търг. рег. най-малко 10 дни преди събранието. ОС се свиква и по искане на 1/10 от съответната емисия облигации (чрез искане отправено до ликвидаторите), както и от ликвидаторите на дружеството. Представителите на облигационерите са длъжни да свикат ОС при:
Предложение за изменениена предмета на дейност, вида или преобразуването на АД.
Предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации.
ОС се свиква с покана, която се обявява в търг. рег. минимум 10 дни преди провеждането му,
2.3.2. Права на ОС на облигационерите:
Избира и освобождава представителите си.
Ако има емисия облигации, които не са изплатени ОС дава съгласие за издаване на нова емисия привилегировани облигации (елемент от ФС на издаването на нова емисия).
Ако има издадени конвертируеми олигации, ОС на облигационерите с конвертируеми облигации дава съгласие за издаването на нова емисия конвертируеми облигации.

2. Представители на облигационерите и довереник по чл. 100а ЗППЦК.

2.1. Представители. Всяка емисия има право да избере до 3 представители, отговарящи на отрицателните предпоставки по чл. 210 ТЗ (вж. ги). Те имат положението на орган на облигационерите. Технте правомощия са фиксирани в чл. 211 – 213 ТЗ:
Представителите могат да извършват действия за защита на облигационерите съобразно решенията на ОС на облигационерите.
Представителите могат да участва в ОС на акционерите без право на глас.
Те могат да получават информация при същите условия като акционерите.
Когато ОС на акционерите, приема решение, засягащо облигационния заем, представителите имат право да се изкажат.
Представителите имат право на възнаграждение, което се определя от ОС на акционерите.
2.2. Довереник на облигационерите (чл. 100а ЗППЦК). В този случай не се избира представител от ОС на облигационерите. Довереникът може да има и при необезпечени облигации и при частни емисии. Той се определя от емитента чрез договор с него. Довереник на облигационерите може да бъде само търг. банка със седалище в страната или банка, която извършва търговска дейност в страната чрез клон, лицензиран от БНБ (чл. 100г, ал. 1 ЗППЦК). Законът в ал. 2 на чл. 100г забранява отделни лица да бъдат доверители с оглед избягване на конфликт на интереси.
2.2.1. Правно положение. Довереникът има особено право положение, т.к. той се назначава от АД, а не от облигационерите. Той има задължения по отношение на облигационерите и права по отношение на емитента. Довереникът действа от свое има за сметка на емитента. Обезпеченията се учредяват от името на довереника. Така се избягва невъзможността за вписване на всички ипотеки за всички облигационери. Обезпечен кредитор се явява довереникът, който действа в „най-добър” интерес на облигационерите (чл. 100в ЗППЦК). Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава отговорността на довореника към облигационерите в случаите на небрежност, но ако вредите са настъпили в изпълнение на решение на ОС на облигационерите с мнозинство повече от 1/2 от емисията.
2.2.2. Задължения към облигационерите (чл. 100ж ЗППЦК).
Довереникът следи за учредяването на обезпечението. Емитентът е длъжен да възложи на експерти за оценят залога респ. имота по пазарна цена.
Довереникът е длъжен редовно да анализира финансовото състояние на емитента и да публикува доклад относно състоянието на емисията в бюлетина на регулирания пазар.
Довереникът редовно проверява наличността на обезпечението, като възлага на експерти да оценят на пазарна цена съответно имущество (поне вендъж годишно).
Довереникът отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията.
Ако облигациите се търгуват на регулиран пазар той следва да направи публично уведомление в бюлетина на регулирания пазар и до Комисията по финансов надзор при неизпълнение на задължение от страна на емитента.
При неизпълнение на задълженията от страна на емитента довереникът може да поиска допълнително обезпечение, да направи заема изискуем и да уведоми емитента, да пристъпи към извънсъдебно упражняване на обезпеченията, да предяви искове срещу емитента, да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.
2.2.3. Права по тоншение на емитента. Такива са правото на достъп до книгата на облигационерите; правото да иска от емитента да предостави информация за отчетите, предвидени в ЗППЦК, когато става въпрос за публична емисия. АД следва да уведомява довереника за всички промени по обезпеченията.

3. Обезпечени облигации.

3.1. Обезпечени облигации по чл. 100з ЗППЦК. Обезпечените облигации са предмет на регулиране от ЗППЦК и от Закона за ипотечните облигации (ЗИпОбл). В ЗППЦК са предвидени обезпечения в полза на довереника на облигационерите – това са залог или ипотека, които са първи по ред. Не е възможно учредяването на залог върху търг. предприятие като обезпечение на облигационерите. При първично предлагане на емисия обезпечени облигации първо се учредява обезпечението, след което се извършва емисията, освен ако обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. За учредяването на това обезпечение следи довереникът.
3.1. Обезпечени облигации по ЗИпОбл.
3.1.1. Специален режим. ЗИпОбл урежда условията и реда за издаване и изплащане на ипотечни облигации. Този закон урежда специален режим относно ипотечните облигации, като те се издават само от банки (а не от всяко АД). Особеното е, че вземанията на облигационерите от всяка емисия се обезпечават с първи по ред залог върху вземания на банката, по-голямата част от които са обезпечени с ипотеки. Законодателят фингира като заложен кредитор самата емисия облигация. Вземанията могат да бъдат ипотечни кредити, които се залагат в полза на емисията. „Законно покритие” може не може да е земя. Всички тези вземания се вписват в един публичен регистър, който се води от банката. Тези вземания могат да се използват само за обезпечение на тези облигации.
Залогът се вписва в ЦПОЗ като не е нужно да бъде подновяван. Заличаването му става след пълното му погасяване.

3.1.2. Упражняване на правата по залога. При неизпълнение от страна на банката – издател се открива производство по несъстоятелност. Облигационерите се обезпечават в процеса на това производство, но активите, с които са обезпечени не влизат в масата на несъстоятелността. Те служат заа удовлетворяване само на облигационерите. Тези активи се осребряват чрез публична продажба. Назначава се довереник на облигационерите от съда, който управлява, осребрява активите и има правата на синдик. Облигационерите имат право да вземат решение, с което да задължат довереника да продаде дадени активи на определени лица. Взимат се предвид стойността на вземанията, а не на обезпеченото имущество.

4. Конвертируеми облигациии. (чл. 215 ТЗ)

4.1. Понятие и предпоставки за издаване. Конвертирането на облигации е един от способите за увеличаване на капитала. Предпоставки за издаването на такива облигации са:
Решение на ОС на акционерите, в което са предвидени условията и реда за издаването им респ. решение на управителния орган, упълномощен по реда на чл. 196 ТЗ.
Одобрение на ОС на облигационерите от предходни емисии на конверитируеми облигации.
Този вид облигации не могат да бъдат издаване от АД, в които държавата участва с над 50% от капитала, т.к. това ще доведе до увеличаване на капитала и съответно намаляване на държавното участие.
4.2. Особени изисквания. Емисионната стойност на конвертируеми облигации не може да бъде по-малка от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха получили рещу тях (ал. 4). Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии. Това право може да бъде ограничено от ОС (по реда на ал. 3). При намаляване на капитала поради загуби чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмер.
Преобразуващото право на облигационерите, което се упражнява с едностранно волеизявление и води до увеличаване на капитала, не изисква провеждане на ново ОС. Управителният орган взема определя срок 3 месеца за конвертирането на облигациите. Управителният оргат представя документи в търг. рег., удостоверяващи броя на акционерите упражнили своите права и заявява за вписване увеличаването на капитала.
4.3. Гаранции за правата на облигационерите. Съгласно чл. 207 ТЗ нищожно е всяко решение на ТД за промяна в условията, при които са записани издадени облигации. Нищожно е и решението за издаване на нови привилегировани облигации без наличие на решение на ОС на облигационерите от предходни неизплатени емисии. Дружестово има задължението да уведоми представителите на облигационерите и банката за всяко изменение в търговската си дейност, което има отношение към задълженията на ТД по издадените облигации (чл. 206, ал. 8 ТЗ).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта