46. Облигации – понятие, емитиране, видове, стойности.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

46. Облигации – понятие, емитиране, видове, стойности.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:23 pm

46. Облигации – понятие, емитиране, видове, стойности.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Понятие за облигация и видове.

1.1. Значения на термина „облигация”. АД е единственото дружество, което може да издава облигации. Облигацията представлява договор за паричен заем, пораждащ индивидуални и колективни права. Облигационерът е кредитор на ТД, а не акционер. Облигацията представлява още ценна книга, издавана от АД, с която дружеството срещу получаването на определена сума се задължава да заплати номиналната стойност на облигацията.
Когато се издават облигаци с различни права се оформят различни класове облигации.
Облигациите са по-ниско рискови ценни книги, защото облигационерът е кредитор и не участва в риска от стопанската дейност на емитента. Облигационерите се удовлетворяват преди акционерите.
1.2. Видове облигации.
1.2.1 Налични и безналични. Наличните могат да бъдат поименни и на приносител. Законът препраща към уредбата на акциите с изключение на чл. 176, ал. 2 и чл. 188, ал. 2 ТЗ. Поименните облигации се прехвърлят джиро, а облигациите на приносител с предаване като режимът е аналогичен на акциите. При акциите номиналната стойност не може да е по-голяма от емисионната стойност. Не така стоят нещата при облигациите.
1.2.2. Дългосрочни, средносрочни и краткосрочни – в зависимост от срока за който се издават. Тази класификация не е важна с оглед на правата, а с оглед икономическото си значение.
1.2.3. Лихвоносни и такива, които носят друг доход, който не е лихва – според правата, които материалиазириат. Възможно е да бъдат материалиаризирани и други права (напр. привилегировани облигации) или да бъдат конвертируеми облигации; могат да материализират обезпечения (имуществени и лични). Режимът на обезпеченията е различен. Съществуват следните възможни привилегии: индексирани облигации – облигации, при които лихвата не е твърдо уговорена, а се определя от инфлацията; облигации, които дават освен номинал и дивидент, който е като на акционерите; облигации, които дават номинал, лихва и дивидент, по-малък от този на акционерите; облигации, които дават възможност за предсрочно плащане.

2. Условия за издаване на облигации.

Режимът за издаване на облигации зависи от вида облигации. При публично предлагане трябва да са изтекли 2 години от учредяването на АД и да са приети 2 годишни финансови отчета. (чл. 204, ал. 1 ТЗ). Това изискване не се отнася за облигации, издадени от държавата или банка.
2.1. Решение на ОС. Необходимо е да се приеме решение за издаване на облигации от ОС на акционерите, което може да овласти управителния си орган по реда на чл. 196 ТЗ.
2.2. Предложение. Облигационният заем се сключва чрез подписка – публична или частна. Когато подписката е публична (т.е. при публично предлагане на над 50 лица) се прилага режимът на ЗППЦК. Изготвя се проспект, който представлява предложение за сключване на облигационен заем и е документ, който разкрива информация за емитента. Когато подписката е частна ТД изготвя предложение за записване на облигации, съдържащо най-малко:
Решението на ОС.
Общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем.
Брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлагание облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им.
При лихвоносните облигации – срока за падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията.
При облигации с друга форма на доход – начина на образуване на дохода и падежите на плащанията.
Вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова.
Начин и срок на плащане налихвата и главницата.
Начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите.
Условия за записване на облигациите.
Минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен.
2.3. Задължителна предпоствка. Задължително условие за сключването на заема е емисионната стойност на всички облигации да е напълно изплатена. Плащането се извършва чрез банка или инвестиционен посредник.
2.4. Обявяване в търг. рег. Преди обявяването на съобщение за сключения облигационен заем в търг. рег. АД не може да ползва парите от сметката. Обявяването се извършва от управителния орган в едномесечен срок след крайната дата за записване на облигации (чл. 206, ал. 6 ТЗ). В обявлението се посочват:
Размерът на заема.
Датата, от която тече срокът до падежа.
Датата на падежа – за лихвени и главнични плащания.
Банката, обслужваща плащанията по облигационния заем.
Мястото, датата, часът и дневният ред на първото ОС на облигационерите.
2.5. Договор с банка. В 14-дневен срок от приключването на подписката дружеството сключва договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем. Този договор не е елемент от фактическия състав.

Следователно фактическият състав на издаването на облигации включва: решение, предложение, записване на облигации (сключване на емисионен договор), внасяне на емисионната стойност, обявяване в търг. рег. Ако не се изпълнят условията, набраните суми се връщат заедно с лихвите.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта