41. Способи за увеличаване на капитала на АД.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

41. Способи за увеличаване на капитала на АД.

от atanassoff » Пон Мар 15, 2010 8:36 pm

41. Способи за увеличаване на капитала на АД.
по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009

1. Увеличаване на капитала със средства на дружеството (номинално увеличаване).

1.1. Необходимо е решение на общото събрание за увеличаване на капитала, взето с мнозинство от 3/4 от представените акции. Ако увеличаването се прави за сметка на печалби от отминалата година трябва да се свика ОС в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет.
При вписване на увеличението трябва да се представи годишния финансов отчет.
Капиталът може да бъде увеличен само чрез издаване на нови акции, не и чрез увеличаване номиналната стойност на акциите. Новите акции се разпределят съразмерно между акционерите съобразно участието им в капитала до момента на увеличаването (но с решение на ОС може да се приеме и друго). Когато увеличаването на капитала е за смвтка на неразпределена печалба не е възможно решение на ОС, с което да не се дадат нови акции на всеки акционер, съобразно участието му. Според проф. А. Калайджиев такова решение е нищожно.
1.2. Вписване. Вписва се новия размер на капитала. За да може да се извърши увеличаване на капитала, е необходимо старият капитал да е изцяло внесен.

2. Ефективно увеличаване.

2.1. Увеличаване на номиналната стойност на издадените акции.
За целта трябва да се извършват следните действия:
- Да бъде изцяло внесен стария капитал.
- Да бъде взето решение на ОС с 2/3 от гласовете на представените акции. Когато има акции от различни класове решението трябва да се вземе от ОС на всеки клас поотделно със същото квалифицирано мнозинство.
- Да се внесе минимум 25% от новия капитал.
- Вписване на самото увеличаване на капитала. Не е възможно някой акционер да бъде лишен да участва в увеличаването на капитала.

2.2. Издаване на нови акции.
2.2.1. Увеличаване на капитала чрез записване на новите акции на ОС. На самото ОС се разпреелят новите акции, определя се кой точно колко акции ще вземе, като не може да има незаписани акции.
Необходимо е решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции (като всеки клас трябва да вземе отделно решение). В решението следва да се посочат видовете акции, тяхната номинална и емисионна стойност. Капиталът може да се увеличи само със записаните акции. Дружеството не може да записва собствени акции при увеличаване на капитала. Ако го направи те няма да са нищожни, а членовете на съответния управителен орган ще отговарят солидарно. Ако едно лице запише акции от името на АД те се смятат за записани за него лично.

2.2.2. Увеличаване на капитала чрез подписка. Акциите не се записва на самото заседание на ОС, а след това, като всеки акционер има право да запише толкова акции, колкото до увеличаването.
Фактическият състав на увеличаването включва:
- Решение на ОС.
- Покана за записване на акции, която се обявява в търг. рег.
- Записване на акции и внасяне на вноски.
- Увеличаване на капитала и вписване в търг. рег.
Решението на ОС трябва да предвиди какво ще стане с незаписаните акции.
Възможно е увеличаването на капитала да се извърши при условия за публично предлагане. В този случай трябва да се изготви проспект, който подлежи на одобрение от комисията по финансов надзор.

2.2.3 Увеличаване на капитала под условие.
а) Акциите да се закупят от определено лице на определена цена. В тази хипотеза се ограничава правото на акционерите да запишат пропорционална част от новите акци - чл. 194, ал. 4 ТЗ. Това става само по решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от гласовее на представените акции. Управителният орган представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на ОС се представя за обявяване в търг. рег. Обикновено с този способ се привличат стратегически инвеститори.
Фактическият състав на увеличаването включва:
- Решение на ОС и обявяването му в търг. рег.
- Внася се 25% от капитала.
- Вписва се увеличението.
б) Акциие да се закупят срещу облигации на дружеството. В тази хипотеза се осъществява превръща на вземане в капитал. Облигационерите са кредитори на дружеството, които вследствие на увеличаването стават акционер. Става въпрос за увеличаване на капитала чрез непарична вноска – хипотеза различна от конвертирането на облигации (което е право на облигационерите да придобият акции срещу своите облигации).

2.2.4.Увеличаване чрез непарична вноска. Фактическият състав на апорта е смесен. Той обхваща:
- Оценка на непаричната вноска, която се дава от вещото лице, преди ОС и се вписва в търг. рег.
- Решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представените ацкии. Трябва да се посочи предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на предоставените акции (чл. 193, ал. 1 ТЗ). Трябва да се посочи и редът за внасяне на непаричните вноски.
- Писмено съгласие с нотариална оценка за права, за които е необходима нотариална форма.
- Вписване на увеличението в търг. рег.
Увеличаването на капитала не може да се извърши с подписка, защото непаричната вноска не може да е частична.

2.2.5. Увеличаване на капитала по решението на управителния орган. По принцип увеличаването на капитала е правомощие на ОС, но то може да бъде делегирано на съвета на директорите респ. на управителния съвет (ако това е предвидено в устава) в срок до 5 години, като се предвиди и максималният размер на увеличението на капитала. Следователно това правомощие е ограничено по обем и по време.
Трябва да се спази правото на акционерите за пишат пропорционална част. Това право може да бъде ограничено или изключено, ако управителния орган е овластен с отделно решение (прието с мнозинство от 2/3 на ОС и овластяване за определения срок). В тези случа може да се увеличава капитала и под условие и с непарична вноска.
Фактическият състав на увеличаването включва:
- Овластяване.
- Решение на управителния орган.
- Да бъдат внесени 25% (ако вноската е парична).
- Вписване в търг. рег.

2.3. Конвертиране на облигации в акции. Това е трети способ за увеличаване на капитала като тук се визират така наречените конвертируеми облигации.

3. Правила за получаване на акциите.

След увеличаването на капитала следва да се спазят правилата за получаване на самите акции (чл. 198 ТЗ). Управителният съвет респ. съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си. Правилото не е императивно. На практика се издават временни удостоверения. Следователно тълкуването на ал. 1 на чл. 198 ТЗ трябва да обхваща и правото да се получат временни удостоверения.
Съгласно ал. 2 неполучените акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписването на увелчението в търг. рег. Правата на акционерите се погсяват, а получените от продажбата суми отиват във фонд „Резервен”.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 41. Способи за увеличаване на капитала на АД.

от atanassoff » Пет Апр 23, 2010 5:51 pm

Увеличаване на капитала (Л 2010)
от разработки на Юлия Раданова.

1. Увеличаване на капитала.
1) Номинално увеличаване на капитала – за сметка на средства на дружеството;
- Възможно е за сметка на неразпределена печалба – чл. 197 ТЗ;
- За извършване номиналното увеличаване дружеството следва да има положителен финансов резултат, обложен с данък и разликата се използва за увеличаване на капитала дивидентите се получават под формата на акции;
- Решението следва да е взето в 3 – мес. срок от приемане на ГФО и се приема с решение с ¾ мнозинство;
- При различни класове акции, квалифицираното мнозинство следва да е прието по отделно от всеки клас акции;
- Това увеличаване става само чрез издаване на нови акции и то е свързано с правото на дивидент на акционерите и законодателят не допуска ограничаване правото на дивидент. При това увеличаване на капитала и правото им на съразмерно изкупуване произтича от правото им на дивидент. Дружеството не може да реши друго, поради това че то е капиталово и правото на дивидент не следва да бъде ограничавано.
- Увеличаването на капитала вкл. 2 елемента:
a) Решение на ОС;
b) Вписване в ТР;
- По същият ред може да се увеличава капитала със средства от неразпределена печалба от минали години и със средства на фонд „Резервен”, но само за размера до достигане на максималния му размер от 1/10 от капитала. Средствата, които вече са обложени с данък, могат да бъдат използвани за увеличаването на капитала.
- Дружеството не може да увеличава капитала за сметка на преоценка на имуществото си, на активите. Това е било допуснато по време на голямата инфлация, което днес не се допуска.
2) Ефективно – по пътя на вноските правени от акционерите;
- за сметка на внесено ново имущество посредством 3 способа: увеличаване на номинала, издаване на нови акции, превръщане на облигации в акции.
- Увеличаване на номинала:
- Става по същия начин както при ООД, като ФС вкл,:
1) Решение на ОС с квалифицирано мнозинство от представените на събранието акции и то е 2/3. ¾ мнозинство се изисква само при увеличаване със средства от фонд „Резервен”. При наличие на акции от различни класове решение с това квалифицирано мнозинство поотделно от всеки клас акции.
2) Задължение за изплащане на вноска 25% от номинала на всяка акции и общо 25% от размера на увеличаващия капитал. Възможно е акциите да се придобиват не по номинална стойност, а разликата с емисионната стойност отива във фонд „Резервен”. Изплащат се 25% от емисионната, а не номиналната стойност.
3) Вписването конститутивно действие и се вписва решението за увеличаване.
- Издаване на нови акции:
- По няколко различни подспособи:
a) Записване на акциите на ОС всички акции се записват и се разпределят в самото ОС. В този случай се изисква решение с мнозинство 2/3 от представените акции. При различни класове акции поотделно, като в решението се посочват различните видове класове и достигнатото от тях мнозинство. При разлика в номинална/емисионна стойност определяне на ажиото в самото ОС. Поемане на задължение от страна на акционерите за записване на акциите. Забранява се самото дружество да записва акции при увеличаването, ако запише все пак такива те не се недействителни и членовете на УС отговарят за тях солидарно до размера на вноските.
b) Пропорционално записване спрямо притежаваните акции до ОС – това право може и да не се упражни. Това право важи първо за акционерите от съответния клас и едва след това може да се упражнява от акционерите от други класове. Правото може да отпадне при решение на ОС с мнозинство 2/3 от представените акции. За да не се извършва това неограничено на ОС Управителният орган предоставя доклад относно причините за ограничаване или отпадане предимствата на акционерите. При отпадане на това право цел на дружеството е привличане на нови инвеститори. Решението на ОС с което се отнема правото на акционерите да запишат нови акции се обявява в ТР.
c) Осъществяване на вноска – мин. 25% от всяка акция и от целия капитал;
d) Вписване в ТР- конститутивно действие като се предоставят всички доказателства – списък на лицата, заверен от управ.орган, записали акциите, протокол от ОС, банкови удостоверения за внесен капитал;
- Подписка:
- Приемане на решение за увеличаване на капитала с 2/3 мнозинство и всеки акционер има право да записва пропорционална част от новите акции. Те обаче се записват от акционерите след ОС по реда на т.нар. подписка. Дружеството отправя покана до акционерите да запишат пропорционална част от новите акции. Тази покана се обявява в ТР заедно с решението за увеличаване на капитала; Акционерите могат да не упражнят своето право на пропорционално записват и то се упражнява в срок, опр. от ОС, но не по-малък от 1 месец. Възможно е да се приеме решение на ОС с 2/3 мнозинство за отпадане правото на пропорционално записване, което решение се обявява в ТР. При публично предлагане – ЗППЦК (проспект, одобрен от КФН, който представлява разрешителен административен акт).
- Осъществяване на вноските;
- Вписване на увеличението;
- Увеличаване на капитала под условие:
- Закупуване на акциите от определени лица при определена цена или превръщане на облигациите в акции (чл. 195). В този случай е необходимо приемането на решение за отпадане на правото на акционерите за пропорционално записване. При облигациите, увеличаването на капитала тук следва да спази реда за увеличаване посредством непарична вноска. Приложимият режим тук е за неконвертируемите акции.
- Увеличаване на капитала за сметка на непарични вноски:
- Следва да се вземе решение за отпадане на правото за пропорционално записване, тъй като всички или част от увеличението се прави от 1 акционер.
- Оценка по чл. 72 ТР от 3 вещи лица, което заключение попада сред материалите, които са на разположение на акционерите 30 дена преди ОС, така че акционерите да могат да се запознаят с него и дали непаричната вноска не е надценена от вещите лица. Самото заключение се представя в ТР заедно с решението на ОС за увеличаване на капитала.
- Издаване на нови акции с решение на СД/УС:
- За да стане това тази възможност следва да е предвидена в Устава на дружеството и да е предвиден максимален размер, до който УД да увеличава капитала. Това правомощие може да се упражнява в срок до 5 год. от учредяване на дружеството или до 5- год. от изменението на Устава в тази му част. Когато УС увеличава, следва отново да се спази правото на акционерите да запишат пропорционално акции. Това право може да се отмени само УС е овластен за това. При наличието на такова овластяване, увеличаването на капитала изисква решение на СД/УС. Не са предвидени императивни правила за квалифицирано мнозинство, такива могат да се въведат в Устава. Следва да се осъществи съответната вноска и да се впише.
- Превръщане на облигации в акции:
 Старият капитала следва изцяло да бъде внесен
 След вписването на увеличаването на капитала, член на УС следва да покани акционерите да получат акциите, удостоверения. Акциите на приносител се получават в 1-год. срок и ако не се получат, те се продават на Борсата и постъпленията минават във фонд „Резервен”.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта