26. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Разработки по финансово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

26. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

от magdalenaaa » Нед Фев 10, 2008 3:30 pm

26. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА. АКТОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

Важността, която има бюджетът във всяка държава предопределя необходимостта от осъществяване на контрол върху упражняването му, за целта се създава специализиран орган, чието наименование е Сметна Палата.
У нас за първи път такъв орган се създава през 1885г., който просъществува до приемането на Конституцията от 1947г. След това функциите се поемат от държавния финансов контрол и до 95г. тази институция не съществува.
Чл.91 от Конституцията от 91г. предвижда съществуването на такъв орган. През 1995г. се приема Закон за Сметната палата и правилник за приложението му. През 2001 е приет нов ЗСП и ППЗСП.

Правната характеристика на Сметната палата включва различни аспекти:

 Сметната палата е държавен орган, упражняващ властнически правомощия, издава властнически актове и има контролни правомощия. Причислява се към висшите държавни органи; някои от белезите са посочени в чл.2 от ЗСП – СП е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред НС. СП е висш държавен орган и защото съществуването и е определено с Конституцията. Председателят и членовете и се избират от НС. Може да контролира МС и министрите при изпълнението на бюджета. (Като орган – СП стои най-близо до Конституционния съд и има самостоятелно място в йерархията на държавните органи).

 СП е специализиран контролен орган – предназначението и е да контролира изпълнението на бюджета от другите държавни органи. При приемане на бюджета, председателят й може да прави препоръки, но те нямат задължителен характер. При отчета на МС за изпълнението на бюджета, председателят прави становище.Тя осъществява текущ и последващ финансов контрол.Тя е специализиран орган само в сферата на бюджета.

 контролът, осъществяван от СП е външно-ведомствен, защото тя заема самостоятелно място в системата на държавните ограни.

 СП е независим орган, който в дейността си се подчинява на КРБ и законите. Тя не се причислява към нито една от трите власти, въпреки че стои най-близо до изпълнителната. Изпълнението на бюджета се прави от МС, затова СП е независима, за да може да упражнява контрол. Нито министърът на финансите, нито министър-председателят могат да контролират проектобюджета на СП – проектът се внася в НС и единствено парламентът може да прави корекции.

 Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишния счетоводен отчет на СП се едитират от независима комисия, назначена от НС. СП има известна зависимост от НС, доколкото то избира персоналния състав на СП и тя се отчита пред него. НС може годишно да възлага на СП извършването на (до 5) проверки, където НС посочи (това става със специално разрешение на НС).

Правомощия на СП. СП осъществява контролните си правомощия чрез одит. В §1 т.1 от допълнителните разпоредби се предвижда, че това е проверка, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация, за оценка и проверка на бюджетните и други средства/дейности, на отчетността в одитирания обект, с цел – подобряването му. В чл.5 са изброени обекти/дейности, които подлежат на контрол:
1. държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, на НЗОК, на общините, други бюджети (контрол за законо~ и целесъобразно изпълнение на посочените бюджети, като важи принципът, че юридическа отговорност може да възникне само при незаконосъобразност).
2. бюджетни/извънбюджетни сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по посочените бюджети и управлението на тяхното имущество. Тук се включват и извънбюджетните сметки, които се проверяват по същия начин както бюджетните. В тези сметки постъпват т.нар. собствени приходи (н.пр. от наеми).
3. върху използването на бюджетни/извънбюджетни средства, предоставени на лица, осъществяващи стопанска/нестопанска дейност – тук от съществено значение е произходът на средствата, а не техният размер – достатъчно е това да са бюджетни средства.
4. бюджети на БАН, ВУЗ-ве, БНТ, БНР, бюджетни разходи на БНБ и тяхното управление.
5. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване

Допълнителни правомощия:
1. контрол по обслужването на държавния дълг – доколкото плащанията идват от бюджета. Тук, при преценката за законосъобразност се предвиждат и разпоредби на международното право.
2. постъпления от приватизацията и концесиите – тяхното управление и разходване. Смисълът тук е недопускане на закононарушения, от които в бюджета да не постъпят/да постъпят по-малко средства.
3. контрол върху средствата/фондовете по програми на ЕС – вкл. управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата.

Други задачи на СП:
1. да одитира дейността по изграждане на системата за финансово управление и контрол в бюджетните организации;
2. да одитира и заверява годишните бюджети за изпълнение на бюджетни/извънбюджетни сметки/фондове и годишните счетоводни отчети на бюджетни организации, като няма пречка със закон на СП да се възложи да одитира и други обекти/дейности;

Обект на одит е организацията/лицето/програмата/дейността/фондацията, които се издържат от бюджета или получават средства от бюджета. Проверката обхваща и управлението на предоставеното имущество на бюджетни организации. СП сама определя обектите за включване в годишната програма за одитна дейност, времето и начина на извършване на проверките. В програмата могат да се включат и обекти, предложени от НС и МС.

Устройство чл3 ЗСП. СП е юридическо лице, на бюджетна издръжка, със седалище София; колективен орган, като се състои от председател + 10 члена, мандатът им е 9-годишен. Председателят не може да бъде преизбиран
В едномесечен срок от избирането му, председателят прави предложение до НС за избиране на членовете. Ограничение в предпоставките за избора::
- не може да се избират лица ,които през посл. 3г. са били членове на МС или ръководители на централни ведомства;
- лицата трябва да имат икономическо или юридическо образование; стаж по специалността – 15г. за председателя и 10г. за членовете;
- лицата да нямат роднински връзки помежду си;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да са лишени от правото да практикуват на този пост;
При избора им, председателят и членовете полагат клетва пред НС.

Пълномощията на председателя и на членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
4.при смърт
При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.

СП създава отделения и териториални поделения със сектори към тях:
- отделенията се изграждат на функционален принцип. Ръководят се от членове на СП.
- поделенията се изграждат на териториален принцип. Директорът на териториалното поделение отговаря за цялостната му дейност. Дейността в рамките на поделението се осъществява от одитори.

спр. чл.10 ЗСП: СП се състои от 11 души – председател и 10 членове, които се избират и освобождават от НС. СП осъществява одитната си дейност чрез своите органи и служители.
Органи на СП са:. Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.
Служители на СП са: главния секретар, стажант-одиторите и служителите от администрацията.
Друга фигура е главният секретар: той организира изработването и изпълнението на плана за контролна дейност на СП.

Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от 7 души от състава й.
Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закона за държавния бюджет за съответната година.
Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджета на Сметната палата, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
Народното събрание приема бюджета на Сметната палата като самостоятелна част от републиканския бюджет.

Kонтролната дейност се извършва чрез финансов одит, одит на изпълнението и други специфични одити – понятията са дадени в допълнителните разпоредби – тези одити се извършват въз основа на приети/обнародвани одитни стандарти. Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез извършване на:
1. финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети;
2. одит на изпълнението;
3. други специфични одити.

Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата. Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му. Ръководителят на одитирания обект или лецето може да дадеписмени становища по одитния доклад пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение в 14-дневен срок от връчването му. Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата в 14дневен срок.
При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и извънбюджетни сметки и фондове или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност. Съответният компетентен орган задължително в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад възлага извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.
При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.

Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от одиторите, а наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от упълномощено от него длъжностно лице.
Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

"Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
"Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
"Финансов одит” е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
"Одит на финансовото управление” е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
"Одитиран обект” е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
Аватар
 
Мнения: 16

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта