25. ПРАВЕН РЕЖИМ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ.

Разработки по финансово право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

25. ПРАВЕН РЕЖИМ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ.

от magdalenaaa » Нед Фев 10, 2008 3:29 pm

25. ПРАВЕН РЕЖИМ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЦИТЕ. ВИДОВЕ ДАНЪЦИ, ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Понятие и видове бюджетни приходи. Всяка държава създава централизиран фонд от парични средства. Това е бюджетът. Всеки бюджет има две части – приходна и разходна, като с приходната се занимава основно Данъчното право (ДП), тъй като данъците са в основата на бюджетните приходи. Освен тях в бюджета постъпват приходи със санкционен характер (глоби, конфискации) и приходи от гражданскоправен произход.
Под приходи разбираме паричните средства,които постъпват в бюджета,необходими на държавата за осъществяване не найните функции.Бюджетния приход винаги има паричен характер.В ДБ постъпват само парични средтсва.Основна част от приходите се набират чрез данъчната система.Системата на бюджетните приходи определяме като съвкупност от обществено икономически отношения,регулирани от бюджетното законодателство.Нейни подсистеми са-приходи в ДБ,в бюджета на общините и фонд обществено и здравно осигуряване.
Видове бюджетни приходи:
1)задължителни финансови вноски;приходи от данъци и приходи от такси.
2)според източника-приходи от стопанска дейност и от населението
3)според насочеността им-приходи по местния и по ДБ
4)според структурните звена на ДБ-приходи по Дб,по бюджета на Съдебната власт

Приходи от данъци: Имат най-голям относителен дял в бюджета.Във формален смисъл данъчни приходи са само ония постъпления,които са визирани в данъчен закон.Приходите от данъци са парични невъзвръщаеми плащания в полза на държавата ,установени със закон.Срещу тях държавата не е длъжна да предостави престация.Бюджетните данъчни приходи имат своя структура.Различаваме преки и косвени данъци,приходи от данък върху печалбата,приходи от данък върху дохода и т.н.
Неданъчни приходи:Това са постъпления в бюджета срещу които държавата дължи една престация-визират се таксите.Постъпления от отдаване под наем на държавно имущество.Приходи от дарения и други безвъзмездно получени средтсва.
Задължителни финансови вноски:Това са законоустановени плащания при които липсва задължение за връщане на вноската.(вноски от мита,от БНБ,приходи от такси върху течните горива)
Приходи от такси:
Приходи в бюджета в резултат от приложението на частното право:-държавни вземания,които произхождат от приложението на гражданскоправни норми.Вземания от наеми ,продажба на държавни недвижими имоти,глобите налагани от съдебни и административни органи.

Данъци: Всеки данък има икономическа и правна характеристика. Нас ни интересуват юридическите белези, които характеризират данъците като най-важния бюджетен приход, доколкото те представляват около 90 % от бюджетните приходи. Данъците са планирани е редовни бюджетни приходи.
Изготвянето на проектобюджета се прави въз основа на данъците като планирани и редовни бюджетни приходи, чрез които става разпределението на националния доход от производствената към непроизводствената сфера. Данъците винаги са се разглеждали и като символ на държавата. Тъй като за разлика от другите бюджетни приходи, които могат да отпаднат (напр. мита, някои такси), данъци ще има докато има държава и бюджет.
Юридически белези на данъците.
Това е субективно публично право на държавата да получи определена сума. В основата на това право стои държавният суверенитет и често това право на държавата се нарича данъчен или фискален суверенитет. Данъкът е правоотношение, в смисъл че връзката е двустранна. На субективното право съответства задължение на ЮЛ или ФЛ да плащат данъци. Това задължение е установено от КРБ чл. 60.
Носител на субективното право е държавата, но в някои случаи тя може да го преотстъпи като допусне данъците да постъпват в общинския бюджет. В такъв случай те ще бъдат собствени приходи на общината, но законът определя съответния вид данък.
Данъците са законоустановени. Това следва от чл. 60 КРБ и чл. 84, т. 3 КРБ. Правомощие на НС е да установява данъците и да определя техния размер. Принципната законоустановеност на данъците следва и от решенията на КС по тази материя, и от съдебната практика на ВАС. Според тях, всички елементи, които характеризират данъците (данъчен субект, данъчен обект, данъчна ставка, срокове за внасяне) следва да са законоустановени.

 Данъците са невъзвръщаеми вземания на държавата. Държавата не поема задължение към данъчно задълженото лице да върне получената сума при определени условия. Това е така от юридическа гледна точка, докато в икономическата литература се твърди за косвена възвръщаемост доколкото се ползват средствата за наука, култура, здравеопазване.

Освен това данъкът има задължителен характер, а при вътрешните заеми е налице доброволност.

 Друга характеристика на данъците е, че са безвъзмездни. Те са израз на държавния суверенитет и установявайки ги, държавата установява и безвъзмездния им характер. Това означава, че липсва насрещна престация на данъка. На базата на този белег се прави разлика между данък и такса. Всички белези, които характеризират данъците принципно важат и за таксите, но при тях има някаква насрещна престация под формата на дадена от държавен орган услуга.

 Данъците се установяват като задължения по общ начин за всички данъчно задължени лица по силата на закона. Това означава, че те възникват въз основа на закона, а не въз основа на издаден данъчен акт на данъчната администрация. Макар и определено по общ начин, данъчното задължение може да се отнася само за дадена категория субекти. Издадените данъчни актове имат само декларативно действие. Те само индивидуализират задължението, правейки го ликвидно и изискуемо. При глобите задължението възниква с издаването на наказателното постановление.

 Данъците се определят едностранно от държавата, в смисъл че тя в качеството си на власт реализира своя суверенитет да установява данъците без да пита платците. Договорното начало в ДП е изключено, а данъчната администрация действа в условията на обвързана компетентност.

 Следващата характеристика е, че данъците са непрехвърляеми. За разлика от някои граждански задължения, които могат да се прехвърлят на трето лице и това да обвърже кредитора, при данъците това е недопустимо. Подобни прехвърляния не задължават държавата (те са относително недействителни спрямо държавата). Тъй като данъчните задължения са парични задължения няма пречка данъкът да бъде платен от всяко трето лице независимо от правното основание и държавата е длъжна да приеме. Законът допуска при условията на разсрочване данъкът да се плати на части. Разсрочването и отсрочването на данъчните задължения са едни от малкото случаи, когато данъчните органи действат в условията на оперативна самостоятелност.

Видове данъци. При класификацията на данъците могат да се изберат различни критерии:

Най-популярната класификация е на преки и косвени. При преките данъци връзката между държавата и платеца е пряка в смисъл, че физическия и юридическия платец е едно и също лице (така е при ДОД, данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата). Данъчно задълженото лице и платеца съвпадат.
Докато при косвените юридическия платец е различен от фактическия – данъчно задълженото лице е едно, а друг понася данъчната тежест (напр. ДДС, акцизи), но задължението за внасяне на тези данъци е на търговците, които са юридическия платец на този вид данъци и като данъчно задължени лица следва да внесат данъка в бюджета.

С оглед на това как се определя размера разграничаваме данъци в абсолютна стойност (патентен данък, акцизи), пропорционални данъци (данъка върху недвижимите имоти) и прогресивни данъци (са ДОД и данъка върху наследствата).

С оглед на това с какво се свързва данъчния дълг – подоходни и имуществени. Нашата конституция не допуска лични данъци въпреки, че исторически са съществували т. нар. “ергенски” и “военен” данък.

С оглед на това в кой бюджет постъпват се разграничават републикански, местни и със смесен характер. В републиканския бюджет постъпват ДДС, корпоративния подоходен данък, в местните бюджети – данък “Сгради”, данъка върху наследствата. Като смесен се посочва ДОД, тъй като част от приходите от него се отстъпват на общината.

Данъчна политика. Данъчният суверенитет на държавата й дава възможност да провежда самостоятелна данъчна политика, но в известна степен данъчната политика се влияе и от общи изисквания в международен план. Напр. директивите на ЕС установяват някои общи изисквания във връзка с определянето на ДДС. Тази свобода има и своите естествени предели доколкото налагането на прекомерно високи данъци разклаща самата власт, докато ниските данъци водят до липса на приходи и невъзможност за осъществяване на определена политика.Държавата свободно определя броя,вида и размера на данъците,но свободата й не е абсолютна.Данъчната си политиак държавата осъществява на територията си.
Основните моменти свързани с данъчната политика са няколко:
• колко данъци да има в една държава – от значение е не броя на данъците, а каква част от дохода се отнема с тях. Преобладава виждането, че данъците трябва да са повече на брой за да има възможност за диференциация (да се обхване по-широк кръг лица, но с по-ниски данъци).
• на кои данъци да се даде приоритет – на преките или косвените. В съвременната данъчна политика приоритет се дава на косвените данъци.
• друг въпрос е кои данъци да преобладават пропорционалните или прогресивните. Счита се, че за ЮЛ с оглед еднаквите условия на дейност са по-подходящи пропорционалните, докато за ФЛ с оглед принципа на справедливост, са по-подходящи прогресивните данъци.
• последният въпрос е дали да се допуснат данъчни облекчения (преференции). Господстващото становище е да няма данъчни облекчения, защото данъка следва да се прилага спрямо всички субекти с оглед принципа на неутралност на данъците. Допуска се, че всяко едно облекчение води до стремеж за заобикаляне на данъчния закон. Облекчения са допустими във връзка със социалния статус на лицата, имущественото им състояние.

Системи за данъчно облагане-различаваме Скандинавска-с много висок необлагаем минимум и Англо-саксонска-с нисък необлагаем минимум.
Аватар
 
Мнения: 16

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron