нот. акт предпоставя основание за придобиване на владението

Тематична съдебна практика по Вещно право.

нот. акт предпоставя основание за придобиване на владението

от b_one » Вто Сеп 22, 2009 11:14 pm

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

По чл. 288 от Гражданско процесуалния кодекс

№ 899

София,21.08.2009 г.


ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО отделение, в закрито заседание на двадесети август, две хиляди и девета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елса Ташева

ЧЛЕНОВЕ : Костадинка Арсова

Златка Русева

като изслуша докладваното от съдията Арсова гр. дело № 165/2009 година


Производството е по чл. 288 ГПК във вр. с чл.280 ГПК.
Й. К. Н. е подала касационна жалба срещу решение № 646 от 16.06.2008 г. по гр.д. № 1513 от 2007 г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение от 12.04.2007 г. по гр.д. № 3* от 2005 г. на Варненския районен съд, 10 състав и е отхвърлен отрицателния установителен иск на К. по чл.97, ал.1 ГПК/отм./ срещу Ч. С. Х. и М. С. Х., за недвижим имот пл. № 417 по плана на новообразуваните имоти на СО”А” в землището на гр. В. с площ от 621 кв.м. В жалбата се навеждат доводи за неправилност на съдебния акт при условията на чл.281, т.3 ГПК.

В представеното изложение са посочени основания за допускане на касационна проверка на въззивното решение в предметното поле на чл.280 , ал.1, т.1 и т.3 ГПК като се подържа, че въззивният съд се е произнесъл в отклонение от практиката на ВКС по същественият материално правен въпрос за придобиване на оригинерно основание на имот за който са сключили транслативна сделка, както и по съществен процесуално правен въпрос за обсъждането на доводите и доказателствените средства съгласно чл.188, ал.1 ГПК. Не навежда обстоятелства по чл.280, ал.1, т.3 ГПК като излага съображения относно неправилността на решението.

Ч. С. Х. и М. С. Х. са подали насрещна касационна жалба срещу решението като сочат , че някои от изложените съображения в мотивите към него не ги устройват макар то като цяло да е благоприятно за тях. Отново правят отвод за недопустимост на производството предвид обстоятелството, че са във владение на имота и ищцата има правен интерес да предяви осъдителен, а не отрицателен установителен иск.

Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, намира че решението не следва да се допусне до касационно разглеждане по жалбата на Й. К. Н. , тъй като не са налице хипотезите на чл.280 , ал.1 т.1 и т.3 от ГПК.

Не следва да се допусне до разглеждане и насрещната касационна жалба предвид разпоредбата на чл.287 , ал.4 ГПК.

Варненския окръжен съд е отхвърлил предявеният отрицателен установителен иск по чл.97, ал.1 ГПК /отм./ от Й. К. Н. срещу Ч. С. Х. и М. С. Х. за недвижим имот пл. № 417 по плана на новообразуваните имоти на СО”А” в землището на гр. В. с площ от 621 кв.м защото е намерил ,че те са станали собственици на основание добросъвестно владение на имота, което е осъществено въз основа на сключената сделка за покупко-продажба с н.а. № 1* т.34, н.д. № 1* от 1995 г. Зачел е аргументите на касаторката че праводателите на ответниците Г нейния съпруг С не са придобили собствеността като ползуватели по реда на § 4а от ПЗР на ЗПСЗЗ тъй като изградената постройка , не следва да се счете за сграда, поради което сделката макар и действителна е сключена с несобственик. Отхвърлил е наведеното правопогасително възражение за недопустимост на иска , предвид обстоятелството, че в полза на касаторката не е приключила процедурата по възстановяване на земеделската земя защото не е изготвен плана по чл.28 от ППЗПСЗЗ , което обуславя и интереса й от воденето именно на такъв иск. На последно място е счел, че спорното място е част от това, което е възстановено в полза на Н. с решение № 752 от 2000 г. на ПК , гр. В.. В решението е отговорено на доводите на ищцата и са анализирани внимателно доказателствените средства. По значителна част от поставените с касационната жалба въпроси в решението са изложени мотиви , които са в съответствие с тези аргументи които ползва касаторката.

Настоящия състав на ВКС намира, че решението е постановено в съответствие с константната практика на ВКС по релевантния материално правен и процесуален въпрос засегнат в изложението към касационната жалба. Неоснователно е искането за допускане на касационна проверка на решението по поставеният процесуално правен въпрос за обсъждане на доказателствата и доводите при условията на чл.188, ал.1 ГПК , тъй като въззивният съд не се е отклонил от канстантната практика на ВКС в тази насока и е зачел и анализирал всички релевантни доказателствени средства, доводи и възражения на страните. В съответствие с практиката и закона е и извода за приложението на чл.79, ал.2 ЗС , тъй като именно нотариалния акт предпоставя годно правно основание за придобиване на владението. Не се установи наличието на хипотезата на чл.280, ал.1 ГПК поради което решението не следва да се допусне до касационна проверка.

Останалите доводи , поместени в жалбата и изложението касаят правилността на решението , но не представляват основания за допускане до касация с оглед целта на разпоредбата на чл.280 , ал.1 ГПК за уеднаквяване на практиката по поставените въпроси.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационна проверка на решение № 646 от 16.06.2008 г. по гр.д. № 1513 от 2007 г. на Варненския окръжен съд по касационната жалба на Й. К. Н. .

ОСТАВЯ на основание чл. 287, ал.4 ГПК без разглеждане касационната жалба на Ч. С. Х. и М. С. Х. срещу решение решение № 646 от 16.06.2008 г. по гр.д. № 1513 от 2007 г. на Варненския окръжен съд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта