чл. 38, чл. 40, чл. 63, ал. 2 ЗС

Тематична съдебна практика по Вещно право.

чл. 38, чл. 40, чл. 63, ал. 2 ЗС

от b_one » Нед Сеп 20, 2009 12:09 pm

Решение № 154 от 1.XII.1964 г. по гр. д. № 131/64 г., ОСГК

Съдебна практика на ВС на НРБ - граждански отделения, 1964 г., С., Наука и изкуство, 1965 г.

чл. 38, чл. 40,
чл. 63, ал. 2 ЗС

При учредена етажна собственост общите части не са самостоятелни обекти на права. Такива обекти са отделните жилища, а общите части са нужни само за да могат да се използуват отделните жилища. Когато етажният собственик прехвърли върху трето лице собственото си жилище, приобретателят придобива правата на своя праводател и върху общите части, съответствуващи на прехвърленото му жилище, макар и да не е упоменато това в нотариалния акт.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
От данните по делото е установено, че наследодателят на страните по същото по силата на съдебна спогодба от 10.Х.1955 г. по гр. д. № 1463/55 г. на В. народен съд е получил в дял втория етаж от двуетажната жилищна сграда и 1/2 идеална част от дворното място, а другите двама съделители са получили в общ дял първия етаж от същата сграда и останалата 1/2 идеална част от същото дворно място.
С така извършената съдебна спогодба е била учредена етажна собственост, при която собствениците на отделните етажи са собственици и на общите части. При етажната собственост съгласно чл. 38 ЗС общи части са между другото както земята, върху която е построена сградата, така и дворът. Така, че в случая, след като е възникнала етажна собственост въз основа на делба на съсобствен имот, дворното място, върху което е била построена жилищната сграда, е останало обща част на етажната собственост.
С нотариален акт № 95, т. 1 от 10.IV.1957 г. на В. народен съдия етажният собственик Л. Й. х. Й., който е наследодател на страните по настоящето дело, е отстъпил на съпругата си С. х. Й. правото на строеж върху притежаваната от него 1/2 идеална част от дворното място. Със същия нотариален акт Л. х. Й. е прехвърлил на съпругата си безвъзмездно и безсрочно собствения си етаж от сградата, като последната се е задължила да го довърши изцяло.
Народният съд, за да отхвърли иска за допускане на делба на етажа от двуетажната жилищна сграда и на 1/2 идеална част от дворното място, е приел, че с учредената суперфиция върху тази част от дворното място и с прехвърляне собствеността върху етажа имотът, предмет на делбата, не представлява вече наследствена общност, а е такъв на съпругата на наследодателя.
Върховният съд на НРБ, I г. о., за да остави без уважение протеста на главния прокурор на НРБ, с който е искано да се допусне преглед и отмени решението на народния съд само в частта му, с която е отказано допускането на делбата на 1/2 идеална част от дворното място, е приел, че след като е била учредена етажна собственост, наследодателят на страните не е могъл да прехвърля по реда на чл. 63, ал. 2 ЗС само етажа, а да запази собствеността си върху общите части от дворното място, съответствуващи за този етаж.
Върховният съд, ОСГК, счита, че изводът на Върховният съд, I г. о., е обоснован и не противоречи на закона. С чл. 63, ал. 2 ЗС е дадена възможност на собственика на земята, върху която има построена сграда, да прехвърли само собствеността на сградата върху друго лице и да запази собствеността си върху земята. Тази разпоредба обаче не може да намери приложение в случаите, когато е възникнала етажна собственост, при която етажните собственици са същевременно и собственици на земята. При такава етажна собственост мястото, върху което е построена сградата, както и незастроената част от мястото представляват общи части на сградата и правните сделки, които сключват етажните собственици и с които се засяга етажната собственост, ще се подчиняват на нормите, предвидени за етажната собственост.
Общите части при етажната собственост не са самостоятелен обект на права. Такива обекти са отделните жилища, а общите части са нужни само за да могат да се използуват отделните жилища. В чл. 38, ал. 3 ЗС е предвидено, че общите части не могат да се делят, а в чл. 40, ал. 3 ЗС е предвидено, че когато собственикът на етаж прехвърли част от същия на друго лице, частта на приобретателя и на отчуждителя в общите части на сградата се определя от съотношението между стойността на прехвърлената и запазената част от сградата по време на прехвърлянето. Същото правило се прилага и при делба. При това положение следва да се направи изводът, че когато собственикът на етажа прехвърли на друго лице целия етаж или когато при делба целият етаж се възложи на един от съделителите, тези лица придобиват собствеността и на общите части, съответстващи за този етаж. От разпоредбите на чл. 40, ал. 2 ЗС се вижда, че дори и в случаите, когато при такава етажна собственост е отстъпено само правото за надстрояване върху сградата, собствениците на надстроения етаж придобиват срещу заплащане правото на собственост и върху всички общи части на сградата, включително и върху земята.
Друго разрешение на спора щеше да се получи, ако етажната собственост е възникнала при отстъпено право на строеж на етажните собственици. При такава етажна собственост собствениците на етажите не са собственици на земята, а притежават само вещното право на строеж и такова да държат жилищата върху земя, на която собственик е третото лице. При такава етажна собственост, ако един от етажните собственици е прехвърлили на трето лице изцяло своя етаж, то приобретателят ще придобие правата на своя праводател, т. е. ще придобие съответните идеални части от вещното право на строеж и да държи жилището върху дворното място, но не и правото на собственост върху земята, която не е обща част на такава етажна собственост.
В случая обаче етажната собственост не е възникнала по реда на чл. 63 и следв. ЗС. Тя е възникнала при делба на съсобствен имот и затова, щом като собственикът на отделното жилище е прехвърлил изцяло това жилище на съпругата си, то последната ще придобие и собствеността на общите части, съответстващи на жилището, на които е бил собственик праводателят. Ако при прехвърлянето на жилището праводателят не е посочил изрично, че се прехвърлят и общите части, то праводателят, респективно наследниците му могат да претендират за стойността на тези общи части, но не могат да запазват собствеността върху общите части, които съответствуват на прехвърленото вече жилище.
При това положение правилно Върховният съд, I г. о., е приел, че с прехвърляне собствеността върху етажа приобретателката С. Д. х. Й. ще придобие и собствеността върху 1/2 идеална част от дворното място, вследствие на което не може да се допуска делба отделно на 1/2 идеална част от дворното място между наследниците и праводателя на етажа Л. Й. х. Й.
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron