Решение 912/2003г. на ВАС

Тематична съдебна практика по Вещно право.

Решение 912/2003г. на ВАС

от b_one » Съб Юли 11, 2009 10:27 am

Това споразумение, обаче, удостоверява парични задължения и вземания, но не и вещно право на ползване (чл.58,ал.1,ЗЕЕЕ и чл.45,НУРИРЛИДЕ, в двете алинеи, изискват вещно право на ползване), защото енергийните обекти са винаги недвижимо имущество, а според чл.18 от Закона за задълженията и договорите учредяването на вещно право на ползване върху недвижими имоти трябва да бъде извършено с нотариален акт. Нотариалната форма не е необходима само при учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот, който е държавна или общинска собственост (чл.18 от Закона за собствеността).


РЕШЕНИЕ

№ 912
София, 02/04/2003

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ДИАНА ГЪРБАТОВА
при секретар Илиана Иванова
и с участието
на прокурора Мери Найденова
изслуша докладваното
от председателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
по адм. дело № 9344/2002. Document Link Icon


Производство по раздел втори на глава трета от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) във връзка с чл.8,ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (НУРИРЛИДЕ - приета с ПМС № 58 от 24.04.2000 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2000 г. с с последващи изменения и допълнения).
Образувано е по жалба на "Слънчев бряг" АД, гр.Несебър срещу решение № 0-013 от 13.09.2002 г. на Държавната комисия за енергийно регулиране, с което тази комисия е отказала да издаде на жалбоподателя лицензия за дейността "Разпределение на електрическа енергия".
За да постанови този отказ Държавната комисия за енергийно регулиране е приела, че територията, за която жалбоподателят кандидатства е територията на к.к."Слънчев бряг", на чиято прилежаща електроразпределителна мрежа дружеството е собственик, но тази територия е част от територията, за която с решение № Л-042 от 06.12.2000 г. вече е издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД, а според чл.39,ал.5 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) за една обособена територия се издава само една лицензия.
Жалбоподателят е оспорил законосъобразността на отказа с основния довод, че търговското дружество, в чиято лицензия е включена и територията на к.к."Слънчев бряг" не е собственик, нито ползувател, на електрическата преносна и разпределителна мрежа на тази територия, поради което в тази й част лицензията е недействителна (нищожна) и не може да бъде пречка по чл.39,ал.5,ЗЕЕЕ да му бъде издадена лицензия за електроразпределение в обособената територия на к.к."Слънчев бряг".
Процесуалните представители на Държавната комисия за енергийно регулиране са изразили становище за неоснователност на жалбата, аргументирано с довода, че по силата на § 5,ал.2,ПЗР на ЗЕЕЕ енергийните обекти, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон са собственост на потребители, се изкупуват от енергийните предприятия по пазарни цени. Тази възможност за изкупуване е била възпроизведена и в нормата на § 67,ал.2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЕЕЕ (ДВ, бр.108 от 14.12.2001 г.) и при издаването на лицензията на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД комисията е имала предвид нея, за да приеме, че това търговско дружество отговаря на изискванията за лицензиране.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура е изразил становище за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, пето отделение, като прецени доказателствата по делото и доводите на страните по реда на чл.188,ал.1,ГПК във връзка с чл.11,ЗВАС, счита, че жалбата е подадена в срока по чл.8,ал.3,т.1,НУРИРЛИДЕ и е допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:
Според чл.58,ал.1,ЗЕЕЕ лицензиантът трябва да е собственик или ползвател на енергийните обекти, чрез които се осъществява лицензионната дейност. А според чл.29,ал.1,ЗЕЕЕ разрешенията и лицензиите се издават, изменят, допълват, подновяват, прекратяват, отнемат и контролират от комисията при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет. Тази наредба е цитираната по-горе Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (съкратено: НУРИРЛИДЕ - приета с ПМС № 58 от 24.04.2000 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2000 г. с с последващи изменения и допълнения). А според чл.45,ал.1,предл.първо,НУРИРЛИДЕ лицензия се издава на юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон, което е собственик или титуляр на вещно право на ползване върху енергийния обект. Изрично ал.2 на същия чл.45,НУРИРЛИДЕ гласи: "Лицензията се издава на собственика или на титуляря на вещно право на ползване върху енергийния обект, чрез който се осъществява лицензионната дейност." Затова чл.47,ал.1,т.3 и ал.2,т.7,НУРИРЛИДЕ изисква заявлението за издаване на лицензия да съдържа описание на обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност и към него да бъдат приложени документи, доказващи правото на собственост, съответно правото на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, със съответните скици и карти на съответните мрежи.
Легална дефиниция на "енергиен обект" е дадена с § 1,т.17,ЗЕЕЕ, според която "енергиен обект" е обект, в който или посредством който се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия, добив или съхранение на природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и неговите спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, както и неговите спомагателни мрежи и съоръжения, без сградните инсталации на потребителите.
Данните в преписката на ДКЕР сочат, че "Слънчев бряг" АД осъществява експлоатацията, поддръжката и ремонта на електроразпределителна мрежа в границите на к.к."Слънчев бряг", чието захранване се осъществява от подстанция "Слънчев бряг", в която подстанция е границата на собственост между съоръженията на "Слънчев бряг" АД и на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД. А електросъоръженията, експлоатирани от "Слънчев бряг" АД са: една възлова станция, 38 бр. трафопостове, кабелни електропроводни линии средно напрежение 20 кV с обща дължина 33,3 км. и кабелни електропроводни линии ниско напрежение с обща дължина 100 км.
При тези данни Върховният административен съд, пето отделение, счита, че съвкупността от електросъоръжения, експлоатирани от "Слънчев бряг" АД, представлява енергиен обект по смисъла на § 1,т.17,ЗЕЕЕ, посредством който се извършва пренос на електрическа енергия. Впрочем, обстоятелството, че електропреносната мрежа в своята съвкупност е енергиен обект по смисъла на чл.45,НУРИРЛИДЕ, е изрично изразена в т.4.14. на издадената лицензия № Л-042-07 от 06.12.2000 г. на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД.
В писменото си становище по делото "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД признава, че не е собственик, нито има учредено вещно право на ползване върху електропреносната мрежа на "Слънчев бряг" АД. Заедно със становището е представено и писмено споразумение от 28.10.2002 г., според което "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД получава възмездното право от "Слънчев бряг" АД да ползва електроразпределителната му мрежа на територията на к.к."Слънчев бряг". Това споразумение, обаче, удостоверява парични задължения и вземания, но не и вещно право на ползване (чл.58,ал.1,ЗЕЕЕ и чл.45,НУРИРЛИДЕ, в двете алинеи, изискват вещно право на ползване), защото енергийните обекти са винаги недвижимо имущество, а според чл.18 от Закона за задълженията и договорите учредяването на вещно право на ползване върху недвижими имоти трябва да бъде извършено с нотариален акт. Нотариалната форма не е необходима само при учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот, който е държавна или общинска собственост (чл.18 от Закона за собствеността). В случая дори целият капитал на "Слънчев бряг" АД да беше държавна или общинска собственост, недвижимото имущество на това дружество няма да е държавна, нито общинска собственост поради изключващия ефект на чл.2,ал.4 от Закона за държавната собственост, респ. чл.2,ал.4 от Закона за общинската собственост. Така че право на собственост или вещно право на ползване върху електропреносната мрежа на територията на к.к."Слънчев бряг" може да бъде доказано само с нотариален акт. Това се отнася както за "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД, така и за "Слънчев бряг" АД (по аргумент от чл.2,ал.4,ЗДС, чл.17а и § 15а,ЗППДОП-отм., и чл.148,ППЗДС).
Възможността по § 5,ал.2,ПЗР на ЗЕЕЕ, респ. по § 67,ал.2,ПЗР на ЗИДЗЕЕЕ (ДВ, бр.108 от 2001 г.), енергините обекти, които са елементи от електропреносната мрежа на територията на к.к."Слънчев бряг", да бъдат изкупени от "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД, не създава задължение за собственика да извърши продажба в случай, че този собственик изпълнява необходимия минимум от критерии и условия за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност. Затова ДКЕР, като е приела, че "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на територията на к.к."Слънчев бряг", само защото за това предприятие съществува хипотетичната възможност по § 67,ал.2,ПЗР на ЗИДЗЕЕЕ да закупи тази мрежа, е допуснала особено съществено нарушение на правилото по чл.58,ал.1,ЗЕЕЕ, респ. на тези по чл.45,ал.1 и ал.2, и чл.47,ал.1,т.3 и ал.2,т.7,НУРИРЛИДЕ, в резултат на което лицензията, издадена на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД ще бъде недействителна (нищожна) в частта й за територията на к.к."Слънчев бряг", ако собственик на електропреносната мрежа на тази територия е жалбоподателят "Слънчев бряг" АД и той изпълнява необходимия минимум от критерии и условия за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност. Бъде ли констатирана частична нищожност (вкл. и от ДКЕР) на лицензията, издадена на "Електроразпределение - Стара Загора" ЕАД, т.е. бъде ли установено, че "Слънчев бряг" АД е собственик на електропреносната мрежа на територията на к.к."Слънчев бряг" и изпълнява необходимия минимум от критерии и условия по смисъла на § 67,ал.2,ПЗР на ЗИДЗЕЕЕ за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност, няма да е налице хипотезата на чл.39,ал.5,ЗЕЕЕ. Тази хипотеза ще е налице единствено, ако "Слънчев бряг" АД не е собственик на електропреносната мрежа и съставляващите я енергийни обекти на територията на к.к."Слънчев бряг", или ако, макар и собственик на тази мрежа, "Слънчев бряг" АД не изпълнява необходимия минимум от критерии и условия за издаване на лицензия за извършване на разпределителна дейност.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение, счита, че обжалваното решение, с което ДКЕР е отказала да издаде на "Слънчев бряг" АД лицензия за дейността "Разпределение на електрическа енергия" на територията на к.к."Слънчев бряг" с единствения мотив, че за тази територия има издадена лицензия, при наличните по делото доказателства е незаконосъобразно - издадено е при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби - поради което следва да бъде отменено и на основание чл.42,ал.3,ЗАП делото следва да бъде изпратено като преписка на ДКЕР за решаване на въпроса по същество при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с това решение.
Водим от изложените мотиви, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 0-013 от 13.09.2002 г. на Държавната комисия за енергийно регулиране.
ИЗПРАЩА делото и приложената към него преписка на Държавната комисия за енергийно регулиране, която да реши въпроса по същество като съобрази и задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с това решение.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Александър Еленков
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Ваня Анчева
/п/ Диана Гърбатова
А.Е.
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта