Продажба

Разработки по Облигационно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Продажба

от lindeman_ » Нед Апр 26, 2009 5:50 am

33.ПРОДАЖБА.

Продажба.

Определение. С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли едно право или собственността върху една вещ на купувача срещу определена цена, която купувачът се задължава да му плати.

Характеристики на договора - двустранен, възмезден, консенсуален, каузален, комутативен,в някои случаи и алеаторен (при продажба на бъдеща вещ или на наследство), неформалон договор, с изключение на случаите, в които законът изисква форма.

Видове продажба:

а/ обикновена - тя е уредена в глава 1 на особената част на ЗЗД и е предмет на изучаване в облигацинното право.

б/ търговска - уредена е в Търговския закон и трябва да има за предмет търговска сделка. Не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е ФЛ.

в/ външнотърговска - при тази продажба има наличие на международен елемент и материалноправният режим, който я урежда е различен. Страните по тази продажба сачи могат да определят режима, на който ще се подчинява сключеният договор.

Сключване на договора.

1. Съществени условия:

а/ предмет - вещ или права срещу определена цена.

б/ цена на договора - необходимо е да се породи като задължение за купувача да плати, защото иначе за продавача не се поражда задължение да престира предмета.

2. Несъществени условия - това са допълнителни уговорки между страните: срок, условие, местоизпълнение, разноски и други.

3. Сключване - уредено е в общите правила на ЗЗД. Прави се оферта, на която се прави акцепт и между страните се установяват преддоговорни отношения. Възможността за отстъпване (отмятане) от договора не е уредена в ЗЗД, но е възможна, защото не противоречи на повелителни правни норми. Може да се уговори отметнина, която в случая би обезщетила страната, която не се е отказала. ЗЗД е възприел принципа, че пазвалянето на двустранните договори става чрез едностранно волеизявление.

4. Форма на догвора.

Принципът е, че договорът е неформален. Изключения:

= продажба на недвижим имот се извършва в нотариална форма.

= продажба на наследство - в писмена форма с наториална заверка на подписите.

= продажба на кораб - писмена форма с нотариална заверка на подписите.

= продажба на МПС - писмена форма с нотариална заверка на подписите.

= продажба на ипотечно право - отбелязване на договора за ипотека или на молбата за учредяването й.

Това е форма за действителност, която е различна от формата за доказване.

Външнотърговските сделки по начало се извършват свободно. МС може да поставя определени изисквания, но те са само предпоставка за сключването на договора, а не условия за неговата действителност.

Задължения на продавача.

1. Да прехвърли собственността върху предадената вещ, съответно правото на владение, разпореждане, ползване. При догврите за прехвърляне на собственност, съответното прехвърляне или учредяване на друго вещно право става автоматично. Идключения: за родово определените вещи, бъдещите вещи, алтернативно определените вещи, при уговорено отлагателно условие и при продажба на чужда вещ, прехвърлянето не става автоматично.

2. Да предаде вещта. Със сключването на договора и преминаването на собственността продавачът вече не държи вещта като своя, а като чужда. Предаването се осъществява чрез ефективно физическо връчване.

а/ време на предаването - уговаря се от страните, а ако нищо не е уговорено купувачът може да иска предването веднага.

б/ място на предаването - на местоизпълнението. То може да е определено от закона или уговорено, може да е определено и от естеството на престацията. В член 68 от ЗЗД е посочен принципа:

= за индивидуално определени вещи местоизпълнението е по местонахождение на мещта в момента на възникване на задължението.

= родово определени вещи - по местожителство на продавача.

= при дистанционните прподажби - може да у уговорено различно от посоченото в закона, кат е достатъчно то да не му противоречи.

в/ количество на вещите - трябва да се предаде цялото уговорено количество, но може да се разпредели на няколко престации, ако естеството им позволява това и страните са се съгласили.

г/ качество - дължи се поне средно качество, ако няма уговорено. При продажба по мостра, престацията трябва да съответства на качеството на образеца.

Задължения на купувача:

1. Да плати цената на купената вещ. Паричното задължение е носимо, и се плаща по местожителство на продавача при сключване на договора. Лихви се дължат, ако са били уговорени, ако вещта е трябвало да бъде предадена с плащането, а купувача не е платил.

2. Да получи вещта. Когато, за да предаде вещта, продавачът се нуждае от съдействието на купувача, той е задължен да получи. Това не значи приемането й, защото това е одобрение. С получаването се установява само фактическата власт върху вещта.

3. Задължения за разноски: разноските по договора и тези, свързани с прехвърлянвето на собдствеността са за сметка на купувача. Но разноските по прехвърлянето на недвижим имот се поемат по равно от страните. Ако са направени разноски в резултат на промяна на местоизпълнението, те са за сметка на страната, която е причина за това. Правилата за разноските са диспозитивни и страните могат да уговорят друго в договора.

Отговорност за продажбата на чужда вещ или на вещ, обременена с права на трети лица.

Съгласно чл. 188 от ЗЗД продавачът отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по отношение на вещта, които могат да противопоставят на купувача, освен ако последния е знаел за това. Възможно е купувачът да стане собственик, въпреки, че придобива вещта от купувач, който не е собственик по чл. 78, ал.1 от ЗС. За да се приложи тази хипотеза купувачът трябва да е добросъвестен. Продавачът отговаря при такава продажба, ако третото лице не е предявило още правата си и купувачът не е още отстранен от вещта, ако е предявило правата си и купувачът вече е отстранен изцяло или отчасти. Законът не прави разлика между предстояща и осъществена евикция. И в двата случая продавачът е в неизпълнение на задължението си, ако купувачът в добросъвестен към момента на сключване на договора. Продавачът няма да отговаря, ако третото лице само смущава или отнема владението на купувача и не извършва действията си в упражняване на свои вещни права. Той не носи отговорност, ако въпреки че по време на продажбата не е бил собственик на вещта, в послвдствие придобие това право, защото с това автоматично изпълнява задължението за прехвърляне на собствеността.

Отговорност на продавача преди евикцията. Добросъвестния купувач може безусловно да развали договора по чл. 87 от ЗЗД, ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице. Това става с едностранно волеизявление извънсъдебно или по съдебен ред съответно за движими и недвижими вещи. Ако само част от вещта принадлежи на трето лице или вещта е обременена с права на трето лице продажбата може да бъде развалена само по съдебен ред. Съдът ще допусне развалянето, ако с оглед на обстоятелствата прецени, че купувачът не би сключил договора, ако знаеше за чуждите права. В противен случай купувачът може да иска само намаление на цената и обезщетение за вредите. При развалянето на договора отпада правното основание на продавача да задържи цената. Той е длъжен да я върне, дори ако вещта е повредена или обезценена. Купувачът може да претендира за разноските по договора; за необходимите и полезни разноски по вещта; всички вреди и пропуснатите ползи. До връщането на цената и заплащането на подобренията купувачът има право на задържане. Той има правната възможност, но не и задължението, да развали договора. Може да се противопостави на третото лице. Продавачът може да се конституира като помагач в процеса. Той има възможност и сам да встъпи в него.

Отговорност на продавача при осъществена евикция. С влизане в сила на съдебното решение, с което купувачът е осиден да предаде вещта, договорът за продажба се счита развален. Той има същите права като добросъвестния купувач, който е поискал развалянето поради опастност от предстояща евикция. Освен това той може да претендира за разноските по водения процес; стойността на плодовете, които е трябвало да върне на третото лице - ищец по делото. Тази отговорност се носи само когато купувачът е съвестен. Недобросъвестния купувач може да претендира само за връщане на покупната цена от продавача. По начало не съществуват пречки за договорно разширяване на отговорността на продавача. Тя може да бъде и стеснявана, ако продавача е добросъвестен и при спазване на определени условия: той не може да уговаря клауза за освобождаване от задължението за връщане на цената и не може да се освободи от отговорност за личните си действия. Ако продавачът е бил недобросъвестен, всякакви уговорки за освобождаване или намаляване на отговорността са изцяло недействителни.

Отговорност при надостатъци.

Нарушение на условията за качество. Продавачът отговаря за всяко неблагоприятно за купувача отклонение от нормативно установените, общоприетите или уговорени качествени показатели, в следствие на което се намалява цената или годността на вещта. Ако няма нормативно предвидени показатели или те не са задължителни, правно значение придобива постигнатото от страните съгласие относно качествата на вещта. Предпоставки за възникване на отговорността са недостатъкът да е съществувал по време на продажбата, съществено да намалява цената или годността на вещта и да не е бил известен на купувача. Продавачът ще се освободи от отговорността, ако купувачът е констатирал нвдостатъците при приемането или е бил уведомен за тях от продавача. Явни недостатъци са тези, които могат да бъдат открити при обикновения, компетентно и грижливо извършен преглед, а скритите се откриват след един основен преглед или се проявяват по-късно.
Аватар
 
Мнения: 168

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта