135 ззд; 19, ал.3 ззд

Тематична съдебна практика по Облигационно право.

135 ззд; 19, ал.3 ззд

от b_one » Сря Юли 15, 2009 10:45 am

Постановление № 1 от 29.III.1965 г. по гр. д. № 7/64 г., Пленум на ВС
Съдебна практика на ВС на НРБ - граждански отделения, 1965 г., С., Наука и изкуство, 1966 г.
чл. 135 ЗЗД
Всеки кредитор, включително и този, който е носител на непарично вземане, може да си служи с отменителния иск по чл. 135 ЗЗД.

************
Няма някакви специални основания за изключване от последните на кредиторите купувачи по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот. Те също могат да бъдат увредени дори по-тежко, отколкото другите кредитори от недобросъвестните действия на длъжника, с които се намалява имуществото му. Когато длъжникът отчужди имота, обект на предварителния договор, за купувача в някои случаи безвъзвратно би отпаднала възможността да го придобие, ако не би могъл да си послужи с отменителния иск. Следователно нуждата от обезпечаване на неговото вземане е особено подчертана.

Неправилно се счита, че защитата, която му осигурява искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, е достатъчно пълна, за да има той правен интерес да си служи и с иска по чл. 135 с. з. В немалко случаи той не може да защити интересите си с първия иск. Когато в предварителния договор е уговорен срок за окончателното сключване на покупко-продажбата по нотариален ред, продавачът не е лишен от възможността до изтичането на срока да отчужди имота и по този начин заедно с третото лице-приобритател, да увредят интересите на купувача по предварителния договор. Но и когато не е бил уговорен срок за окончателния договор, увреденият купувач по предварителния договор не трябва да бъде лишен от необходимата правна защита срещу недобросъвестните действия на продавача и съконтрахента му само защото съставеният от тях акт е съответно оформен и вписан.

Вписването съгласно чл. 113 ЗС на отчуждителната сделка, сключена съзнателно във вреда на кредитора по предварителния договор, не може да бъде пречка за уважаване отменителния иск. Съгласно чл. 113 ЗС вписаният по-късно акт не може да бъде противопоставен на трети лица, които по-рано са придобили от същия собственик и съответно вписали своя акт. С този текст се урежда конкуренцията между няколко акта, издадени за един и същ имот. В случая обаче не се касае до конкуренцията между такива актове, а до въпроса, дали законът предоставя на кредитора по предварителния договор възможността да обявява за недействителни по отношение на него сключените недобросъвестно в негова вреда отчуждителни актове, които са и съответно вписани. Както се изтъкна вече, защитата на чл. 135 ЗЗД може да получи всеки кредитор независимо от характера на вземането му. А от тази защита не е изрично изключена възможността да бъдат обявени за недействителни и вписани отчуждителни актове.
*********************

Решение № 776 от 25.09.2001 г. на ВКС по гр. д. № 195/2001 г., II г. о., докладчик съдията Марио Бобатинов
Бюлетин на ВКС, бр. 8/2001 г., стр. 19
чл. 135 ЗЗД
По иск на купувач по предварителен договор, нотариалният акт за продажба на недвижим имот, може да бъде обявен за недействителен.
------------------------
Предявен е иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за обявяване за недействителен по отношение на ищците на сключения между касаторите и третия ответник по иска, договор за покупко-продажба на собствения на касаторите, недвижим имот, находящ се в гр. Д., представляващ правото на строеж върху държавно дворно място от 246.40 кв. м., заедно с построената в него масивна жилищна сграда от две стаи и кухня със застроена площ от 54 кв. м.
За да уважи така предявения иск, въззивният съд в съобразителната част на решението, чиято отмяна се иска, е приел, че ищците имат качеството на кредитори по сключения между тях и първите двама ответници - касатори в настоящето производство предварителен договор и че последните с факта на продажбата на недвижимия имот, предмет на предварителния договор, на едно трето лице са увредили ищците. Развити са съображения и за това, че третото лице е знаело за увреждането на ищците - купувачи по предварителния договор.
ВКС - II-ро отделение, като провери обжалваното решение, с оглед заявените отменителни основания и съобразно разпоредбата на чл. 218ж, ал. 1 ГПК намира, че жалбата е неоснователна.
По делото е установено, че между ищците и касаторите са сключили предварителен договор от 23.10.1992 г. за покупко-продажба на процесния недвижим имот. Цената по договора е уговорена на 45 000 неденоминирани лева, от които продавачите получават в брой 30 000 неденоминирани лева, а остатъка от 15 000 неденоминирани лева е уговорено да получат при подписване на окончателния договор. Последният не е сключен, като с нот. акт № 133, т. I, н. д. № 379/95 г. на нотариуса при ДРС, касаторите продават на едно трето лице процесния имот.
С оглед установяване субективният елемент на фактическия състав, правопораждащ правото по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, а именно знанието за увреждането от страна на третото лице приобретател по възмездната сделка между него и касаторите, са разпитани свидетели. От показанията на последните се установява по един категоричен начин, че продавачите на процесния имот и купувачът са били съседи. Нещо повече, последният е знаел за извършваните подобрения в процесния имот от страна на ищците и че те са имали уговорка с касаторите за покупката на този имот.
Следователно от анализа на данните по делото се установява наличието на предпоставките, при които искът по чл. 135, ал. 1 ЗЗД следва да бъде уважен, а именно:
- ищците да имат качеството на кредитори, каквито те несъмнено са по сключения между страните по делото предварителен договор;
- длъжниците по предварителния договор са знаели за увреждането при продажбата на имота на третото лице;
- последното е знаело за увреждането на кредиторите (чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД .
Ето защо предявеният иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД правилно е бил уважен.
************************************
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron