Решение от 1.12.2008 г. по ВАД № 217/2007 г.

Тематична съдебна практика по Облигационно право.

Решение от 1.12.2008 г. по ВАД № 217/2007 г.

от jafiso » Сря Яну 28, 2009 8:50 pm

Решение от 1.12.2008 г. по ВАД № 217/2007 г.

чл. 82 ЗЗД

чл. 230 ЗЗД

Необходимите предпоставки за възникване на договорна отговорност, изразяваща се в обезщетение за вреди, са: 1) валидно договорно задължение; 2) виновно неизпълнение; 3) предвидимост на ефективните вреди; 4) съществуване на причинна връзка между неизпълнението и настъпилата вреда.

Липсата на един от тези елементи е основание за отпадане на отговорността за обезщетението.

...............................................................

Ищецът е предявил иск, с който се претендира ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца дължим наем за магазини за м. август, септември и октомври 2007 г.
В арбитражното заседание ответникът е предявил възражение за прихващане като претендира обезщетение за претърпени вреди поради виновно неизпълнение на задължения на ищеца - наемодател по поддържане на наетия имот в изправно състояние. Възражението за прихващане се извежда от ответника като обезщетение за претърпени вреди, изразяващи се в претърпяна загуба (damnum emergens) в размер на 22 137 лв. поради неизпълнение на задължението на наемодателя от договорите за наем и претенция за недължимо платени суми за консумативи в размер на 3 202 лева.
За да се произнесе по възражението за прихващане, РО е съобразил следното:
Ответникът - наемател твърди, че ищецът - наемодател не е изпълнил задължението си да отстрани повреди във В и К инсталацията на наетите помещения, в резултат на което се е появил теч в помещенията и са похабени стоки - собственост на наемателя, складирани и съхранявани в тези помещения. Поради повредата на стоките (тапети) същите са били бракувани. Ответникът представя като доказателство Протокол за брак, съставен от служители (комисия) на ответника. Към протокола за брак е приложен списък, в който са описани бракуваните тапети на обща стойност 22 137 лева.
Претендираното от ответника вземане за обезщетение е с правно основание чл. 230, ал. 2 във връзка с чл. 82 ЗЗД.
Ищецът изцяло оспорва направеното възражение за прихващане и вземането на ответника за обезщетение, като сочи, че ответникът не е доказал по безспорен начин, че тапетите са бракувани за това, че същите са били наводнени поради неотстраняване от наемодателя на теч (повреда, която не е причинена виновно от наемателя и която не е свързана с обикновеното употребление) в отдадените под наем складови помещения. Ищецът твърди, че протоколът за брак е съставен "само за нуждите на делото", като количеството, посочено в него, е невъзможно да бъде подредено на един ред в наетото складово помещение.
Необходимите предпоставки за възникване на договорна отговорност, изразяваща се в обезщетение за вреди, са следните: валидно договорно задължение, виновно неизпълнение, предвидимост на ефективните вреди и съществуването на причинна връзка между неизпълнението и настъпилата вреда. Липсата на един от тези елементи е основание за отпадане на отговорността за обезщетението. След като РО е приел наличието на валидно договорно задължение между страните по делото, остава открит въпросът дали са налице другите предпоставки за отговорността. Съгласно чл. 82 ЗЗД обезщетението обхваща само преките и непосредствени вреди - тези вреди, които "неизпълнението адекватно причинява". Претърпяната загуба е последица от засягането на налични блага, намаление на настоящото имуществено състояние на кредитора. Ответникът твърди, че с бракуването на стоката е намаляло неговото имущество, но това намаление следва да се намира в причинна връзка с виновното поведение на ищеца - наемодател - и закономерно да произтича от неговото неизпълнение на договорното задължение. За доказване на виновното неизпълнение на задълженията на наемодателя относно поправката на повреди в отдаденото под наем помещение са били ангажирани единствено свидетелски показания. Показанията на двамата свидетели обаче са противоречиви и взаимно изключващи се. По делото е установено, че в помещението минават тръби, от които в определен момент е имало теч, но не е установено нито колко време е продължил течът, нито дали същият е бил в такъв мащаб, че да повреди цялото количество бракувана стока. Противоречиви са свидетелските показания относно размерите на помещението, в което се е намирала стоката, количеството кашони, които са били съхранявани в помещението и общото количество бракувани тапети. В нотариалната покана от 4.10.2007 г. ответникът - наемател твърди, че течът е продължил повече от четири месеца, като в същото време бракуването на стоката е извършено едва на 21.10.2008 г., т. е., след като ответникът вече е отправил предизвестие за прекратяване на договора. Протоколът за брак не е съставен съгласно типовите форми; в него не се съдържа отговор на въпроса защо се бракуват стоките, има ли виновно лице за брака, основанията за бракуване. Не са представени доказателства и за това, че протоколът за брак е съответно осчетоводен, за да се направи изводът, че активите на ответника действително са намалени със стойността на бракуваната стока.
От така събраните доказателства РО не може да направи категоричен извод за наличие на останалите необходими елементи на фактическия състав за договорна отговорност на наемодателя, изразяваща се в обезщетение за вреди: не е категорично установено виновното неизпълнение на наемодателя на договорните му задължения по договорите за наем и причинната връзка между поведението на наемодателя и твърдяната претърпяна вреда от наемателя - ответник.
С оглед гореизложеното РО приема, че ответникът няма вземане срещу ищеца, изразяващо се в обезщетение за вреди поради виновно поведение на ищеца, за да може да претендира за извършването на съдебна компенсация.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта