22. Поставяне под запрещение – ред и правно действие...

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

22. Поставяне под запрещение – ред и правно действие...

от Assasiyah » Вто Яну 15, 2008 1:51 pm

Въпрос 22.
Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.Обстоятелството, че българската правна система приема като формално-правен критерий възрастта при придобиване на дееспособност от лицата, говори, че този критерий трябва да има и определени корективи, тъй като понякога се получава така, че лица, които макар да са навършили пълнолетие, не притежават необходимата психо-физиологична зрялост, за да им бъде призната дееспособността.
Именно поради тези съображения е предвиден институтът на поставянето под запрещение (5 ЗЛС и 257, 277 ГПК). Нормите, които уреждат този институт са императивни, тъй като тази мярка е много радикална и се използва в краен случай.
Производството по поставяне под запрещение е исково, за разлика от производството за обявяване на безвестно отсъствие или смърт, което е охранително. Това е така, защото степента на засягане на правната сфера на лицата, поставени под запрещение е много по-голяма. Компетентен съд по това производство е окръжният, докато при обявяването на безвестно отсъствие или смърт – районния. Решението, с което се уважава молбата за поставяне под запрещение, респ. За отмяна на поставянето под запрещение, има конститутивно действие, а не констативно действие, както е при обявяването на безвестно отсъствие или смърт. Т.е. решението, с което се обявява поставянето на едно лице под запрещение се ползва със силата на присъдено нещо.
ВС в постановление № 5 от 1979 г. се е произнесъл по процедурните въпроси при поставянето под запрещение.

Материално-правни предпоставки за поставяне под запрещение
1. Под запрещение могат да бъдат поставяни както непълнолетни, така и пълнолетни лица. Непълнолетните се поставят само под пълно запрещение, докато пълнолетните могат да бъдат поставени както под пълно, така и под ограничено запрещение. Предпоставките за поставяне под запрещение са следните:
а) да е налице болестно състояние на лицето, което да засяга неговата воля (психиката му)
б) как това болестно състояние се е отразило върху възможността на лицето да осъзнава действията и волеизявленията си.
5 ЗЛС сочи две групи заболявания:
-слабоумие – това е вродено психическо заболяване (олигофрения), което има различни степени на засягане:
*имбецилност
*дебилност
*идиотия
-придобити психически заболявания – напр. психическото разстройство, което също има различни форми:
*психопатии
*шизофрении
*неврози
*депресии
*циклофрении
*делирии
*атенции
*някои проявни форми на епилепсиите
До 1953 г. беше прието, че и някои други физически недостатъци могат да обосноват поставянето под запрещение.
Наркоманиите и алкохолизма също могат да бъдат предпоставка за поставянето на едно лице под запрещение, но само, ако са причинили психически заболявания на лицето.
Според 5 ЗЛС едно лице може да бъде поставено под запрещение, само, ако страдащият от слабоумие или душевна болест не може да възприема разпорежданията на правната норма, респ. не може да контролира действията си.
Не се стига до запрещение, когато болестното състояние е кратковременно (напр. злоупотреба с наркотици). Тук обаче, сключената от такова лице сделка ще бъде унищожаема по 31 ЗЗД.
Процесуални предпоставки, ред и правни последици от поставянето под запрещение
Тъй като производството по поставяне под запрещение е исково, то се завежда от онова лице, което има интерес. Искът се предявява пред СГС, като ищци могат да бъдат съпругът/съпругата, близки, роднини, въобще всяко лице, което има интерес от поставянето на дадено лице под запрещение.
Особеност на тази процедура, е участието на прокурора, който може да участва, както когато никой не е предявил иск за поставяне под запрещение, но това е в обществен интерес (тогава той действа като ищец), така и когато други лица са ищци (тогава участието на прокурора е гаранция за справедливост). Прокурорът, независимо дали е страна или не е, има право да обжалва съответното решение на съда. Изисква се лицето, чието поставяне под запрещение се иска, да бъде разпитано лично, а когато състоянието му не позволява да отиде в съда (напр., ако е в болница), тогава съдебният състав трябва да отиде при него. Това лице може да участва в производството както лично, така и чрез представител. Изслушва се също и вещно лице. Съдът решава какъв вид да бъде запрещението (дали да е пълно или да е ограничено), като не е обвързан с искането в молбата.
Ищецът упражнява едно потестативно (преобразуващо) право, имащо за последица отнемането на гражданската правоспособност на ответника. Действието на решението на съда е ex nunc. Решението, с което се отхвърля иска, не засяга дееспособността и няма конститутивно действие. По право съпругът е настойник на запретеното лице. След влизане в сила решението съдът уведомява органа по запрещаване (кмета на населеното място), за да бъде формиран попечителски съвет, който да се грижи за имуществото на поставения под запрещение.
Искането за отмяна на решението за поставяне под запрещение може да бъде направен и от самото лице, поставено под запрещение. Реда за отмяна на решението е същият, като искането може да бъде или за замяна на пълното с ограничено запрещение, или изобщо за отмяна на запрещението. Ако решението бъде отменено, новото решение отново има конститутивно действие ex nunc.

Настойничество и попечителство
Институтите на настойничеството и попечителството са уредени в Гл. X СК. Според 109, ал. 1 СК настойничество се учредява върху малолетни лица (деца, не навършили 14 години),чийто родители са неизвестни, починали са или са лишени от родителски права. Настойничество се учредява и върху напълно запретените пълнолетни лица.
Попечителство се учредява над непълнолетни лица (от 14 до 18 години), чиито родители не са известни, починали са или са лишени от родителски права. Попечителство може да се установи и над ограничено запретени пълнолетни лица (109, ал. 2 СК). Молба за учредяване на настойничество/попечителство може да направи всяко заинтересувано лице. Органът по настойничеството/попечителството е кметът на населеното място или назначено от него длъжностно лице. Той съставя настойнически съвет/попечител и заместник попечител от роднините и близките на лицето, над което се учредява настойничество/попечителство. До назначаването на настойник/попечител органът по настойничеството лично описва имуществото и взема други охранителни мерки за запазване интересите на лицето, на което се назначава настойник/попечител. В 116 СК са поставени забрани за това кои лица не могат да участват в настойническия съвет, попечители и заместник-попечители. В следващия чл. 117 СК са определени правата и задълженията на настойника. В 122 СК пък са определени правата и задълженията на попечителя.
Аватар
 
Мнения: 531

Re: 22. Поставяне под запрещение – ред и правно действие...

от atanassoff » Пет Сеп 08, 2017 9:33 am

С Решение № 12 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г. се повдигат някои актуални въпроси по отношение на запрещението:

➤ Конституцията предвижда, че „лицата с физически и психически увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото“ (чл. 51, ал. 4). Важен елемент от тази защита е институтът на поставянето под запрещение.

➤ Произнасянето на съда на практика включва не само оценка на тежестта на психическото увреждане, но и прогноза за неговата продължителност във времето.

➤ Поставеният под запрещение е лишен от правна възможност пряко да поиска от съда отмяна на запрещението. Това могат да направят неговите близки, органът по настойничеството или прокурорът (чл. 340 ГПК).

➤ Липсата на детайлна законодателна уредба на правния режим на пълнолетните недееспособни лица води до ограничение на широк кръг от права.

➤ Действащата законодателна уредба не отчита изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания (ДВ, бр. 37 от 2012 г.) ограниченията за тези лица да бъдат пропорционални на състоянието им, да се прилагат за възможно най-кратък срок и да подлежат на редовно преразглеждане от независим орган.

➤ Недееспособността по чл. 5 ЗЛС следва да бъде разбирана като състояние, което единствено трябва да осигури недопускането на такива правни действия, които могат да накърнят интересите на поставения под запрещение или на трети лица, или на обществото.

➤ Защитата на правата на хората с психически увреждания е въпрос от компетентността на Народното събрание, което трябва да приеме съответното законодателство за режима на недееспособността.

Към 8 септември 2017 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа (http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/44032).
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron