Решение № 16 от 13.02.2006 г.

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Решение № 16 от 13.02.2006 г.

от jafiso » Пон Яну 26, 2009 6:52 pm

Решение № 16 от 13.02.2006 г. на ВтАС по в. ф. д. № 674/2004 г., ГК, докладчик съдията Илияна Попова

чл. 3, ал. 1 - 6 ЗЮЛНЦ

чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗЮЛНЦ

чл. 113 ТЗ
Сдруженията с нестопанска цел са юридически лица, създадени да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Характерна особеност на сдружението е, че то не преследва стопански цели. Сдруженията свободно определят целите си и средствата за постигане на тези цели. Ограничения на целите и средствата за тяхното постигане се определят само със закона. Допустимо е сдруженията с нестопанска цел да развиват търговска дейност, но само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Законът не допуска юридическите лица с нестопанска цел да участват или учредяват търговски дружества. Учредяването на търговско дружество от юридическо лице с нестопанска цел би означавало свободно развиване чрез него на всякаква стопанска, както и разпределяне на печалба. Това противоречи на целите на дейност на юридическите лица с нестопанска цел и на въведените от закона ограничения по отношение на упражняването на стопанска дейност от такива лица. С учредяването на търговско дружество от сдружението с нестопанска цел на практика се цели заобикаляне на посочените законови разпоредби, което е недопустимо.
------------------------

Производството е по чл. 500 от ГПК, във връзка с чл. 196, ал. 1, изр. 2 от ГПК.

С Решение № 1063 от 11.10.2005 г. по ф. д. № 480/2005 г. Л. т окръжен съд е отказал вписване в търговския регистър при същия съд на новоучреденото дружество "Б. Т." ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Т., ул. "И. В." № х, въз основа на взето от Управителния съвет на "Сдружение център за устойчиво развитие на Община Т." (ЦУРОТ) на 11.10.2005 г. решение за учредяването му.

Жалба срещу решението е подадена от М. М. - управител на "Б. Т." ЕООД, с искане същото да се отмени и да се постанови решение, с което да бъде вписано в търговския регистър на Л. окръжен съд новоучреденото дружество. В жалбата са изложени подробни съображения относно неправилността на решението и постановяването му в противоречие със закона.
В. апелативен съд, като прецени представените по делото доказателства и оплакванията по жалбата, намери за установено следното:

Въззивната жалба е постъпила в срок и е процесуално допустима. Пред Л. окръжен съд е постъпило искане от М. М. - управител на "Б. Т." ЕООД, за регистриране на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Б. Т." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Т., с предмет на дейност, срок, едноличен собственик, капитал, управление и начин на представителство - подробно описани в заявлението. Към заявлението е представен протокол № 39 от 20.01.2005 г. от проведено общо събрание на "Сдружение център за устойчиво развитие на Община Т." (ЦУРОТ), на което е взето решение за възлагане на Управителния съвет на сдружението да вземе решение за създаване на ЕООД. Управителният съвет на същото сдружение на 11.10.2005 г. с решение за създаване на ЕООД с фирма "Б. Т.". В решението са посочени наименованието, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, капиталът и срокът на дружеството. Към заявлението са приложени и други документи, изискуеми по ТЗ - учредителен акт, договор за управление, декларации по чл. 142 от ТЗ, удостоверение на ОББ - клон Т., за открита сметка за набиране на капитал, от което е видно, че към 12.10.2005 г. е внесен капитал от 3 500 лв.

Заявлението е било оставено без движение от първостепенния съд, заради нередовности. Дадени са указания да се отстранят тези нередовности, като се коригира предметът на дейност на дружеството относно застрахователната дейност, да се представи нов протокол на Управителния съвет на Сдружението, в протокола да се съдържа и решение по чл. 141, ал. 6 от ТЗ, в протокола да се упълномощи председателят на УС на ЦУРОТ да подпише документите. Повторно заявлението е оставено без движение, с указания да се представят доказателства, че е вписана промяната в Устава на Сдружение "ЦУРОТ" въз основа на решение на ОС, проведено на 20.01.2005 г. - т. 8 и 9, протокола на УС да се подпише от всички членове, както и указания да се представи удостоверение за актуално състояние на сдружението, копие от устава на същото и корекция на устава му. Заявителят е изпълнил само частично тези указания - премахнал е от предмета на дейност на дружеството застрахователната дейност и е представил протокол на УС на сдружението от 11.10.2005 г., подписан от всички членове на управителния съвет.

От Решение № 372 от 20.04.2005 г. по ф. д. № 282/2001 г. се установява, че Сдружение "Център за устойчиво развитие на Община Т." е вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Л. окръжен съд и че с горепосоченото решение е вписано изменение и допълнение в устава на същото, приети на Общо събрание, проведено на 20.01.2005 г. По делото не е представен уставът на същото сдружение, за да се види какви са промените.

При тези данни от фактическа страна, въззивният съд намира, че следва да се откаже исканото вписване на новоучреденото търговско дружество "Б. Т." ЕООД, гр. Т., Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 113 от ТЗ, дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. В случая, новото дружество "Б. Т." ЕООД се учредява от Сдружение "Център за устойчиво развитие на Община Т.". Учредителят е юридическо лице с нестопанска цел и е регистриран като такова в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Л. окръжен съд. Действително, учредителят има правосубектността, която изисква чл. 113 от ТЗ, но с оглед разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел , не може да образува търговско дружество - в случая дружество с ограничена отговорност. Сдруженията с нестопанска цел са юридически лица, създадени да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Характерна особеност на сдружението е, че то не преследва стопански цели. Сдруженията свободно определят целите си и средствата за постигане на тези цели, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Ограничения на целите и средствата за тяхното постигане се определят само със закона - чл. 3, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Допустимо е сдруженията с нестопанска цел да развиват търговска дейност, но само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели - чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗЮЛНЦ, стопанската дейност, която ще извършва сдружението, е необходимо да бъде определена в устава и извършването й се подчинява на реда и условията, определени в законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Съгласно ал. 6 на чл. 3 от ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба. Освен това, в чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЮЛНЦ е предвидена възможност общото събрание на сдружението да взема решение за участие в други организации. Използваният в този текст термин "организации" не оставя съмнение, че законодателят е имал предвид участие в други организации с нестопанска цел, но не и търговски дружества. Вниквайки в съдържанието на посочените разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и преди всичко от ясно формулираните в чл. 3 от същия закон цели на дейност на юридическото лице с нестопанска цел, се извежда изводът, че законът не допуска юридическите лица с нестопанска цел да участват или учредяват търговски дружества. Учредяването на търговско дружество от юридическо лице с нестопанска цел би означавало свободно развиване чрез него на всякаква стопанска дейност (именно такава е предвидена в предмета на дейност на новоучреденото търговско дружество "Б. Т."), както и разпределяне на печалба. Това противоречи на целите на дейност на юридическите лица с нестопанска цел и на въведените от закона ограничения по отношение на упражняването на стопанска дейност от такива лица - чл. 3, ал. 3 и ал. 6 от ЗЮЛНЦ. С учредяването на търговско дружество от сдружението с нестопанска цел на практика се цели заобикаляне на посочените законови разпоредби, което е недопустимо. Чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ допуска юридическите лица с нестопанска цел да могат да извършват допълнителна стопанска дейност, но само ако тя е свързана с предмета на основна дейност, за която са регистрирани, да е изрично посочена в устава им и приходите да се използват за постигане на определените в устава цели. Очевидно е, че в конкретния случай се цели избягване на посочените законови ограничения, тъй като се учредява търговско дружество с широк предмет на дейност, за което тези ограничения не се отнасят.

Същите фактически и правни изводи е направил и първостепенният съд, който е отказал да впише в търговския регистър на Л. окръжен съд учреденото от юридическо лице с нестопанска цел търговско дружество "Б. Т." ЕООД. Постановеният отказ от окръжния съд е правилен и законосъобразен и следва да се остави в сила.

Водим от горното и на основани чл. 208, ал. 1 от ГПК, Апелативен съд - В. Т.

РЕШИ:

Оставя в сила Решение № 1063 на Л. окръжен съд от 11.10.2005 г. по ф. д. № 480/2005 г. по описа на същия съд.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в тридесетдневен срок от съобщава
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron