Решение от 12.05.2006 г. на САС по гр. д. № 2449/2005 г.

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Решение от 12.05.2006 г. на САС по гр. д. № 2449/2005 г.

от jafiso » Сря Яну 21, 2009 6:23 pm

Решение от 12.05.2006 г. на САС по гр. д. № 2449/2005 г., ГК, 3-ти с-в, докладчик председателят Жива Декова
чл. 12 ЗЗД
Преддоговорното задължение за поправяне на вредите се поражда при наличие на сложен фактически състав със следните елементи, кумулативно дадени: поведение, противоправност, вреди, причинна връзка между противоправното поведение и вредите и вина.
------------------------

Производството е по реда на чл. 196, ал. 1, предл. 2 и сл. от ГПК.

С решение от 20.07.2005 г. по гр. д. № 62/2004 г. на С. градски съд, ГК, VI-1 състав, е осъдено "Е. С." ЕАД, гр. С., да заплати на "К." ООД, гр. С., сумата 6540,54 лв., представляваща обезщетение за претърпени загуби от несключване на договор за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г. на основание чл. 12 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от 21.01.2004 г. до окончателното й изплащане, както и 350 лв. деловодни разноски, като в останалата част до претендирания размер от 18000 лв. (частично от 180000 лв.) искът е отхвърлен, а изцяло е отхвърлен иска с правно основание чл. 12 от ЗЗД - за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи от несключване на договор за възлагане на същата обществена поръчка в размер на 2000 (частично от 20 000 лв.).

Решението е обжалвано от ищеца в отхвърлителните части, с доводи, че исковете са доказани. Искането на жалбоподателя е да бъде отменено първоинстанционното решение в обжалваната част и вместо него да бъде постановено ново, с което исковете му да бъдат уважени. Оспорва жалбата на другата страна и моли да бъде оставена без уважение. Претендира за направените разноски.

Решението е обжалвано от ответника в осъдителната част с доводи, че ищецът не е доказал, че извършените разходи са именно във връзка с несключения договор. Искането на жалбоподателя е да бъде отменено решението в обжалваната част и вместо него да бъде постановено ново, с което искът да бъде отхвърлен. Оспорва жалбата на другата страна и моли да бъде оставена без уважение. Претендира за направените разноски и за юрисконсулско възнаграждение.

Въззивните жалби са процесуално допустими - подадени са от страни в процеса чрез упълномощени представители, в срока за въззивно обжалване по чл. 197 от ГПК, поради което следва да бъдат разгледани.

Първоинстанционното решение е валидно и допустимо, поради което спорът следва да бъде разгледан по съществото му.

След преценка на събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните по реда на чл. 211, ал. 1 във връзка с чл. 188, ал. 1 от ГПК, С. апелативен съд приема за установено следното:

Претенцията е с правно основание чл. 12 от ЗЗД - за заплащане на обезщетение за претърпени вреди от несключване на договор за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г.

Не е спорно, а се установява и от събраните по делото доказателства, че с решение на съвета на директорите на ответника "Е. С." ЕАД от 13.02.2002 г. е обявена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка № 72 за проектиране, разработване и изграждане на автоматизирана система за обслужване на клиентите на му; че ищецът "К." ООД е участвал в нея, класиран е на първо място и с протоколно решение № 71/13.11.2002 г. на съвета на директорите на ответното дружество е определен за изпълнител на обществената поръчка № 72. С това решение съветът на директорите е упълномощил изпълнителния директор да сключи договор с ищеца в срок до 1 месец от обявяването на решението. Обявяването на решението е станало с писмо № 2235/15.11.2002г. С протоколно решение № 84/18.04.2003 г. на съвета на директорите на ответното дружество е прекратена ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗОП (отм.) с мотиви: поради съществена промяна в обстоятелствата по причини, които възложителят не е могъл да предвиди или да предизвика". Съобщение за решението е изпратено с писмо № 1093/30.04.2003 г. и ищецът признава, че го е получил - на 09.05.2003 г.

Решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществени поръчки подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство (чл. 56, ал. 1 от ЗОП (отм.) в общия 14-дневен срок по чл. 37, ал. 1 от ЗАП )арг. от чл. 56, ал. 2 от ЗОП (отм.), който започва да тече от съобщаването на решението на лицето.

Само нищожност на индивидуален административен акт може да се прогласи инцидентно по реда на косвения съдебен контрол, доколкото този акт има обуславящо значение за възникналия между страните гражданско-правен спор. Индивидуалните административни актове са нищожни в случаите на издаването им в нарушение на изискването за компетентност по място, степен и материя. В случая няма твърдения и данни за издаване на решението за прекратяване в нарушаване на някое от тези изисквания. Съветът на директорите на ответното дружество е компетентния по място, степен и материя орган да прекрати процедурата на някое от основанията по чл. 21 от ЗОП.

Съгласно чл. 21, ал. 1, ал. 5 от ЗОП (отм.) възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, когато отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди или да предизвика.

Дали е било налице основание за прекратяването на процедурата е въпрос е въпрос на законосъобразност на акта, която подлежи на контрол по реда на ЗАП, но не и по реда на косвения съдебен контрол в гражданския процес.

С оглед признанията на ищеца за получаване на съобщението за решението за прекратяване на процедурата и липсата на твърдения и данни за обжалването и за отмяната на решението по реда на ЗАП, следва да се приеме за установено, че решението е влязло в сила.

При така установените фактически данни настоящата инстанция приема от правна страна, че предявените искове с правно основание чл. 12 от ЗЗД - за обезщетение за вреди и пропуснати ползи от несключването на договор за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г., са неоснователни. Не е установена противоправност на поведението на ответника. В кръга на своята компетентност той е взел решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и това негово решение не е отменено по предвидения за това ред в ЗОП (отм.). Поради това не може да се приеме, че поведението му е противоправно. Преддоговорното задължение за поправяне на вредите се поражда при наличие на сложен фактически състав със следните елементи, кумулативно дадени: поведение, противоправност, вреди, причинна връзка между противоправното поведение и вредите и вина. Неустановяването на първите два от тях е пречка за ангажиране на преддоговорната отговорност на ответника. По отношение на вредите и причинната връзка по всяка от претенциите настоящата инстанция изцяло споделя установеното от фактическа и правна страна в първоинстанционното решение.

По изложените съображения исковете с правно основание чл. 12 от ЗЗД са изцяло неоснователни и първоинстанционното решение следва да бъде отменено в осъдителната част и вместо него бъде постановено отхвърлително решение. Първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила в обжалваната отхвърлителна част.

С оглед изхода на спора и на основание чл. 211, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 от ГПК на "ЕР С." ЕАД следва да бъдат присъдени направените разноски по делото в двете инстанции и юрисконсулско възнаграждение съгласно чл. 64, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, общо в размер на 1041,61 лв.

Настоящото решение не подлежи на обжалване - чл. 218а, ал. 1, б."б" от ТР № 1 от 2001 г. на ОСГК на ВКС.

По изложените съображения и на основание чл. 208, ал. 1 от ГПК, С. апелативен съд

РЕШИ:

ОТМЕНЯВА решението от 20.07.2005 г. по гр. д. № 62/2004 г. на С. градски съд, ГК, VI-1 състав, в частта, с която е осъдено "Е. С." ЕАД, гр. С., да заплати на "К." ООД, гр. С., сумата 6540,54 лв., представляваща обезщетение за претърпени загуби от несключване на договор за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г. на основание чл. 12 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от 21.01.2004 г. до окончателното й изплащане, както и 350 лв. деловодни разноски и вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от "К." ООД, гр. С., срещу "К."ООД, гр. С., за обезщетение за претърпени загуби от несключване на договор за възлагане на обществена поръчка № 72/2002 г. на основание чл. 12 от ЗЗД и в частта за сумата 6540,54 лв., ведно със законната лихва, считано от 21.01.2004 г. до окончателното изплащане, като неоснователен.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част.

ОСЪЖДА К." ООД, гр. С., да заплати на "Е. С." АД, гр. С., сумата в размер на 1041,61 лв. - разноски и юрисконсулско възнаграждение по чл. 64, ал. 5 от ГПК.

Решението не подлежи на касационно обжалване.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта