Решение № 521 от 16.05.2005 г. на ВКС по гр. д. № 829/2004 г

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Решение № 521 от 16.05.2005 г. на ВКС по гр. д. № 829/2004 г

от jafiso » Сря Яну 21, 2009 6:19 pm

Решение № 521 от 16.05.2005 г. на ВКС по гр. д. № 829/2004 г., ТК, II о., докладчик съдията Росица Ковачева
чл. 12 ЗЗД
Искането за връщане на депозита, съответно правото на ответника да го задържи, е свързано с изпълнение на добросъвестността му при воденето на преговорите.
------------------------

Производството е по чл. 218а, ал. 1, б. "б" ГПК, образувано по касационна жалба на П. агенция за приватизация - гр. П. срещу решение № 284 от 5.VII.2004 г. по гр. дело № 139/2004 г. на П. апелативен съд. Жалбоподателят излага, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения и необоснованост - невъзможно е провеждането и финализирането в кратки срокове на процедура за приватизация на общински имоти и дружества поради необходимостта за вземане на решение от общински съвет - П. след приключване на всеки от етапите й, което отнапред е известно на кандидатите, поради което твърдението за умишлено забавяне е недоказано и правилно не е възприето от съда. Жалбоподателят сочи, че няма реално изваждане на битов комбинат "С. г." от патримониума на "Б." ЕООД, тъй като решението на ОбС № 220/24.VII., е отменено с последващо решение № 86 от 12.IV.2001 г., ищецът не търпи никакви вреди, с това решение е уреден и въпросът за предоставянето на друга сграда на читалището, с което собствеността на купувача не е обременена с тежести и не е доказал и твърдението си за намаляване на капитала на дружеството.

Жалбоподателят прави довод, че преценката каква е информираността на купувача следва да се направи когато е формирана волята му да направи оферта и когато волята за продължаване на участие е потвърдена от купувача с декларацията от 3.1.2001 г., като е без значение, че по-късно се дезинтересира, като ищецът се опитва да черпи права от собственото си неправомерно поведение. Заключава, че смисълът на внесения депозит е да гарантира сериозните му намерения за сключване на договор и че законът не прави разграничение в хипотезите и както е предвидено и в Информационния меморандум стр. 19, спечелилият преговорите купувач губи депозита, ако не се яви за подписване на договора или не плати в срок цената. Иска решението да се отмени.

Ответникът по касационната жалба "Т. ц. - Т." АД - гр. П. оспорва същата по съображения, изложени в писмено възражение.

Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като провери данните по делото, намира жалбата за неоснователна.

С решение № 284 от 19.V.2004 г. по гр. дело № 139/2004 г. на П. апелативен съд е оставено в сила решение от 12.1.2004 г. по гр. дело № 808/2002 г. на П. окръжен съд, с което П. общинска агенция за приватизация - гр. П. е осъдена да върне на "Т. ц. Т." АД - гр. П. сумата 31 750 лв. - депозит за участие в процедура за преговори с потенциален купувач за закупуване на 67 % от дяловете на "Б." ЕООД - гр. П. С решението е отхвърлен искът за обезщетение за пропуснати ползи срещу ПОАП - П., отхвърлени са исковете срещу Общински съвет - П., в които части решението е влязло в сила. Инстанцията по същество е приела, че с решение № 351/9.ХI.2000 г. на Общински съвет - П., обнародвано в Д. в. бр. 96/2000 г., е открита процедура за приватизация на 67 % от дяловете на "Б." ЕООД - гр. П., чрез преговори с потенциални купувачи, като на ПОАП е възложено изпълнението на приватизационната процедура и сключването на сделката, ищецът е участвувал в преговорите, изготвил е оферта, внесъл е депозит, с решение на НС на ПОАП е бил определен за купувач и с решение № 86/12.IV.2001 г. ОбС-П. е решил да сключи с него приватизационен договор, с което е приключила административната фаза на приватизационната сделка, но до сключване на договор не се е стигнало и ПОАП е уведомила ищеца, че като санкция затова задържа депозита. Направен е извод, че съгласно т. 9, т. н. Условия за участие в преговорите на стр. 16-19 от "Информационния меморандум", при неявяване на печелившия участник за подписване на приватизационния договор или при неплащане на цената в срок, той губи депозита и че тъй като поначало депозитът служи за обезщетение при несключване на договора, правото на задържане следва да се обвърже с основателността на причините, довели до несключване на сделката, с поведението на страните при воденето на преговорите и тяхната добросъвестност. Съдът е изложил, че в случая е основателен отказът на ищеца да сключи сделката, тъй като в правния анализ не е посочено решението на ОбС - П. за изваждане от капитала на една от сградите на приватизиращото се предприятие, не е отразено решението на ОбС - П. за безвъзмездно предоставяне на читалището ползването на част от сградата на битовия комбинат, с което върху имота се създава вещно-правна тежест, липсват данни за размера на капитала и неговото намаляване, извършено преди откриване на приватизационната процедура, които факти са станали известни на ищеца след приключване на преговорите и това е дало основание да поиска нова процедура по приватизация. Съдът е заключил, че поради тези празноти в информационни меморандум, ПОАП не е добросъвестна при изпълнение на приватизационната процедура и няма право да задържи внесения депозит от ищеца, който не е неизправна страна в процедурата и искът е уважен.

Решението е законосъобразно. Гаранцията за участие е определена в т. 3 от Решението на ПОАП № 351/9.ХI.2000 г. едностранно, като условие за участие в процедурата за приватизация. Невръщането й като последица от неправомерното поведение на кандидата, е санкция за неизпълнение, тя е форма на обезщетение на преддоговорните вреди и цели да предпази предложителя от последиците на необоснован отказ на кандидата да сключи договора. В този смисъл законосъобразно инстанцията по същество, като е преценила празнотите в информацията, дадена от ПОАП, е направила обоснованият извод, че последната не е изпълнила добросъвестно преддоговорните си задължения за конкретно предоставяне на купувачите на информация относно финансовото и имущественото състояние на приватизиращото се общинско дружество, с което е засегнала интереса на ищеца от сделката с оглед предложената от него цена, определена без ищецът да е точно и вярно информиран за обекта на приватизация - основателна причина да поиска нова приватизация и да откаже да сключи договора. Тъй като отказът на ищеца е основателен, неоправдано ответникът задържа получения депозит.

Неоснователен е доводът на ответника, че няма реално изваждане на битовия комбинат от патримониума на приватизиращото се дружество, тъй като е налице последващо решение, с което е отменено изваждането на битовия комбинат от патримониума на приватизиращото се дружество, извършено с решението, с което ищецът е определен за купувач, поради което то му е известно и той не е претърпял вреди от решението, отменено преди изпълнението му. Тук не се поставя въпросът за причинени на ищеца вреди от недобросъвестно водени от ответника преговори, а искът е за връщане на депозита, като обезпечение за неоснователен отказ на купувача от участие, от значение за което е дали ответникът добросъвестно води преговорите. Укриването на информация за изваждането на битовия комбинат от патримониума на приватизиращото се дружество съставлява несвоевременно уведомяване на участващите в приватизацията лица и лишаването им от право на информация и е без значение дали решението е отменено преди да бъде изпълнено, щом като данни за състоянието на имуществото на приватизиращото се предприятие не са отразени в правния анализ. Същото се отнася и за предоставянето на друга сграда за ползуване от читалището с решение № 86/12.IV.2001 г., с което е взето и решението за да се сключи приватизационния договор с ищеца, като спечелил преговорите купувач. За последния няма задължение да проявява активност и да прави проверки в търговския регистър за размера на капитала на приватизиращото се дружество, за което информацията следва да се съдържа в книжата на приватизационната сделка.

Неоснователен е и доводът на жалбоподателя, че след като е заявил воля за участие в приватизацията и е подал декларация за станали му известни водени съдебни дела, ищецът имал информация за състоянието на приватизиращото се дружество, поради което бил неоснователен направеният впоследствие отказ да сключи договора. Искането за връщане на депозита, съответно правото на ответника да го задържи, е свързано с изпълнение на добросъвестността му при воденето на преговорите и като не е информирал вярно участниците в преговорите и конкретно ищеца за състоянието на приватизиращото се дружество, ответникът е недобросъвестен, нарушил е задължението за водене на преговорите, отказът на ищеца да сключи договора е основателен, същият не следва да бъде санкциониран със задържане на депозита, поради което ответникът дължи връщането му.

Поради изложените съображения касационната жалба е основателна и следва да се уважи. За касационното производство жалбоподателят следва да заплати на ответника по жалбата 1500 лв. - разноски по делото. Затова Върховният касационен съд

РЕШИ:

Оставя в сила решение № 284 от 5.VI.2004 г. по гр. дело № 139/2004 г. на П. апелативен съд.

Осъжда П. общинска агенция за приватизация - гр. П. да заплати на "Т. ц. "Т." АД - гр. П. 1500 лв. - разноски за касационната инстанция.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron