11. Отношения България- ЕС.

Разработки по Европейско право съобразени с актуалното учебно съдържание.

11. Отношения България- ЕС.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 4:04 pm

11. Отношения България- ЕС. Европейско споразумение за асоцииране. Присъединяване на Република България към Европейския съюз.

I. Европейско споразумение за асоцииране. Асоциирането е регламентирано в чл.310 от ДЕО според който „Общността може да сключи с една или повече държави или международни организации споразумения, създаващи асоцииране, характеризиращи се с взаимни права и задължения, съвместни действия и особени процедури”. По своята същност тези споразумения са смесени договори: договарящи страни по тях са както ЕО, ЕОВС и ЕОАЕ, така и държавите членки.
Договаряне и сключване на ЕСА:
1.Провеждане на т.нар. „проучвателни” разговори с тези страни, които представят конкретни доказателства за решимостта си да зачитат принципите на правовата държава и правата на човека, да прилагат правилата на политическия плурализъм, да организират свободни и демократични избори и да либерализират икономиката си с цел въвеждане на пазарно стопанство.
2.Изготвяне на Комисията на проект за директиви (мандат) за преговори на базата на проучвателните разговори. Проектът съдържа детайлни разпоредби относно всички задължителни елементи на ЕСА. Съветът приема директивите с решение, а ЕП се произнася с консултативно становище.
3. Овластяване на Комисията да проведе преговорите за сключване на ЕСА въз основа на одобрените директиви. Овластяването става от Съвета с решение.
4. Съветът след консултация с ЕП взема решение (с единодушие) за сключване на ЕСА.
5.Ратификация на ЕСА от всяка държава членка съобразно правилата на националния и правов ред, както и от националния парламент на асоциираната държава.
Хронология на преговорния процес за сключване на ЕСА на Р.България е следната:
- На 13.09.1991г. Съветът дава разрешение за започване на проучвателни разговори, които приключват в края на 1991г.
- На 13.02.1992г. Комисията представя на Съвета препоръка за приемане на директиви. В препоръката си Комисията се базира на подход, аналогичен с този на вече договорените три ЕСА. Група държави членки обаче настояват за провеждане на диференциация между трите страни от Вишеград (Чехословакия, Полша и Унгария) от една страна и България и Румъния от друга страна. На края се постига компромис в мандата за преговорите с България, като се включва политическа клауза - допускаща едностранно прекратяване на действието на ЕСА в случай, че насрещната страна не е изпълнила някое от задълженията си по него. Българската страна възприема тази клауза като дискриминационна и полага максимални усилия за отпадането на този текст от ЕСА, но дванадесетте не отстъпват от позицията си. Мандатът за преговорите с България и Румъния е по неблагоприятен и в икономически аспект - концесиите в чувствителните сектори са по ограничени.
На 14.05.1992г. България започва преговорите си при по лоши условия, отколкото Вишеградските страни и при влошена икономическа ситуация в самата Общност. Преговорите се провеждат в седем кръга и приключват на 22.12.1992г. и ЕСА с България се подписва на 08.03.1993г; ратификационната процедура приключва в края на 1994г. и на 01.02.1995г. ЕСА влиза в сила. Търговските му разпоредби се въвеждат предварително в действие на 31.12.1993г. чрез временно споразумение по търговия и свързаните с нея въпроси.
Съдържание на ЕСА. В структурно отношение ЕСА се състои от:
- преамбюл; комплекс от норми, обособени според естеството на третираната материя в части и раздели; протоколи и приложения;
Основното тяло на ЕСА включва следните части: 1. Политически диалог; 2. Общи принципи; 3.Свободно движение на стоки; 4. Движение на работници, право на установяване, предоставяне на услуги; 5. Плащания, капитали, конкуренция и други икономически разпоредби, сближаване на законодателствата; 6.Икономическо сътрудничество; 7.Културно сътрудничество; 8. Финансово сътрудничество; 9. Институционални, общи и заключителни разпоредби;
ЕСА се сключва за неопределен срок и включва преходен период с максимална продължителност 10 години (разделен на два етапа от по 5 години). Преминаването от първия към втория етап става след решение на Съвета по асоцииране, което се взема в рамките на годината, предхождаща изтичането на първия етап. Двуетапността не се отнася за свободното движение на стоки. Всяка от договарящите страни може да денонсира ЕСА след съответно предизвестие до другата страна. Всяка от договарящите страни може да възприеме съответни мерки, ако счете, че другата страна не е изпълнила някое от задълженията си по споразумението, като в „особено спешни случаи”, тя може да направи това без предварително разглеждане на случая от Съвета по асоцииране.
Институционият механизъм, предвиден в ЕСА включва следните три вида органи:
1. Съвет по асоцииране – висш политически орган с широки правомощия, който на ниво министерско равнище следи за изпълнението на ЕСА. Състои се от членове на Съвета на ЕС и на Комисията от една страна и от членове на правителството на България от друга, с ротация на председателството. В компетентността му е да взема решения и да отправя препоръки. Това е органът които тълкува ЕСА, решава спорове между страните. Съветът по асоцииране се свиква веднъж годишно и „когато обстоятелствата го изискват”. На учредителното си заседание приема процедурни правила за дейността си.
2. Комитет по асоцииране - орган, който подготвя и подпомага работата на Съвета по асоцииране. Състои се от представители на членовете на Съвета на ЕС и на Комисията и от представители на българското правителство, на ниво висши държавни служители. Правомощията на Комитета и начина на функционирането му се определят в Процедурните правила на Съвета по асоцииране.
3.Парламентарен комитет по асоцииране – орган с консултативни функции, който може да отправя препоръки до Съвета по асоцииране. Включва членове от ЕП и членове от НС на Р.България. Сам изготвя правилата за вътрешната си дейност и сам определя на какви интервали от време ще се свиква.
През 2002г. Съветът по асоцииране приема решение за създаване на Съвместни консултативни комитети между представителите на българската страна и ИКОСОК и Комитета на регионите.

II. Подготовка за пълноправно членство. Преговорния процес.
На 14.12.1995г. по време на Европейския съвет в Мадрид, България формализира намерението си за присъединяване към ЕС, подавайки официална молба за членство. Приблизително по същото време молби за присъединяване подават и останалите асоциирани страни от страните от Централна Европа- Унгария и Полша през 1994г; Румъния, Словакия, Латвия, Естония и Литва през 1995г; Чехия и Словения през 1996г.;
ЕСъвет в Мадрид възлага на Комисията да представи пред Съвета становищата си по молбите за членство заедно с доклад за последиците от разширяването върху политиките и бюджета на ЕО, във възможно най-кратък срок след приключване работата на междуправителствената конференция.
В изпълнение на тази задача през 1997г. Комисията представя пред Съвета и ЕП “Agenda 2000” – стратегически документ, които предлага ясна визия на ЕС пред прага на 21 век и включва становища по молбите за членство на всички страни кандидатки, цялостна оценка на страните, като се предлага да започнат преговори за присъединяване, както и засилена стратегия за подготовка за присъединяване.
Комисията не препоръчва започване на преговори с България и становището и се базира на общата оценка за състоянието на подготовката на страната, изготвена на базата на трите критерия за членство.
Европейския съвет не възприема подхода за симултанен старт на преговорния процес с всички кандидати и следвайки препоръката на Комисията, решава започването на конкретни преговори само с 6-те (Полша, Унгария, Чехия, Естония, Словения и Кипър). За България и останалите кандидатки се взема решение за ускоряване на подготовката за членство чрез включването им в процеса на аналитичен преглед на законодателството. Целта на този преглед е да се идентифицират възможните проблеми с оглед на търсене на пътища на тяхното разрешаване в хода на преговорите.
За България и останалите кандидатки се взема решение за ускоряване на подготовката за членство, чрез включването им в процеса на “аналитичен преглед на законодателството” (за България процеса започва през април 1998г и приключва в през лятото на 1999г с изключение на глава „Селско стопанство”). Целта на този преглед е да се идентифицират възможните проблеми с оглед търсене на пътища за разрешаване в хода на преговорите. За тази цел общностното законодателство е разделено на материи в 31 глави и Комисията прави детайлно представяне на всяка от тях: първоначално на многостранна среща с кандидатите разделени на две групи, последвана от двустранна среща с всеки кандидат. По време на сесиите всяка държава кандидатка заявява дали може да приеме съответната глава от законодателството, дали има намерение да претендира за преходни периоди в материята, дали вече е приела необходимото законодателство, дали разполага с нужните структури и административен капацитет за прилагането му. На основата на устни и писмени отговори на тези въпроси и на предложението на Комисията, изготвено на тази база, държавите приемат позициите на ЕС за преговори по отделни преговорни глави. Най-важният компонент на подготовката за членство дефиниран в “Agenta 2000” и заключенията на Европейският съвет от Люксенбург е “засилена предприсъединителна стратегия” изготвена от ЕС за всяка страна кандидатка с оглед спецификата на нуждите й. Ключов елемент на тази стратегия е партньорството за присъединяване като стремежът е да се обединят в единна правна рамка всички видове и форми за техническо и финансово съдействие, да се използват по възможно най-ефикасния начин всички съществуващи и бъдещи процедури и механизми на Общността за подготовка на страната кандидатка. Партньорството за присъединяване с България (с последна ревизия в сила от май 2003г.) и приложената към него Национална програма за приемане и прилагане на Общностното законодателство, дефинират приоритетите на страната до 2004г
Преговорите за присъединяване – решението за преговори с България и останалите 5 кандидатки се взема на 10.11.1999г от Европейския съвет в Хелзинки на базата на оценка и препоръката на Комисията. В заключенията си Европейския съвет дефинира два основни ръководни принципа на преговорите за членство:
1.Индивидуално третиране - всяка страна кандидатка ще бъде преценявана по собствените й заслуги, като принципа ще се прилага както по отношение на отварянето на отделни преговорни глави, така и при воденето на преговорите.
2. Възможност за догонване – страните които започват преговори след Съвета от Хелзинки... ще имат възможност да догонят онези, които са вече в процес на преговори, в рамките на разумен период от време, ако реализират достатъчен прогрес в подготовката си.
Преговорите се провеждат в рамките на двустранни междуправителствени конференции, в които държавите членки участват на ниво министри на външните работи или постоянни представители, а държавата кандидатка - главен преговарящ или ръководител на Мисията в ЕС. Комисията предлага общите преговорни позиции на ЕС по отделните въпроси, като те се одобряват единодушно от държавите членки. Комисията приема нова стратегия за разширяването, определяща график на преговорите т.нар „пътна карта” – план график с ясно дефинирани етапи за прилагане на общностното право. Пътната карта за България и Румъния се одобрява по време на Европейския съвет в Копенхаген през 2002г. Тя е концентрирана върху адм.капацитет и съдебната реформа и предвижда значително увеличение на финансово съдействие за страната след приемането на 10-те нови членки. На 10.02.2004г Комисията предлага финансовата рамка за България за периода 2007-2009г.Преговорите на България за сключване на присъединителния договор приключват на 15 юни 2004г. Веднага след приключване на преговорите започва работа по изготвяне на проекта на договора за присъединяване. На 13 април 2005г ЕП дава съгласието си за сключване на присъединителния договор. На 11 май 2005 39-то НС ратифицира договора за присъединяване, като в следващите 18 месеца от подписването, той трябва да се ратифицира от националните парламенти на всички страни членки на ЕС за да може да влезе в сила от 01.10.2007г.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта