7. Договор за Европейския съюз – цели, структура и съдържани

Разработки по Европейско право съобразени с актуалното учебно съдържание.

7. Договор за Европейския съюз – цели, структура и съдържани

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 3:58 pm

7. Договорът от Маастрихт за Европейският съюз – структура и съдържание.

На 7 февруари 1992 г. в Маастрихт страните-членки подписват Договор за Европейски съюз /ДЕС/, които влиза в сила през ноември следващата година. Направени са съществени изменения в учредителните договори на Общността, които се превръщат в първи стълб на ЕС и в процеса на интеграцията. ДЕС обхваща другите два стълба - обща политика в областта на външните отношения и сигурността и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи. ДЕС въвежда понятието Европейски съюз, но запазва съществуването на трите Общности /ЕИО,ЕОВС и Евроатом/ като единствено преименува Европейската икономическа общност, създадена с Римския договор през 1957г. в Европейска общност. ДЕС създава нова правна конструкция – ЕС, съществуваща наред и независимо от общностите, което според общото виждане се оприличава на гръцки храм с три стълба: 1 главен – общностен, допълнен от два междуправителствени – ОПОВОС (2-ри стълб) и полицейско и съдебно сътрудничество в наказателно-правните материи.

В структурно отношение ДЕС се състои от:
- Преамбюл, 8 раздела и 10 протоколи, които са приложени към Договора.
Раздел I „Общи разпоредби” (чл.1-7) образува „покрива” на конструкцията и включва текстове, в които се определят целите на Съюза, съществуването на единна институционална рамка, посочват се ценностите, които Съюзът споделя, принципите върху които се изгражда и функционира, както и последиците на продължаващо и тежко нарушение от страна на държава членка на тези принципи. След това следва централния стълб от конструкцията, които включва раздел II (чл.-8), раздел III (чл.9) и раздел IV (чл.10), които съдържат разпоредби относно измененията на Договорите относно ЕИО, ЕОВС и ЕОАЕ.
Раздели V и VI включват материи излизащи извън обсега на общностите – това са политика в областта на външните отношения и сигурността (чл.11-28) и полицейско и съдебно сътрудничество в наказателно-правната област (чл.29-42). Тези два „междуправителствени” нови стълба имат различна институционална структура и различни същностни белези от стълба на Общностите. Основните действащи лица тук не са институциите на Общността, а държавите членки и организмите, които изравняват техните интереси - Съветът и Европейския съвет. Европейският парламент и Комисията са с ограничени правомощия, а Съдът не е компетентен да правораздава в тази материя.
Основния метод на вземане на решения в тези стълбове е консенсусът -единодушие. Правото което тези стълбове пораждат е традиционно международно право и няма характера на правото на Общността.
Дейността в общата политика на външните отношения и сигурността е резултат на постепенно развитие на европейското политическо сътрудничество, формализирано и закрепено от Единия европейски акт.
Сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи се развива като практическо сътрудничество, поначало неформализирано и за пръв път се регламентира в ДЕС от Маасрихт и се доразвива в ДЕС от Амстердам. Създадени са две системи за обмен на информация: едната по линия на Шенгенското споразумение. Цялата информация е в единна база данни в Страсбург като всеки полицай има достъп до тази информация и втората система е „Европол”. Сътрудничеството в тази област датира от 1972г., когато е сформирана Комисия от Министрите на вътрешните работи и правосъдието (TREVI), които търсят механизми за решаването на различни проблеми – международна търговия с оръжие, тероризъм и др. Тази Комисия подготвя основата за „Европол” и създаването на нормативна база която да урежда тези контакти.
Раздел VII (чл.43-45) съдържат разпоредби относно „засилено сътрудничество”, позволяващи определен кръг от държави членки да влязат в по-тясно сътрудничество в определени области, по отношение на които не всички държави имат готовност или желание да участват.
ДЕС завършва със раздел VIII „Заключителни разпоредби”, които са общи и за трите стълба и целят да гарантират единство на институциите на Съюза и неговия неделим характер. В този раздел са включени разпоредби, третиращи материи, като ревизията на договорите, процедурата за присъединяване към ЕС, ратификацията на ДЕС, обхвата на правораздавателната компетентност на Съда на ЕО и др.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта