Конспект по Търговско право (ПУ)

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

Конспект по Търговско право (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 9:12 pm

ПУ “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет

Въпросник по Търговско право
(Редовно обучение)


1. Понятие за търговското право /ТП/ като обективно право. Характерните черти и мястото му в правната система. Историческо развитие и съвременни тенденции в развитието на ТП. Съотношение между ТП и другите клонове на правото. Обхват и система на ТП. Източници на ТП – характеристика, видове
2. Понятие за търговец. Понятие за търговска дейност. Търговска и стопанска дейност. Видове търговци
3. Понятие за търговско предприятие. Клон на предприятие
4. Търговска фирма – същност и правен режим. Седалище на търговеца
5. Търговски регистър
6. Търговско представителство – необходимост, правна същност. Прокурист. Търговски представител. Търговски посредник. Търговски пълномощник.
7. Едноличен търговец – понятие и правен режим
8. Сдруженията в ТП – възникване и сравнителноправен преглед. Понятие и видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество
9. Недействителност на учредено търговско дружество
10. Членство в търговско дружество и неговата защита
11. Дружествено имущество. Вноски на учредителите
12. Решенията на общото събрание на търговските дружества и тяхната отмяна
13. Събирателно дружество /СД/ - понятие и учредяване. Вътрешни и външни отношения в СД. Отговорността на СД и съдружниците. Прекратяване на дружеството и на членството
14. Командитно дружество – определение, практическо значение, възникване, правен режим
15. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - определение. Предимствата и значението на ООД. Учредяване на ООД
16. Управление на ООД. Членство в ООД
17. Капитал и дялове в ООД. Правен режим на дяловете на съдружниците. Отговорност на съдружниците. Прекратяване на ООД
18. Акционерно дружество /АД/ - обща характеристика, възникване
19. Капитал – същност, увеличаване и намаляване
20. Акция – понятие. Видове акции. Сделки с акции. Правен режим по Закона за публичното предлагане на ценни книжа
21. Членствени права и задължения
22. Облигации и правата на облигационерите
23. Управление на АД - системи на управление, органи, правомощия, взаимоотношения между тях
24. Обратно придобиване на акции
25. Обратно изкупуване на акции
26. Командитно дружество с акции
27. Преобразуване на търговски дружества- общи положения
28. Сливане и вливане – специфични положения
29. Разделяне и отделяне – специфични положения
30. Правна защита на кредитори и съдружници при преобразуване
31. Преобразуване чрез промяна на правната форма
32. Ликвидационно производство
33. Обединения на търговски дружества – консорциум и холдинг
34. Кооперации – определение, образуване, членство – възникване и прекратяване
35. Имущество на кооперация. Управление на кооперацията. Съдебен контрол върху актовете на органите на кооперацията
36. Еднолични търговски дружества
37. Понятие за търговска сделка /ТС/.Правни източници, характерни черти, сключване на ТС. Принцип на договорна свобода
38. Определяне на престацията при ТС. Форма и видове форми на ТС. Договор при общи условия
39. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по ТС. Правни последици от неизпълнение на задълженията по ТС
40. Неустойка. Отметнина. Стопанска непоносимост
41. Търговски обезпечения - общи положения. Търговски залог, търговско право на задържане
42. Особен залог – предмет, учредяване, права и задължения, принудително осъществяване
43. Търговска покупко-продажба - определение. Специфични черти на търговската продажба.
44. Договор за лизинг - определение, предмет, характеристика и съдържание
45. Видове лизинг – оперативен и финансов. Сублизинг
46. Комисионен договор - общи положения, права и задължения на страните, прекратяване
47. Превозен договор – общи положения и правна уредба. Характеристика и форма. Права и задължения на страните. Отговорност на превозвача
48. Договор за автомобилен превоз
49. Договор за железопътен превоз
50. Спедиционен договор - общи бележки. Спедиционен договор и спедиционна дейност. Съдържание на спедиционното правоотношение. Договорната отговорност на страните. Погасителна давност
51. Договор за застраховка – понятие, характеристика, форма. Правното значение на застрахователната полица
52. Преддоговорните задължения при договора за застраховка и последиците от тяхното неизпълнение
53. Специфични елементи на застрахователното отношение
54. Задължения на застрахования и застрахователя
55. Суброгационно право на застрахователя. Погасителната давност
56. Общи положения на имущественото застраховане
57. Договор за застраховка “живот”. Застраховане срещу злополука
58. Обща застраховка “гражданска отговорност”
59. Договор за текуща сметка
60. Банкови сделки – понятие. Видове. Договор за банков влог - обикновен влог, паричен, влог за управление на ценни книжа.
61. Договор за разплащателна сметка. Договор за банков кредит
62. Акредитив. Банкова гаранция
63. Борси и борсови сделки
64. Договор за влог в публичен склад
65. Някои ненаименовани договори – факторинг, дистрибуторство, франчайзинг
66. Ценна книга – понятие
67. Видове ценни книги – според различните критерии
68. Правни функции и значение на ценните книги. Обезсилване на ценна книга
69. Менителница
70. Запис на заповед. Чек
71. Защита на конкуренцията – злоупотреба с монополно и господство положение и правните последици от това
72. Нелоялна конкуренция – същност и фактически състави
73. Търговска несъстоятелност - общи положения.
74. Предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност
75. Откриване на производството по несъстоятелност и правните последици от решението за откриване на производството по несъстоятелност
76. Субекти с правомощия по управление на масата на несъстоятелността
77. Предявяване на вземанията. Оздравяване на предприятието
78. Обявяване в несъстоятелност. Осребряване и разпределение на имуществото
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Въпросник по Търговско право (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 9:18 pm

ПУ “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет


Въпросник по Търговско право
(Задочно обучение)

1. Понятие за търговско право – същност, характерни черти, място в правната система, историческо развитие, тенденции на развитие, съотношение с другите клонове на правото, обхват, система и източници
2. Понятие за търговец и видове търговци
3. Понятие за търговско предприятие. Клон на предприятието
4. Търговска фирма, седалище и търговски книги
5. Търговски регистър
6. Търговско представителство – същност, видове, съотношение с гражданското представителство
7. Прокурист, търговски представител, търговски посредник, търговски пълномощник и помощник
8. Едноличен търговец
9. Търговец – публично предприятие
10. Сдружаванията в търговското право – възникване, видове, понятие
11. Недействителност на учредено търговско дружество
12. Членство в търговско дружество. Имущество и вноски
13. Решения на общото събрание и въпросът за тяхната недействителност
14. Събирателно дружество
15. Командитно дружество
16. Дружество с ограничена отговорност – същност, учредяване, устойство
17. Управление и членство в ООД
18. Капитал и дялове в ООД. Отговорност на съдружниците
19. Акционерно дружество – същност, възникване
20. Капитал – понятие, изменение
21. Акция – понятие, видове, сделки
22. Членствени права и задължения на акционерите
23. Облигации – понятие и правен режим
24. Управление на АД
25. Придобиване на собствени акции от АД
26. Командитно дружество с акции
27. Еднолични търговски дружества
28. Преобразуване на търговски дружества – понятие, видове и правен режим
29. Ликвидация на търговски дружества
30. Обединения на търговски дружества
31. Кооперации – понятие, възникване, преобразуване, прекратяване
32. Имущество, членство и управление на кооперацията
33. Членствени права и задължения на кооператорите. Съдебна защита
34. Търговски сделки /ТС/ – понятие, характерни черти, правна уредба, сключване
35. Определяне на престацията, форма и действие на ТС
36. Недействителност на ТС. Валидност на правните действия, извършени от името на търговско дружество без представителна власт
37. Изпълнение на задълженията по ТС
38. Неизпълнение на задълженията по ТС и последици от неизпълнението
39. Неустойка и отметнина
40. Търговски обезпечения – залог и право на задържане. Видове залог и тяхната характеристика
41. Търговска покупко-продажба – понятие, различие с нетърговската продажба, специфика
42. Покупко-продажба на изплащане със запазване на собствеността от продавача
43. Договор за лизинг – определение, видове, отлика от договора за наем
44. Комисионен договор
45. Превозен договор – общи положения
46. Договор за автомобилен превоз
47. Договор за железопътен превоз
48. Спедиционен договор
49. Договор за застраховка – понятие, характерни черти, форма
50. Специфични елементи на застрахователното отношение
51. Съдържание на застрахователното отношение
52. Регресно и суброгационно право. Погасителна давност
53. Имуществено и лично застраховане
54. Застраховка “гражданска отговорност”
55. Договор за морска застраховка
56. Договор за текуща сметка
57. Банкови сделки – понятие, видове
58. Договор за банков влог
59. Договор за разплащателна сметка
60. Договор за банков кредит
61. Акредитив
62. Банкова гаранция
63. Борсови сделки – понятие и видове
64. Договор за влог в публичен склад
65. Факторинг, франчайзинг, дистрибуторство, дилърство
66. Ценни книжа – понятие и видове
67. Менителница
68. Чек и запис на заповед
69. Защита на конкуренцията
70. Търговска несъстоятелност – предпоставки за откриване
71. Процесуални действия в производството по търговска несъстоятелност
72. Осребряване и разпределение на имуществото
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта