Конспект по търговско право - ВТОРА ЧАСТ: ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

Конспект по търговско право - ВТОРА ЧАСТ: ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

от atanassoff » Нед Окт 17, 2010 3:39 pm

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Втора част (V курс, зимен семестър)

Конспект

Общи правила

(i) 1. Търговски сделки - понятие и видове. Общи положения за търговските сделки. Злоупотреба с право.
(i) 2. Сключване на търговските сделки - публична покана и публично предложение. Значение на мълчанието. Действие от чуждо име без представителна власт.
(i) 3. Форма на търговските сделки - видове и особености. Електронен документ и електронен подпис. Сделки при общи условия.
(i) 4. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки - основни положения, особености. Дължима грижа. Солидарност.
(i) 5. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Неустойка. Отметнина.

Търговски обезпечения

(i) 6. Търговски обезпечения - понятие и видове. Особености на търговските обезпечения.
(i) 7. Търговски залог – предмет и видове. Обикновен търговски залог. Законен залог.
(i) 8. Особени залози – уредба, общи положения. Действие. Регистър на особените залози.
(i) 9. Права и задължения на страните по особения залог. Изпълнение върху заложеното имущество.
(i) 10. Търговско право на задържане.
11. Обезпечения по Закона за договорите за финансово обезпечение.

Търговски сделки по Търговския закон

12. Търговска продажба – понятие. Особености. Цена и срокове. Права и задължения.
13. Сделка на покритие. Продажба на публичен търг.
14. Транзитна продажба. Дистанционна продажба.
15. Продажба с допълнителна спецификация, с уговорка за изкупуване, с предварително плащане, на изплащане, чрез прехвърляне на ценна книга.
16. Договор за лизинг – понятие и правен режим. Отграничение от договора за наем и продажбата на изплащане. Оперативен лизинг.
17. Финансов лизинг – понятие. Съдържание на договора. Видове – обратен и разделен. Сублизинг.
18. Комисионен договор – понятие и обща характеристика. Отношения между страните. Поръчка и комисионен договор.
19. Права и задължения на страните по комисионния договор.
20. Правоотношения между доверителя и кредиторите на комисионера. Встъпване в изпълнителната сделка. Сделка на кредит.
21. Отказ и оттегляне на поръчката при комисионния договор.
22. Спедиционен договор – същински и несъщински. Права и задължения на страните.
23. Договор за превоз – поняние и видове. Сключване и форма на договора. Правно положение на получателя. Превозни документи – товарителница, товарителен запис, коносамент.
24. Права и задължения на страните по превозния договор. Превоз на багаж. Отговорност на превозвача.

Застрахователно право

25. Застрахователно право – понятие и източници. Видове застраховки. Застраховател, презастраховател, застрахован, застраховащ.
26. Застрахователен риск, застрахователно обезпечение, застрахователен интерес, застрахователно събитие, застрахователна премия, застрахователно обезщетение, застрахователна сума.
27. Договор за застраховка – понятие и видове. Сключване и форма на договора, Трето лице в застраховането.
28. Права и задължения на страните по договора за застраховка.
29. Имуществено застраховане – понятие и видове. Общи положения. Надзастраховане и подзастраховане.
30. Лично застраховане – понятие. Застраховки „живот“ и „злополука“. Застраховка в полза на трето лице. Спестовни застраховки.
31. Застраховка гражданска отговорност – понятие и видове. Обща характеристика.

Текуща сметка

32. Договор за текуща сметка.

Ценни книги

33. Ценни книги – понятие и видове.
34. Сделки с ценни книги. Търговска асигнация.
35. Фунансови инструменти – понятие. Видове: финансови инструменти – ценни книги, финансови инструменти, които не са ценни книги.
36. Държавни ценни книги. Депозитарна разписка – понятие и видове. Варант.
37. Опция. Фючърс. Форуарден договор.
38. Капиталови пазари – понятие и видове.
39. Инвестиционни посредници. Лицензиране. Изисквания към дейността – отношения с клиенти, разкриване на информация, оповестяване на оферти.

Менителнични ефекти

40. Менителнични ефекти – понятие и правна същност. Обща характеристика. Видове.
41. Менителница – понятие. Менителнична способност. Форма и съдържание на менителницата. Непълна и бланкова менителница.
42. Издаване, приемане и прехвърляне на менителницата. Джиро – понятие и видове.
43. Менителнично поръчителство и менителнично посредничество.
44. Предявяване на менителницата – видове. Плащане. Протест.
45. Менителнични искове – възражения. Давност. Неоснователно обогатяване.
46. Запис на заповед – понятие и съдържание. Прилики и отлики с менителницата.

Чеково право

47. Чек – понятие, правна същност и функции. Съдържание. Непълен и бланков чек. Действие.
48. Чеков договор – понятие, сключване и действие. Зависимост между чека и чековия договор.
49. Видове чекове. Издаване, прехвърляне и оттегляне. Плащане. Протест. Регресни права.

Банково право

50. Субекти на банковото право – понятие, учредяване, правен режим. Банкови сделки – понятие и видове.
51. Банков влог – понятие и видове. Банкова сметка – понятие и видове. Договор за разплащателна сметка.
52. Банков кредит – понятие. Отграничение от договора за заем. Сключване. Видове. Предсрочна изискуемост.
53. Банкова гаранция – понятие и обща характеристика. Видове.
54. Банков превод. Банкова карта – понятие и видове.
55. Акредитив – понятие и правна същност. Правоотношения. Договор за откриване на акредитив. Видове.
56. Банково инкасо. Документарно банково инкасо.

Други видове търговски сделки

57. Договор за наем на сейф – обща характеристика. Права и задължения. Съпоставка с договора за влог и договора за наем.

58. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки. Складов запис – понятие, прехвърляне и предявяване.

59. Факторинг – понятие и видове. Форфетинг.

60. Франчайзинг – понятие и обща характеристика. Видове. Съдържание.

61. Концесия – понятие. Видове. Обекти и субекти на концесията. Подготвителни действия. Процедура.
62. Договор за концесия – понятие. Сключване. Права и задължения. Изменение и прекратяване на договора.

Конкурентно право

63. Конкуренция – понятие, правно значение, принципи. Картелни споразумения. Злоупотреба с господстващо и монополно положение. Концентрация.
64. Нелоялна конкуренция – понятие и състави. Комисия за защита на конкуренцията.

_______________________________________________________________
* Конспектът е обособен на раздели от Атанас Атанасов, http://www.legaltheory-forums.org


Официален конспект: ИзображениеPDF формат.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по търговско право - ВТОРА ЧАСТ: ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

от toni1985 » Пон Дек 06, 2010 8:32 pm

Здравейте, ако някои има информация за отпадащите въпроси за изпита на 10ти моля да сподели. Благодаря предварително
 
Мнения: 63


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта