Конспект по търговско право - ПЪРВА ЧАСТ (СУ)

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

Конспект по търговско право - ПЪРВА ЧАСТ (СУ)

от atanassoff » Вто Мар 03, 2009 11:38 pm

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Първа част (IV курс, зимен и летен семестър)

Конспект


(i) 1. Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение от сродни правни отрасли.
(i) 2. Основни принципи на ТП. Търговски правоотношения. История и съвременни тенденции в развитието на ТП.
(i) 3. Обхват и система на ТП. Източници на ТП – видове, особености. Обща характеристика на ТЗ.
(i) 4. Субекти на ТП – понятие за търговец. Придобиване на търговско качество. Търговска дейност и търговски сделки.
(i) 5. Търговско предприятие – понятие и съдържание. Сделки с търговско предприятие. Защита на кредиторите.
(i) 6. Клон на предприятие – понятие и правен режим. Клон на чуждестранно лице.
(i) 7. Търговска фирма. Седалище и адрес.
(i) 8. Търговски книги и търговско счетоводство.
(i) 9. Търговски регистър – понятие, значение, уредба. Търговскоправна публичност – вписване на обстоятелства, обявяване на актове.
(i) 10. Процедура по ЗТР. Задължение за вписване и обявяване. Действие на вписването.
(i) 11. Търговско представителство – понятие и видове. Отграничение от представителството в гражданското право. Прокурист.
(i) 12. Търговски пълномощник и търговски помощник.
(i) 13. Търговски представител – понятие и видове. Отграничение от сходни правни фигури.
(i) 14. Договор за търговско представителство. Прекратяване на договора.
(i) 15. Права и задължения на търговския представител.
(i) 16. Търговски посредник. Търговска тайна.
(i) 17. Видове търговци – класификационни критерии. Едноличен търговец – понятие, правен режим.
(i) 18. Сдружаванията в търговското право – възникване и сравнителноправен преглед. Видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество. Дружество със съучастие.
(i) 19. Учредяване на търговско дружество. Учредители. Дружествен договор. Учредителен акт.
(i) 20. Недействителност на учредяването на търговско дружество – понятие, основания, процедура, последици.
(i) 21. Дружествено имущество – вноски. Правен режим на непраричните вноски. Неизпълнение на задължението за вноска. Забрана за опрощаване и прихващане. Скрита непарична вноска. Плащания на съдружниците/акционерите при залог или запор.
(i) 22. Неизпълнение на задължението за вноска. Забрана за опрощаване. СКрита непарична вноска.
(i) 23. Защита срещу решения на дружеството. Основания за отмяна. Нищожност. Защита на членството.
(i) 24. Събирателно дружество – обща характеристика. Учредяване. Отговорност на съдружниците.
(i) 25. Права и задължения на съдружниците в СД. Управление на СД.
(i) 26. Прекратяване на членството и на дружеството. Погасителна давност.
(i) 27. Командитно дружество.
(i) 28. Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика и видове. Учредяване.
(i) 29. Капитал и имущество на ООД. Основен и дружествен дял.
(i) 30. Увеличаване на капитала на ООД.
(i) 31. Намаляване на капитала на ООД. Защита на кредиторите.
(i) 32. Членство в ООД. Придобиоване, прехвърляне и прекратяване на членството. Наследяване на дружествен дял.
(i) 33. Права и задължения на съдружниците в ООД. Последици от неизпълнение на задълженията.
(i) 34. Управление на ООД. Органи и компетентност. Основания за прекратяване на ООД.
(i) 35. Акционерно дружество – понятие, възникване и обща характеристика. Разграничение между АД и ООД.
(i) 36. Учредяване на АД. Устав.
(i) 37. Капитал и имущество на АД. Набиране и запазване на капитала.
(i) 38. Временно удостоверение. Акции – понятие, видове и класове. Стойности на акцията.
(i) 39. Сделки с акции – поемане на емисия, продажба, апорт, заем. Придобиване на собствени акции.
(i) 40. Увеличаване на капитала на АД – понятие, предпоставки, видове. Процедура. Защита на акционерите при увеличаване на капитала.
(i) 41. Способи за увеличаване на капитала на АД. Увеличаване на капитала по решение на управителния орган, с непарична вноска и със средства на дружеството.
(i) 42. Намаляване на капитала на АД – предпоставки, видове, способи, процедура.
(i) 43. Защита на кредиторите при намаляване на капитала. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала.
(i) 44. Права и задължения на акципонера. Принцип на равното третиране. Кадуциране на акции.
(i) 45. Управление на АД. Системи на управление – органи и компетентност.
(i) 46. Облигации – понятие. Условия за емициране. Видове и класове. Ипотечни облигации. Стойности на облигацията.
(i) 47. Права на облигационерите. Превръщане на облигации в акции.
(i) 48. Годишно счетоводство и разпределение на печалбата. Годишен счетоводен отчет – съставяне, проверка и приемане. Основания за прекратяване на АД.
(i) 49. Публично дружество – понятие. Капитал и акции. Увеличаване и намаляване на капитала.
(i) 50. Публично дружество – управление. Сделки на публичното дружество.
(x) 51. Инвестиционни дружества – понятие и видове. Управляващо дружество. Дружество със специална инвестиционна цел.
(i) 52. Командитно дружество с акции.
(i) 53. Еднолични търговски дружества – понятие и видове. Учредяване и управление на ЕТД. Прекратяване.
(i) 54. Търговец – публично предприятие. Учредяване на търговски дружества – публични предприятия. Публични предприятия, създадени със закон.
(i) 55. Преобразуване на търговски дружества. Форми на преобразуване. Съотношение на замяна.
(i) 56. Фактически състав на преобразуването на търговски дружества.
(i) 57. Действие на преобразуването. Формиране и изменение на капитала при преобразуване.
(i) 58. Защита на кредиторите, акционерите и съдружниците при преобразуване на търговски дружества.
(i) 59. Преобразуване чрез промяна на вида на дружеството (правната форма) и чрез прехвърляне върху едноличния собственик. Преобразуване с международен елемент.
(i) 60. Прекратяване и ликвидация на търговските дружества.
(i) 61. Обединения на търговци – понятие и видове. Консорциум. Холинг.
(i) 62. Европейско дружествено право – понятие. Източници. Хармонизация на българското дружествено право. Европейско обединение по икономически интереси.
(i) 63. Европейско дружество.
(i) 64. Кооперация – понятие, произход, видове. Учредяване. Европейско кооперативно дружество.
(i) 65. Имущество на кооперацията – вноски. Членство – възникване и прекратяване. Права и задължения на член-кооператорите.
(i) 66. Управление на кооперацията. Органи на управление – състав, свикване, правомощия. Преустройство на кооперациите.
(i) 67. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи. Прекратяване и ливкидация на кооперацията.
(i) 68. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност.
69. Откриване на производство по несъстоятелност – предпоставки. Действие на съдебните решения.
70. Маса на несъстоятелността – понятие и обхват. Запазване и попълване на масата – събиране на невнесен капитал, обезпечителни мерки, прекратяване на договори, забрана за прихващане.
71. Запазване и попълване на масата на несъстоятелността – нищожни действия и сделки. Отменителни искове.
72. Органи по несъстоятелността.
73. Оздравяване на предприятието – производство. Оздравителен план – съдържание, действие и изпълнение.
74. Предявяване на вземанията в производство по несъстоятелност. Извънсъдебно споразумение – сключване, действие.
75. Обявяване в несъстоятелност – предпоставки, действие. Осребряване на масата на несъстоятелността.
76. Разпределение на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност.Възстановяване правата на длъжника.

Ноември, 2008 г.
Катедра Гражданскоправни науки.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от nikoi » Сря Юни 10, 2009 7:03 pm

Ами няма ли втора част на конспекта?
Къде са търговските сделки?
 
Мнения: 9

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от nikoi » Сря Юни 10, 2009 7:54 pm

Колеги, също така някой знае ли как ще протече изпита при Калайджиев?
 
Мнения: 9

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от 12345 » Пет Юни 12, 2009 12:16 pm

Тест и след това устен,поне така каза Кацарски.
 
Мнения: 6

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от atanassoff » Пет Юни 12, 2009 6:13 pm

Последна информация:

Тест 20 въпроса за 30 минути - за допустимост. След това се тегли по 1 въпрос (това е ново!!!), но си мисля че пак ще ни разходят страбилно по конспекта. Това няма запомняне (dull)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от nikoi » Нед Юни 14, 2009 12:13 pm

Колеги, някой знае ли, дали ако си допуснат до устния изпит може да се ползва закона?
 
Мнения: 9

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от Joahna » Пет Юли 03, 2009 4:47 pm

Колеги, а някой има ли актуализирани разработки по останалите въпроси от конспекта?
 
Мнения: 1

Re: Конспект по търговско право (СУ)

от atanassoff » Пет Юли 03, 2009 6:06 pm

Ще бъдат качени постепенно - сдобих се с почти всички лекции от тази година и смятам да ги набера през лятото.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по търговско право - ПЪРВА ЧАСТ (СУ)

от toni1985 » Вто Юли 14, 2009 2:54 pm

Моля ако някой има целия конспект по търговско право нека ми го прати - toni1985@abv.bg Благодаря предварително. (smile)
 
Мнения: 63

Re: Конспект по търговско право - ПЪРВА ЧАСТ (СУ)

от atanassoff » Вто Юли 14, 2009 5:07 pm

Това е целият конспект за четвърти курс, освен ако не си условен - тогава ти трябва стария конспект. Търговските сделки съобразно новия учебен план се изучават в пети курс.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта