Въпросник по търговско право (ВТУ)

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

Въпросник по търговско право (ВТУ)

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:30 pm

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ПО
ТЪРГОВСКО ПРАВО


1. Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли.
2. Основни принципи на ТП. Търговски правоотношения. Обхват и система на ТП. Източници на ТП – видове, особености. Обща характеристика на ТЗ.
3. Субекти на ТП – понятие за търговец.
4. Търговско предприятие – понятие. Състав на предприятието. Сделки с предприятие.
5. Клон на предприятие – понятие и правен режим. Търговски книги.
6. Търговска фирма и седалище.
7. Търговски регистър и съдебна регистрация на търговците.
8. Търговско представителство – понятие и видове. Отграничение от представителството по ГП. Прокурист.
9. Търговски пълномощник и търговски помощник.
10. Търговски представител – понятие и видове. Отграничаване от сходни фигури. Договор за търговско представителство – обща характеристика.
11. Възникване и прекратяване на търговското представи-телство. Права и задължения на търговския представител.
12. Търговски посредник. Търговска тайна.
13. Видове търговци – критерии за разграничаване. Едноличен търговец – понятие и правен режим.
14. Сдружаванията в ТП. Понятие и видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество.
15. Учредяване на ТД. Правното положение на нерегистрирано ТД. Недействителност на регистрирано ТД.
16. Дружествено имущество. Вноски на учредителите.
17. Контрол на съдружниците /акционерите/ върху решенията на органите на ТД. Защита срещу неправомерни техни действия.
18. Събирателно дружество - обща характеристика. Учредяване на СД. Вътрешни отношения на СД – права и задължения на съдружниците.
19. Външни отношения на СД. Прекратяване на дружеството и членството. Погасителна давност.
20. Командитно дружество.
21. Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика и видове. Учредяване на ООД.
22. Капитал, имущество и дялове в ООД. Изменение в капитала.
23. Членство в ООД – понятие и същност. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.
24. Права и задължения на съдружниците в ООД.
25. Управление на ООД. Прекратяване на дружеството.
26. Акционерно дружество – понятие и същност. Видове АД. Учредяване на АД и устав.
27. Капитал на АД. Увеличаване и намаляване на капитала на АД.
28. Акции – понятие, видове и сделки с тях.
29. Права и задължения на акционерите.
30. Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигации в акции.
31. Управление на АД. Годишно приключване и разпределение на печалбата.
32. Особени видове акционерни дружества.
33. Командитно дружество с акции.
34. Търговец – публично предприятие. Еднолични търговски дружества с държавен капитал.
35. Преобразуване на търговските дружества – същност и видове.
36. Механизъм за преобразуване на ТД. Елементи на ФС на преобразуването. Договор и план за преобразуване.
37. Защита на съдружниците и кредиторите на ТД при преобразуване.
38. Прекратяване и ликвидация на ТД.
39. Обединения на ТД – консорциум и холдинг. Други обединения на ТД.
40. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.
41. Имущество на кооперацията – вноски, структура и правен режим.
42. Членствено правоотношение в кооперацията. Права и задължения на член кооператорите.
43. Управление на кооперацията. Преустройство, прекратяване и ликвидация.
44. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Коопера-тивни съюзи. Съдебен надзор над дейността на органите на кооперацията.
45. Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения във връзка с търговските сделки.
46. Сключване и форма на търговските сделки. Сделки при общи условия.
47. Изпълнение на търговски сделки. Безкасово плащане. Текуща сметка.
48. Неизпълнение на търговски сделки. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Отметнина.
49. Търговски обезпечения – понятие и видове.
50. Особени залози – същност и правни особености.
51. Търговска продажба – понятие и правен режим. Сделки за покритие. Продажба на публичен търг.
52. Особени правила за някои продажби – транзитна, дистанционна, с уговорка за изкупуване, с предварително плащане на цената, на изплащане, чрез прехвърляне на ценна книга, продажба с допълнителна спецификация.
53. Договор за лизинг. Същност, видове, правни особености.
54. Комисионен договор.
55. Договор за консигнация. Спедиционен договор.
56. Договор за превоз – понятие и видове. Сключване и форма на договора. Превозни документи.
57. Права и задължения на страните по договора за превоз. Отговорност на превозвача. Правно положение на получателя.
58. Договор за застраховка – понятие и видове. Застрахователни термини. Сключване и форма на договора за застраховка.
59. Действие на договора за застраховка /права и задължения на страните по договора/.
60. Имуществено застраховане.
61. Застраховки “живот” и “злополука”. Застраховка гражданска отговорност.
62. Сделки с ценни книги. Търговска асигнация.
63. Менителнични ефекти – понятие и видове. Менителница – форма и съдържание.
64. Издаване и прехвърляне на менителница. Джиро – същност, видове.
65. Предявяване и приемане на менителницата. Плащане и протест.
66. Посредничество и поръчителство при менителницата.
67. Менителнични искове. Възражения. Неоснователно обогатя-ване.
68. Запис на заповед.
69. Чек.
70. Търговски банки. Банкови сделки – понятие и видове.
71. Банков влог. Банкова касета.
72. Банкова сметка. Банкова карта.
73. Банков кредит.
74. Банкова гаранция. Кредитно писмо.
75. Документарен акредитив. Същност, видове.
76. Банково инкасо, банково документарно инкасо, банков превод.
77. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки.
78. Борса – понятие, устройство и видове. Борсови сделки.
79. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност.
80. Откриване на производство по несъстоятелност. Основания. Действие на решението за отриване на производството.
81. Маса на несъстоятелността. Запазване и попълване масата на несъстоятелността – нищожни действия и сделки, отменителни искове.
82. Управление на масата на несъстоятелността. Органи за управление.
83. Предявявана на вземанията. Извънсъдебно споразумение.
84. Оздравяване на предприятието. Обявяване в несъстоятелност.
85. Осребряване и разпределение на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на производството по несъстоя-телността. Възстановяване правата на длъжника.


проф.д-р Георги Стефанов
гл. ас. д-р Павел Атанасов Сарафов
Ст. ас. Янка Тенева Тянкова
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron