Споразумение за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Ев

Устав на ООН, Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Закон за международните договори на Република България, РЕШЕНИЕ N: 7/1992 KC и др.

Споразумение за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Ев

от aahz » Съб Дек 13, 2008 1:25 pm

СПОРАЗУМЕНИЕ за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Ратифицирано със закон, приет от 38-о Народно събрание на 13.05.1999 г. - ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г. Издадено от Министерството на отбраната, обн., ДВ, бр. 99 от 16.11.1999 г., в сила от 27.11.1999 г.
Държавите - страни по това споразумение, наричани "страни",

като потвърждават своята ангажираност към целите и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации ,


като съзнават факта, че политико-военното сътрудничество се превръща в ключов елемент за укрепването на европейските възможности в областта на сигурността и отбраната,


като вярват, че сътрудничеството и диалогът между страните от региона на Югоизточна Европа трябва да бъдат развивани по-нататък,


като желаят да допринесат за засилването на оперативната съвместимост,


предвид на своята ангажираност да допринесат за регионалната сигурност и стабилност и да укрепват добросъседските отношения между страните от Югоизточна Европа в контекста на процеса на Срещите на министрите на отбраната (СМО) от Югоизточна Европа, Евроатлантическия съвет за партньорство (ЕАСП) и в духа на инициативата "Партньорство за мир",


се договориха за следното:

Член I

Дефиниции


1. В това споразумение изразите:


a. "коалиция на желаещите" означава група държави, които на базата на индивидуалните си решения и предпочитания създават коалиция с цел фактическо участие във и/или предоставяне на политическа, материално-техническа или друг вид помощ за конкретни операции;


b. "предотвратяване на конфликти" означава дейности, провеждани обикновено по силата на глава VI от Устава на ООН ; те обхващат дейностите от дипломатическите инициативи до превантивните развръщания на сили с цел предотвратяване ескалирането на противоречия във военни конфликти или тяхното разпространение; предотвратяването на конфликти може да включва и опознавателни мисии, консултации, предупреждения, инспекции и мониторинг;


c. "мирновоенновременен щат" означава щатна таблица, показваща оторизираното преразпределение на личния състав и разширения състав на щаба на силите в оперативна обстановка;


d. "оперативни планове за варианти на обстановката" означават планове, разработвани за евентуални операции, за които планиращите фактори (например мащаб, сили, местоназначение, рискове, зона на операциите и др.) са уточнени или могат да бъдат предположени; тези планове се изготвят максимално подробно, включително с необходимите сили и с варианти за развръщане, като база за последващото фактическо оперативно планиране;


e. "развръщане" означава разполагане на силите в зоните за операции;


f. "използване" означава използване на силите в района на ТВД;


g. "хуманитарни операции" означава операции, провеждани за облекчаване на човешкото страдание; хуманитарните операции може да предшестват или да съпътстват хуманитарните дейности, осъществявани от специализирани граждански организации;


h. "експлоатация и поддръжка" означава всички дейности за гарантиране ефективното използване на общо финансираните съоръжения в съответствие с целта, за която са изградени или модифицирани, и за поддържане на тази инфраструктура по време на нейното използване в състояние, отговарящо на критериите и стандартите, според които е проектирана и изградена;


i. "организация за действие" означава точната структура на бригадата "Югоизточна Европа" (БрЮИЕ), представена в таблица;


j. "изграждане на мир" означава действия, които обхващат политически, икономически, социални и военни мерки и структури, насочени към укрепване и заздравяване на политическите договорености за отстраняване причините за конфликта; те включват механизми за установяване и поддръжка на структури, насочени към укрепване на мира, развиване на чувство за доверие и благоденствие и подпомагане на икономическото и общественото възстановяване;


k. "налагане на мир" означава операции, провеждани по силата на глава VII от Устава на ООН ; те са насилствени по характер и се осъществяват, когато всички засегнати в конфликта страни не са постигнали съгласие или то може да бъде нетрайно; те са предназначени да поддържат или да възстановят мира, или да наложат условията, посочени в мандата;


l. "поддържане на мира" означава операции, по правило предприемани по силата на глава VI от Устава на ООН и провеждани със съгласието на всички засегнати в конфликта страни с цел мониторинг и улесняване прилагането на мирното споразумение;


m. "миротворчество" означава дипломатически дейности, провеждани след началото на един конфликт с цел постигане прекратяване на огъня или бързо мирно уреждане; те могат да включват помощ, посредничество, помирение и такива действия, като дипломатически натиск, изолация или санкции;


n. "операции по поддържане на мира" означава многонационални операции, провеждани безпристрастно по мандат на ООН/ОССЕ с участие на военни сили и дипломатически и хуманитарни агенции с цел постигане на дългосрочно политическо уреждане или други условия, посочени в мандата; те включват поддържане на мира и налагане на мир, както и предотвратяване на конфликти, миротворчество, изграждане на мира и хуманитарни операции;


o. "щат на личния състав" ("мирновременен щат") означава таблицата, указваща оторизираната обичайна организационна структура и потребност от кадри за щаба на силите;


p. "правила за бойно поведение" означава директиви за въоръжените сили (включително отделните лица), дефиниращи обстоятелствата, условията, степента и начина, при които могат или не могат да се прилагат сили или действия, които биха могли да се възприемат като провокативни; правилата за бойно поведение не се използват за възлагане на задачи или даване на тактически указания; с изключение на самоотбраната по време на операции правилата за бойно поведение са единствените правомощия на силите за употреба на сила;


q. "смяна на подчинеността" ("делегиране на правомощия") означава официалното предаване на конкретна степен правомощия над определените сили между страна и командващия БрЮИЕ или между двама подчинени командири;


r. "доброволен национален принос" означава след одобрение от страна на Политико-военния направляващ комитет (ПВНК) доброволно окомплектоване с личен състав от страните на щаба на бригадата или други многонационални формирования извън рамките на одобрената щатна таблица за ограничен период от време и за удовлетворяване на специфични потребности от експертен опит и знания.

Член II

Принципи


1. Страните гарантират, че дейността на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ/силите) или бригадата "Югоизточна Европа" (БрЮИЕ/бригадата), създавана чрез настоящото споразумение, съответства на целите и принципите на ООН.


2. Тази инициатива:


a. не е нито насочена срещу трета държава, нито пък има за цел да образува военен съюз под каквато и да било форма срещу някоя страна или група страни;


b. е прозрачна и отворена за държавите от региона - членки на Организацията на Северноатлантическия съюз (НАТО) или участнички в програмата "Партньорство за мир" (ПзМ), "можещи и желаещи" да внесат конструктивен принос на един по-късен етап;


c. е в съответствие и в подкрепа на останалите програми по ПзМ, насочени към укрепване на регионалното сътрудничество по линия на ПзМ, и дава възможност за значимо сътрудничество в рамките на Организацията на обединените нации (ООН), НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Западноевропейския съюз (ЗЕС).


3. Това споразумение няма по никакъв начин да повлияе върху правата и задълженията на страните, произтичащи от договори и споразумения, подписани от тях по-рано.


4. Всички решения относно ММСЮИЕ се взимат с консенсус между страните.

Член III

Създаване, развръщане и използване на многонационалните мирни сили


в Югоизточна Европа


1. Страните чрез настоящото споразумение създават Многонационални мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) на ниво бригада. Дислокацията на щаба на силите/щабното ядро се решава с консенсус между страните.


2. Бригадата се декларира в ООН и ОССЕ. Тя е на разположение в съответствие с възможностите си за използване при предотвратяване на конфликти и други операции по поддържане на мира, включително миротворчество, поддържане на мира, изграждане на мир и хуманитарни операции.


3. Силите са на разположение за евентуално използване в операции с мандат на ООН или ОССЕ под ръководството на НАТО или ЗЕС за предотвратяване на кризи или поддържане на мира. Те могат да участват и в международни инициативи от типа "коалиция на желаещите". Силите ще функционират и "в духа" на ПзМ.


4. Решението за участие в операции и за развръщане по първоначално предложение на Политико-военния направляващ комитет (ПВНК) е обект на политически и военни консултации съгласно член IV и бива одобрявано от страните посредством техните национални правни процедури.


5. След като страните според всеки отделен случай вземат съвместно политическо решение за участие в операции и за развръщане на силите, те трябва да придадат заявените сили и средства за състава на силите в сроковете, предложени от компетентните органи и одобрени от ПВНК. Участието в конкретен "комплект" от сили за конкретна операция е чисто национално предпочитание.


6. Задачите за изпълнение от бригадата и правилата за бойно поведение произтичат от резолюциите на международната организация, която е предприела дадена операция, и подлежат на одобрение от страните на базата на предложенията на ПВНК.


7. При операции по поддържане на мира под ръководството на НАТО или ЗЕС бригадата се подчинява на органите, указани в мандата на съответната международна организация, след като страните са се съгласили да предприемат такава операция. Военният орган, под чието ръководство функционира бригадата, се определя съвместно от страните.


8. Бригадата се оттегля от операция по силата на съвместно решение, взето от страните, придаващи сили за тази операция.


9. Всяка страна си запазва прерогатива да оттегли своите сили и/или личен състав от дадена операция при условие, че всички останали страни са информирани и поканени за консултации не по-късно от 30 дни преди прилагането на подобно решение.

Член IV

Политически и военни консултации и взимане на решения


1. Политическите и военните консултации и взимането на решения се осъществяват чрез срещи на министрите на външните работи, министрите на отбраната, началниците на генералните щабове и Политико-военния направляващ комитет.


2. Срещите на министрите на външните работи имат за цел разглеждането на политически теми и политическите аспекти на военните операции, като например приемане на нови членове, участие в състава на силите, ангажираност в мирни инициативи и/или операции по поддържане на мира, контингенти, връзки с международни организации, преразглеждане и допълнение на това споразумение и свързаните с него документи и цялостно политическо ръководство.


3. Срещите на министрите на отбраната разглеждат военни теми и взимат решения/правят препоръки по целесъобразност, в частност по участието в операции, цялостно ръководство на използването на силите, правила за бойно поведение, одобряване на оперативни планове за варианти на обстановката и оперативни планове.


4. Срещите на началниците на генералните щабове са съвещателни форуми за военни консултации на високо ниво, които дават възможност за обсъждане на всякакви въпроси от военно-техническо естество и при необходимост за даване на препоръки по такива въпроси.


5. Срещите на министрите от ММСЮИЕ и на началниците на генералните щабове на ММСЮИЕ би следвало да се провеждат поне веднъж в годината или в отговор на покана от една от страните. Необходимостта, честотата, фактическото време и мястото на провеждане на тези срещи са обект на консултации между страните.


6. Създава се Политико-военен направляващ комитет (ПВНК) като съвместен изпълнителен орган за надзор и оказване на политическо ръководство по развръщането, използването и останалите дейности на ММСЮИЕ.


7. За ПВНК всяка страна номинира делегация, възглавявана от старши представител, който може да бъде съветван от експерти по области.


8. От датата, на която споразумението влиза в сила председателството на ПВНК се ротира годишно между страните. Ротацията е в азбучен ред, ако не бъде решено по друг начин от страните.


9. Политико-военният направляващ комитет определя собствената си организация според необходимото и вътрешен правилник, като спазва следните общи принципи:


a. заседава редовно и на нужните интервали от време, за да изпълнява своите задължения, и в най-кратък срок в отговор на конкретно искане от някоя от страните или по покана на председателя;


b. редовните заседания се провеждат два пъти в годината - през пролетта и есента, и се домакинстват от председателстващата страна; тази страна поема и отговорността за секретариата;


c. всички решения се взимат с консенсус между участниците.


10. Политико-военният направляващ комитет при необходимост може да създава подчинени "ад хок" работни групи за по-детайлно разглеждане на специфични области.


11. Първостепенната роля на ПВНК е да оказва надзор за гарантиране изпълнението и спазването на целите и принципите, залегнали в това споразумение.


12. Политико-военният направляващ комитет разработва политиката и основните насоки за одобрение от министрите, необходими за улесняване ефективното функциониране и използване на ММСЮИЕ в следните области:


a. годишна програма, включително учения и обучение и подготовка, по предложение на командира на ММСЮИЕ;


b. управление и координиране на националните заявки за участие със сили и средства, имащи право и подходящи за включване в състава на ММСЮИЕ;


c. предложения относно евентуални развръщания;


d. политика за използване на силите, включително използване на сила и правила за бойно поведение;


e. материално-техническо осигуряване, изисквания и възможности за придвижване и транспорт;


f. общ бюджет, включително, но не само, бюджети на щаба на силите, на щабното ядро и за учения;


g. преструктуриране на силите и на командно-управленската организация, при необходимост;


h. връзки със сходни формирования в рамките на ООН, НАТО, ОССЕ и ЗЕС;


i. политика за обществена информация;


j. преразглеждане на това споразумение и свързаните с него документи за предприемане на по-нататъшни действия според необходимостта;


k. въпроси на оперативната съвместимост и стандартизацията.


13. Политико-военният направляващ комитет разглежда новите кандидатури за участие в състава на ММСЮИЕ, в това число и преразпределението на длъжностите в мирновременния щат, и прави предложения за одобрение от министрите.


14. Освен това ПВНК има право да:


a. одобрява общите оперативни планове за варианти на обстановката, изготвени от щабното ядро по указания на министрите от ММСЮИЕ;


b. следи изготвянето на фактическите оперативни планове и ги утвърждава за одобрение от страна на министрите;


c. установява стандарти за обучение на войските;


d. одобрява доктринни документи за ММСЮИЕ;


e. одобрява необходимите учебно-тренировъчни документи, изготвени от щаба на силите;


f. одобрява директивата на ММСЮИЕ за защита на информацията;


g. сформира съвместни екипи за оценка степента на готовност на бойните единици в съответствие със стандартите и правилниците, които трябва да бъдат възприети.


15. Политико-военният направляващ комитет отговаря също така и за:


a. надзора над функционирането, финансирането, окомплектоването с личен състав, в това число утвърждаването на окомплектоването с доброволен национален принос, на щабното ядро, включително и бюджета на щаба на силите;


b. преразглеждане правомощията на командира, заместник-командирите и началник-щаба при необходимост.


16. Политико-военният направляващ комитет представя доклади за разглеждане на срещите на министрите и на срещите на началниците на генералните щабове годишно и/или когато е необходимо.


17. Конферентните и административните разходи, свързани със заседанията на ПВНК, с изключение на пътните разноски, настаняването и дневните разходи, по принцип се поемат от страната домакин на заседанията.

Член V

Език


Работният език на ММСЮИЕ е английският.

Член VI

Структура на силите


1. Силите се състоят само от сухопътни елементи, тъй като не се предвижда пряко участие на военновъздушни или военноморски сили (с изключение на тактическите групи за въздушен контрол). ММСЮИЕ са сухопътни сили "на повикване", поддържани от елементи от другите видове въоръжени сили, когато и ако е необходимо.


2. Подразделенията, придавани към силите, остават в постоянните си бази на дислокация и се събират за сформиране на съответните сили за учения/учебно-тренировъчни мероприятия според съвместно изготвени програми и при извънредни случаи, ако има решение на страните за тази цел.


3. Страните определят отделни подразделения и/или възможности заедно с оборудването и техниката от структурата на въоръжените сили в собствените си страни, които се включват в състава на бригадата. Съответните подразделения остават в рамките на националната командна структура до момента, в който те се декларират като готови за мисия и стават подчинени на обединеното командване, т.е. командването на БрЮИЕ.


4. Основните войскови единици на силите са формирования с големина батальон. Всеки батальон се състои от 2 или 3 роти, подразделения за бойна поддръжка и подразделения за бойно осигуряване. Подразделенията с големина батальон също могат да бъдат многонационални. Подразделенията по принцип трябва да бъдат автономни.


5. Нужните подробности относно структурата на силите, в това число националното участие/ангажименти и процедурите за поддържане на актуална Организация за действие, са дадени в Анекс А (Структура на силите). Процедурите за делегиране на правомощия и процеса на генериране на силите се намират в Анекс B (Генериране на силите).

Член VII

Структура за командване и управление


1. Структурата на щаба на силите, включително щабното ядро, мирновоенновременния щат на щаба на силите и мирновременния щат на щабното ядро, са включени в Анекс C (Щаб на силите) на това споразумение. Щабните длъжности, с изключение на командната група на бригадата, се разпределят между страните според съотношението на съответните им дялови участия със сили и средства.


2. Командната група на бригадата се състои от командир на бригадата, двама заместници, началник-щаб и двама заместници на началник-щаба. Задълженията на командира на бригадата се изпълняват на базата на двугодишен цикъл на ротация от бригаден генерал от сухопътни войски от някоя от страните, докато задълженията на началник-щаба на бригадата се изпълняват от полковник от страната домакин. Останалите ключови командни постове са ротационни на всеки две-три години между страните. Точната продължителност на ротацията е обект на предварителни консултации. Страната домакин се изключва от ротацията на командира, заместник-командирите и заместниците на началник-щаба.


3. Щабът на силите се привежда в пълна готовност за учения и операции. В останалите случаи постоянното щабно ядро функционира под командването на командира на БрЮИЕ.


4. Щабното ядро в тясна координация и консултации със съответните национални щабове разработва стандартни оперативни процедури, бази данни и варианти за стратегическо придвижване, необходими за намаляване времето за планиране и развръщане преди всяко действително развръщане. То планира и подготвя провеждането на оперативно и тилово обучение и учения след решение на Политико-военния направляващ комитет. То разработва общи оперативни планове за действие при различни варианти на обстановката. То участва в опознавателни мисии за събиране на факти, провеждани като подготовка за мисии, включващи развръщането и използването на бригадата.


5. Целият личен състав, назначен съгласно мирновоенновременния щат, по принцип се развръща в щаба на бригадата по време на операция, независимо от националното участие в комплекта от сили, съставен за конкретната операция.


6. Щабната рота заедно със свързочната рота се поддържат със съответната степен на готовност, за да оказват подкрепа на щабното ядро в най-съществените му функции.


7. Командирът на бригадата има право да издава заповеди на подчинените си подразделения, когато ММСЮИЕ провежда съвместно обучение, подготвяйки се за действие в зоната на операция, в която ММСЮИЕ ще участва, и за времетраенето на такава операция. Тези подразделения са длъжни да изпълняват получените заповеди при условие, че те не противоречат на вътрешното законодателство на страната, чиито граждани са те, и при условие, че съответстват на целите и принципите, за които са създадени силите, на мандата, под който функционират силите, и са в съответствие с действащите правила за бойно поведение.


8. Командирът на силите внася годишен доклад и при необходимост текущи доклади в Политико-военния направляващ комитет с копия от информацията до съответните военни органи на страните.

Член VIII

Учебно-тренировъчни дейности


1. За повишаване ефективността на силите се провеждат дейности като например обучение на подразделенията и учения, посещения, рекогносцировка, проучвателни периоди за осъществяване на планирането и разработване на концепции, курсове и езиково обучение.


2. Страните отговарят за обучението и подготовката на собствените си подразделения в района на тяхната постоянна дислокация и в националните учебно-тренировъчни обекти в съответствие със съвместно установени стандарти.


3. Съвместното обучение, включително дейностите за рекогносцировка, командно-щабни/полеви учебно-тренировъчни занятия и учения по управление на кризи, се провежда в съответствие с общо одобрени планове и програми.

Член IX

Защита на информацията


1. Цялата секретна информация, обменяна във връзка с изпълнението на това споразумение, е обект на защита, еквивалентна на степента на секретност, дадена й от страната източник, и в съответствие със задължителното вътрешно законодателство на всяка от страните, която е получила такава информация.


2. Страните нямат право да разкриват каквато и да било подобна информация на трета страна без писменото съгласие на страната източник.


3. Подробните принципи и методи за защита на секретната информация се регламентират в директива на ММСЮИЕ за защита на информацията, която се одобрява от Политико-военния направляващ комитет.

Член Х

Материално-техническо осигуряване


1. Материално-техническото осигуряване по принцип е национална отговорност. Всяка страна отговаря за тиловото осигуряване на своите собствени подразделения, включително стратегическото придвижване, както по време на учения, така и при развръщане на силите като контингент. Освен това страните са отговорни за организацията и окомплектоването на своите собствени войски със стандартизирано и/или оперативно съвместимо оборудване.


2. Следва да се разработи многонационална система за материално- техническо осигуряване между страните, като се подписват отделни споразумения/меморандуми за разбирателство, според всеки конкретен случай, с цел регламентиране на принципите за предоставяне на тилово осигуряване по време на операции и учения.


3. Страната, в която е разположен щабът на БрЮИЕ, предоставя на щабното ядро:


а. безплатно щабни съоръжения (включително комуникации);


b. безплатно амбулаторно медицинско обслужване в здравните служби на въоръжените сили за щабното ядро и за придружаващите ги зависими членове на техните семейства;


c. спешно лечение в граждански или военни болници без възстановяване на разходите;


d. горивно-смазочни материали (ГСМ) чрез възстановяване на разходите;


e. пълно основно, постоянно обзавеждане, мебелировка и оборудване за щаба.


4. Страната домакин действа като контрагент и агент по снабдяването от името на щаба на силите по въпроси за закупуване, лизинг и други юридически обвързващи договорености на базата на приетия бюджет.


5. Анекс D (Осигуряване от страната домакин) регламентира принципите и всички необходими подробности за осигуряването от страната домакин, включително и посочените в § 3 и 4.

Член ХI

Правни въпроси


1. Клаузите на Споразумението SOFA на ПзМ (Споразумението между държавите - страни по Северноатлантическия договор, и другите държави - участнички в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили) и неговия Допълнителен протокол, подписани на 19 юни 1995 г., са приложими с необходимите промени спрямо това споразумение след приключване на ратификационните процеси на тези инструменти от страните. Ако към датата, на която това Споразумение влиза в сила, все още има страни, които не са ратифицирали Споразумението SOFA на ПзМ, правният статут на силите се дефинира в отделно споразумение между всички страни.


2. Отделни споразумения за всеки конкретен случай регламентират статута на силите, когато бригадата е развърната за операции по поддържане на мира.


3. Личният състав на щабното ядро и зависимите членове на техните семейства се ползват с предимствата на военните обекти и условията, приложими за лицата с равен/съпоставим ранг/звание в страната домакин в съответствие с действащите директиви.


4. Анексите A, B, C, D и E са неразделна част от това споразумение.

Член ХII

Финансови въпроси


1. Началните разходи, указани в Анекс D (Осигуряване от страната домакин), по изграждането на постоянния щаб на силите се финансират от страната домакин.


2. Общите разходи, в това число разходите за експлоатация и поддръжка на щаба, се поемат съвместно от страните в съотношение с тяхното участие в рамките на мирновременния щат на щаба на силите.


3. Оборудването, закупено с общи финансови средства, е общо имущество на страните. Състоянието на общото имущество и националното оборудване, предоставяно от страната домакин за временно ползване, се регистрира в отделни инвентарни списъци и подобни придобивки се включват като пълен списък в годишните доклади.


4. Заплатите на личния състав, дневните и квартирните пари, пътните разноски до щаба и обратно и подобни разходи са национална отговорност.


5. Страните отговарят за финансирането на своите национални контингенти по време на обучение и учения, при подготовка за участие във и по време на операции по поддържане на мира, включително и за тяхното окомплектоване с въоръжение и техника според одобрените стандарти.


6. По-подробно принципите и методите по финансовите въпроси са изложени в Анекс Е (Финанси).

Член ХIII

Уреждане на спорове


1. Споровете, възникващи от тълкуването или прилагането на това споразумение, се разрешават посредством консултации между страните без прибягване към външна юрисдикция.


2. В случай, че една от страните заключи, че друга страна не спазва или не може да спазва клаузите на това споразумение, тя може да предложи писмено провеждането на консултации между страните, които да започнат 30 дни след получаването на официалното писмено уведомление за това.

Член ХIV

Допълнения и изменения


1. Страните могат да предложат допълнение или изменение на това споразумение и/или неговите анекси в писмена форма по всяко време. В такъв случай консултациите трябва да започнат в срок до 30 дни от получаването на официалното писмено уведомление за това.


2. Всички подобни поправки влизат в сила, след като бъдат приети в писмена форма от всички страни.

Член ХV

Ратификация и влизане в сила


1. Това споразумение с петте си анекса е обект на ратификация. Всички ратификационни инструменти се депозират в страната, в която се подписва това споразумение. Тя уведомява страните за всяко депозиране. Тридесет дни след като четири от подписалите го страни са депозирали своите ратификационни инструменти, това споразумение влиза в сила между тях. За останалите подписали го страни то влиза в сила тридесет дни след депозирането на техните ратификационни инструменти.


2. След влизането в сила на това споразумение депозитарят информира ООН, ОССЕ, НАТО и ЗЕС за създаването на силите.

Член ХVI

Присъединяване


1. Това споразумение остава отворено за присъединяване на други държави - членки на НАТО и участнички в инициативата "Партньорство за мир", от региона, можещи и желаещи да внесат конструктивен принос.


2. При кандидатстване на дадена държава за присъединяване към това споразумение въпросът се обсъжда от министрите на външните работи на страните.


3. След положително решение с консенсус по въпроса от страна на министрите на външните работи на страните и одобрение на решението за присъединяване, заедно със свързаните с това поправки на това споразумение и неговите анекси от всички страни, кандидатстващата държава има право да депозира своите инструменти за присъединяване при депозитаря, който съответно информира останалите страни.


4. За всяка страна, присъединяваща се към това споразумение, то влиза в сила 30 дни след депозиране на нейните инструменти за присъединяване.

Член ХVII

Срок и прекратяване


1. Това споразумение е валидно за неопределен период от време, освен ако страните не решат друго.


2. Прекратяването на това споразумение няма да засегне правата на страните да предявяват искове за разходи по обучението, снабдяването, подготовката и действията на бригадата.

Член ХVIII

Денонсиране


1. Това споразумение може да бъде денонсирано от всяка от страните по всяко време.


2. Денонсирането се извършва чрез писмено уведомление, адресирано от тази страна до депозитаря.


3. Денонсирането влиза в сила един месец след получаването на уведомлението. След изтичане на този период споразумението престава да е валидно по отношение на страната, която го е денонсирала, но продължава да бъде в сила за останалите страни.


4. Ако на ефективната дата на денонсиране все още има финансови въпроси или претенции, които засягат денонсиращата страна и които не са уредени, това споразумение се счита за валидно за тази страна и конкретно по тази причина само докато тези въпроси бъдат окончателно уредени.


Това споразумение с анекси A, B, C, D и E, изготвено в един оригинален екземпляр на английски език и подписано в Скопие на 26 септември 1998 г., остава депозирано в архивите на страната, в която е подписано. Надлежно заверени копия ще бъдат предадени на страните.

АНЕКС A към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа Структура на силите


1. Подробностите по структурата на БрЮИЕ, дефинирани в § 1 - 4 начлен VI на това споразумение са, както следва:


2. Всеки батальон се състои от 2 или 3 роти, подразделения за бойнаподдръжка и подразделения за бойно осигуряване и трябва да има възможностиза: a. огнева поддръжка, включително органичен минохвъргачен огън ипротивотанкови оръжия със среден обсег; b. инженерно дело; c. тилово и медицинско осигуряване; d. свръзки;


3. Всеки батальон трябва да се развръща с подразделение за тиловоосигуряване, способно да извършва МТО на първа и втора линия. В зависимостот големината и организацията на ротата/батальона тиловият елемент трябва даима възможности за осъществяване на следните функции: a. обща поддръжка; b. снабдяване; c. общо складово управление; d. разпределение и работа с всички батальонни складове от първа и вторалиния; e. медицинско осигуряване първа степен и отчасти втора степен; f. транспорт.


4. Страните заделят отделни военни подразделения, заедно с въоръжение итехника, които се включват в Организацията за действие на бригадата.


5. Националните участия се предават до щаба на БрЮИЕ за информация наостаналите страни чрез съобщения за организацията за действие, а всичкипромени се предават чрез съобщения за промяна в организацията за действие.Тези съобщения указват националните ангажименти, подлежащи на потвърждение,по време на учения или операции съгласно процедурите, описани подробно вАнекс B (Генериране на силите).


6. Командирът на БрЮИЕ на базата на декларираните данни в организациятаза действие поддържа актуализиран инвентарен списък по организацията задействие и редовно го публикува за страните.


7. Общата структура на силите в БрЮИЕ е в приложение № 1. БрЮИЕ сесъстои от щаб с многонационален състав, щабна рота и свързочна рота,предоставени от страната домакин, маневрени бойни единици, подразделения забойна поддръжка и многонационален батальон за бойно осигуряване.


8. Войсковото участие на страните е указано в таблична форма вприложение № 2.


9. Организацията на БрЮИЕ е показана в приложение № 3.


10. Структурата на силите за действително развръщане подлежи наизменение чрез преки консултации между страните в зависимост от потребноститеот сили за съответната мисия по поддържане на мира.


Приложение № 1


БрЮИЕ - ОБЩА СТРУКТУРА X +-----------+ | БрЮИЕ | +-----+-----+ | +-----------+--------+---------+-------+-----------+-----------+-----+----+--+ +---+--+ +--+---+ +--+----+ +--+----+ +---+----+| щаб | | щабна| |свър- | | манев-| |подраз-| |подраз- || на | | рота | |зочна | | рени | | деле- | |деления || брига-| | | |рота | | бойни | | ния | |за бойно|| дата | | | | | |единици| | | |осигуря-|| | | | | | | | | | | ване |+-------+ +------+ +------+ +-------+ +-------+ +--------+ +--------+ | | многонационални +--------+ +--------+ | | страна-домакин (на щаба) +--------+


Приложение № 2


НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ С ВОЙСКИ (графично изображение)


Приложение № 3


БрЮИЕ (графично изображение)


АНЕКС B


към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа


Генериране на силите


1. Процесът на генериране на силите започва с решение на министрите отстраните по споразумението за Многонационалните мирни сили в ЮгоизточнаЕвропа (ММСЮИЕ) за участие в обща мисия. Съответно Политико-военниятнаправляващ комитет (ПВНК) поисква от командира на ММСЮИЕ да стартира процесана генериране на силите (приложение Процес на генериране на силите).


2. Под ръководството на командира на ММСЮИЕ щабното ядро разработваконкретна оперативна концепция за дефиниране потребността от сили. Приналичност съответните оперативни планове за варианти на обстановката могат дабъдат използвани за тази цел.


3. Първоначално щабът на ММСЮИЕ дефинира потребността от сили внай-общи линии и я разпространява до страните, за да определят своето участиесъс сили и средства. На базата на намеренията на страните до странитеучастнички се изпраща Заявление за потребностите, в което подробно се описватголемината на силите, видът, съставът и др. След няколко повторения (принеобходимост) на горепосочения процес се постига задоволително хармонизиранемежду потребностите и националните участия със сили и средства. След товачрез съгласуване със страните участнички се определят дислокацията на силите,времето за пристигане и приоритетите (списък за явяване).


4. След като бъде финализиран списъкът за явяване, щабът на ММСЮИЕзавършва процеса на планиране на развръщането, в който са включени странитеучастнички*.


5. Според директивите на ПВНК командирът на ММСЮИЕ издаваПредупреждение за активиране и Заповед за активиране до страните участнички,за да започнат процеса на делегиране на правомощия. В съответствие с тезидирективи националните контингенти придобиват необходимия оперативен статут исе развръщат на ТВД. Смяната на подчинеността (делегирането на правомощия)на националните сили се осъществява съгласно съответните документи. От тозимомент националните контингенти стават подчинени на командването на ММСЮИЕспоред договореностите в рамките на ПВНК.


6. Подробни процедури за генерирането на силите се изработват отщабното ядро под ръководството на командира на ММСЮИЕ за одобряване от ПВНК.------------------------------------- * Страна участничка е страна, която има принос в конкретната операциячрез национални ресурси от всякакъв вид (личен състав, сили, оборудване итехника и пр.).


Приложение към анекс B


ПРОЦЕС НА ГЕНЕРИРАНЕ НА СИЛИТЕ +-----------------------+ | МИНИСТЕРСКО РЕШЕНИЕ | | ММСЮИЕ | +----------+------------+ +--+---+ | ПВНК | +--+---+ | искане | за силите +------------+ +--------+----------+ +--------+ | Усилване | | Щаб на ММСЮИЕ | | Страни | | на щаба на +-----+ Операт. концепция +----+ участ- | | ММСЮИЕ | | Деф. потребност | | нички | | | | от сили | | | +------------+ +-------+-+---------+ +--------+ | | | +---+-+---+ | |Списък за| намерения за | |явяване | участие/ | +----+----+-------------------+ | подготовка | на силите +------+-----+ | Процес на | |планиране на| |развръщането| +------+-----+ +---------------+-------------+ | План за развръщане на ММСЮИЕ| +-----------------------------+


АНЕКС С


към Споразумението за многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа


Щаб на силите


1. Цел и обхват: а. Целта на този анекс е: (1) Да регламентира оперативните процедури, дислоцирането,окомплектоването с личен състав, финансирането, административното иматериално-техническото осигуряване на щаба на бригадата "Югоизточна Европа"(БрЮИЕ), включително и на щабното ядро. (2) Да уреди статута на щаба на БрЮИЕ, на щабното ядро и на личниясъстав, назначен към тях. (3) Да определи националните ангажименти по отношение осигуряването наличен състав за щаба. b. Щабното ядро формира постоянната част на щаба на БрЮИЕ. Щабното ядросе сформира, за да поддържа БрЮИЕ, изпълнявайки рутинни функции, и да станеядрото на развърнатия щаб на БрЮИЕ при активиране на силите за учения иоперации.


2. Организация на щаба на БрЮИЕ и щабното ядро: а. Структурите на щаба на БрЮИЕ и на щабното ядро са дадени в приложения№ 1 и 2. Мирновоенновременният щат (МВЩ) на щаба на БрЮИЕ и щатът на личниясъстав (мирновременният щат, МЩ) на щабното ядро са включени в приложения № 3и 4. b. Разпределението на длъжностите и националните ангажименти запопълване на щаба на БрЮИЕ и на щабното ядро също са указани респективно вприложения № 3 и 4. c. Всяко добавяне или редуциране на договореното разпределение надлъжностите или всяка промяна в договореното разпределение на длъжностите щесе осъществява само след писмено споразумение за това между всички участници. d. Щабът на БрЮИЕ и щабното ядро използват личен състав в съответствие сдлъжностните характеристики. Длъжностните характеристики, включителновсякакви промени в тях, ще са предмет на съгласуване от всички страни. е. Командирът на БрЮИЕ, за да удовлетвори потребностите от кадри отспециално естество и за ограничен период от време, може да покани страните всъответствие с процедурите, описани в член IV (Политически и военниконсултации и взимане на решения), да предоставят кадри за доброволнонационално участие, в допълнение към личния състав по щатна таблица. В тозислучай всички страни едновременно ще бъдат информирани за изискванията,обяснението, сферата на познания и броя на кадрите. f. Офицери за свръзка от страните наблюдатели: (1) Страните наблюдатели (понастоящем Словения и Съединените американскищати) имат право да назначат офицери за свръзка (по един от всяка страна) впостоянния щаб на БрЮИЕ. (2) Основната функция на офицерите за свръзка е да улесняватвзаимодействието и разширяват сътрудничеството между щаба на БрЮИЕ исъответните национални щабове. (3) Клаузите на това споразумение са съответно приложими спрямоофицерите за свръзка и от тях се очаква да ги спазват, както и да спазватвътрешните правилници/стандартните оперативни процедури на щаба на БрЮИЕ. (4) Назначаването на офицери за свръзка към щаба на БрЮИЕ от всяка другастрана изисква отделни договорености при наличие на ясно одобрение отстраните съгласно § 4 от член II на споразумението.


3. Функции на щаба на БрЮИЕ Задачата на щаба на БрЮИЕ под ръководството на командира на БрЮИЕ е даосъществява командването и управлението на войските, развърнати всъответствие с плановете на варианти на обстановката, и да извършва рутиннообучение и други функции на силите.


4. Щабно ядро на щаба на БрЮИЕ: а. Активиране Щабното ядро се активира шест месеца след влизане в сила на товаспоразумение. b. Задачи и роли: (1) Щабното ядро работи под ръководството на командира на БрЮИЕ и поднадзора на ПВНК, в тясно сътрудничество и консултации със съответнитенационални щабове. (2) Функциите на щабното ядро преди развръщане са: (a) да разработи стандартните оперативни процедури за щаба на БрЮИЕ; (b) да разработи база данни и варианти за стратегическо придвижване,необходими за намаляване времето за планиране и развръщане преди всякодействително развръщане; (c) да подготви предложения за годишна програма, включително за обучениеи учения, които да бъдат разгледани от ПВНК; (d) да планира и провежда оперативно и тилово обучение и учения набазата на решенията на ПВНК; (e) да разработва общи оперативни планове за различни варианти наобстановката; (f) да представя годишен доклад пред съответните органи на участващитедържави; (g) да подготвя комплект правила за бойно поведение; (h) да участва в опознавателни мисии, които се провеждат в процеса наподготовка за мисии, включващи развръщане и използване на бригадата; (i) да събира и оценява извлечените поуки от предишни мисии; (j) да изпълнява всякакви други задачи според разпореждания. (3) Като основна структура от състава на БрЮИЕ щабното ядро може да серазвръща с БрЮИЕ. Целият личен състав, назначен към щабното ядро, по принципсе дислоцира в състава на бригадата при развръщанията. (4) Поне един пълноценен период на обучение от една-две седмици трябвада се провежда всяка година от щабното ядро с участието на ключовия личенсъстав от назначените войски, като целта е да се поддържа ефективността нащаба. c. Статут на личния състав на щабното ядро: (1) Освен ако не е формулирано по друг начин в това споразумение инеговите анекси, клаузите на последващия Допълнителен протокол наспоразумението за статута на силите по "Партньорство за мир" (PfP SOFA) саприложими по отношение дейността на щаба на БрЮИЕ и неговия личен състав всъответствие с член XI, § 1 от това споразумение. (2) Щабният личен състав ще носи националните си униформи по време наработа.


5. Функции на ключовите командни длъжности: a. Правомощия на командира на БрЮИЕ: (1) Командирът на БрЮИЕ се назначава за период от 2 години и длъжносттасе ротира между страните, с изключение на страната домакин. (2) Командирът на БрЮИЕ е със звание "бригаден генерал". (3) Командирът на БрЮИЕ участва в заседанията на ПВНК и е централнаточка за ПВНК и националните старши офицери и надлежно представляваюридическото лице на щаба на БрЮИЕ. (4) Командирът на БрЮИЕ отговаря за цялостното функциониране на БрЮИЕ.Той поема командването на войсковите единици, придадени към БрЮИЕ заспециални мисии/учения, след промяна на подчинеността и докладва накомандващия силите на ТВД/района на учението, освен ако самият той не еопределен за командващ силите. Той осъществява по принцип оперативнотоуправление на войсковите единици, придадени към БрЮИЕ за специалнимисии/учения. (5) Командирът на бригадата има право да издава заповеди на подчиненитевойскови единици, когато БрЮИЕ провежда съвместно обучение, при подготовка задействие в района на операция, в която БрЮИЕ ще участва, и по време наподобна операция. (6) Командирът на бригадата представя годишен доклад и при необходимосттекущи доклади пред ПВНК, като копия с информацията се предоставят насъответните органи на страните. (7) Командирът на БрЮИЕ отговаря за следното: (a) в мирно време/преди развръщане: (I) редовно докладване пред ПВНК на БрЮИЕ; (II) ръководство на щабното ядро посредством заместник-командирите и/илиначалник-щаба на БрЮИЕ; (III) посещения на войскови единици в състава на БрЮИЕ; (IV) стартиране и участие в опознавателни мисии при необходимост; (V) подготвяне на годишната програма за обучение и учения, която да бъдеодобрена от ПВНК на БрЮИЕ; (VI) разработване на стандарти за обучение на войсковите единици, коитода бъдат разгледани от ПВНК на БрЮИЕ; (VII) разработване на ръководни насоки за оперативна съвместимост вобластта на МТО; (VIII) представяне на директиви за планиране на програми за учения; (IX) стартиране и ръководство на различни многонационални дейности отмалък мащаб - например командно-щабни учения, компютърно подпомагани учения,семинари и др.; (X) изпълнение на всякакви други задачи според указанията на ПВНК наБрЮИЕ. (b) По време на развръщане: (I) осъществяване командването (оперативното управление) посредствомкомандирите на войскови единици, намиращи се под негово оперативнокомандване; (II) управление на многонационалните тилови елементи и ресурси в БрЮИЕ; (III) съгласуване на въпроси от национален интерес или значение снационалните старши офицери (въпроси от значение за командира на БрЮИЕ -например функциониране на войсковата единица, дисциплина - също се ръководятот националните старши офицери); (IV) координиране с други командири, учреждения, неправителствениорганизации и с местните органи в района на мисията според указанията накомандващия силите (ако има такъв); (V) поддържане целостта и сигурността на БрЮИЕ. b. Заместник-командири: (1) Заместник-командирите са двама - заместник-командир по оперативнивъпроси и заместник-командир по тила. Всеки от тях се назначава за период 2години и длъжността се ротира между страните. Страната домакин е изключенаот ротацията на заместник-командирите. (2) Заместник-командирът по оперативните въпроси отговаря заразузнаването, операциите, операциите в цивилния живот и инженерното дело. (3) Заместник-командирът по тила отговаря за личния състав, МТО, КИС ифинансовите средства. (4) Заместник-командирите на БрЮИЕ са със звание полковник. (5) Заместник-командирите на БрЮИЕ са с различна националност откомандира на БрЮИЕ. (6) Заместник-командирите изпълняват съответните си задължения споредуказания на командира на БрЮИЕ. (7) Заместник-командирите се развръщат с БрЮИЕ както при учения, така ипри конкретна обстановка. (8) Старшият заместник-командир на БрЮИЕ трябва да бъде подготвен дапоеме задълженията на командира на БрЮИЕ при необходимост. c. Началник-щаб на БрЮИЕ: (1) Началник-щабът на БрЮИЕ се назначава за период 2 години от странатадомакин. (2) Началник-щабът на БрЮИЕ е със звание полковник. (3) Началник-щабът на БрЮИЕ е началник на щабното ядро в мирно време иначалник на тактическия оперативен център (ТОЦ) на БрЮИЕ по време наразвръщане. Задачата на началник-щаба на БрЮИЕ в мирно време е да ръководи иуправлява създаването и функционирането на щабното ядро в съответствие с тозианекс. (4) Началник-щабът на БрЮИЕ отговаря за следното: (a) функциониране и ръководство на щабното ядро по време на развръщане; (b) гарантиране на икономичното използване на общите финансови средства,свързани с щабното ядро; (c) обучение и учения на щабното ядро и развърнатия щаб; (d) контрол на планирането на вариантите на обстановката/оперативнотопланиране; (e) всякакви други задачи, за изпълнението на които е получил указанияот командира на БрЮИЕ. d. Заместник-началници на щаба на БрЮИЕ: (1) Заместник-началниците на щаба на БрЮИЕ са двама - заместник-началник по оперативните въпроси и заместник-началник по тила. (2) Заместник-началниците на щаба на БрЮИЕ се назначават за период 2години. Длъжността се ротира между участващите държави. Страната домакин еизключена от ротацията на заместник-началниците на щаба. (3) Заместник-началниците на щаба на БрЮИЕ са със звание полковник. (4) Заместник-началникът на щаба на БрЮИЕ по оперативните въпроси еалтернативен началник на ТОЦ на щаба на БрЮИЕ по време на развръщане. (5) Заместник-началниците на щаба на БрЮИЕ отговарят за всякакви другизадачи, за изпълнението на които са получили указания от началник-щаба наБрЮИЕ.


6. Функционални области на щаба на БрЮИЕ и щабното ядро: а. G-1 (личен състав): планове, докладване и статут, езиковоосигуряване, социални грижи, религия, боен дух, произшествия, арестуване налица, протокол/посещения, медали/награди, доклади за международната дейност ивоенна полиция (съгласувано с G-2, G-3 и G-4). b. G-2 (разузнаване): планове за разузнаване, оценка/обработка ибрифинги, политика за сигурност и географско осигуряване. c. G-3 (операции): планове, текущи операции и учения, тактическиоперативен център, свръзка за взаимодействие с по-висши и съседни щабове. d. G-4 (МТО): ресурси - без личен състав - докладване и състояние,планове за МТО, стандартни оперативни процедури, МТО, медицинско осигуряване,придвижване. e. G-5 (сътрудничество между цивилни и военни): планиране/политика,център за сътрудничество между цивилни и военни, съвместна военна комисия,програми и проекти, взаимодействие с местните органи и неправителствениорганизации. f. G-6 (КИС): планиране и управление на планове за МТО. g. G-7 (инженерно дело): мобилност на бригадата/мерки за възпрепятстванена мобилността и защитата, подпомагане на местните органи и неправителствениорганизации. h. G-8 (бюджет и финанси): управление на ресурсите и програмиране набюджета, текущ финансов отчет, финансово счетоводство, бюджет и разходи,договори и управление на имуществото. i. Информация и връзки с обществеността (ИВО): политика за информиранена обществеността, информационен пресцентър/съобщения за пресата,взаимодействие със средствата за масова информация. j. Юридически съветник: съветва командира по правни въпроси, правноосигуряване на личния състав. k. Политически съветник: съветва командира на БрЮИЕ по политическитевъпроси, свързани с мисията.


7. Отговорности на участващите държави: a. Национални отговорности: (1) Страните назначават подходящи кадри за щаба на БрЮИЕ за попълване наразпределените длъжности (приложения № 3 и 4), за да се гарантира, че щабътна БрЮИЕ е напълно и ефективно окомплектован с личен състав. (2) Страните поемат отговорността да окомплектоват с личен съставразпределените длъжности непрекъснато и с кадри, подходящи по звание,познания, езикови способности, които притежават изискваните умствени,физически, а в някои случаи академични способности, описани в съответнитедлъжностни характеристики. b. Отговорности на страната домакин Страната домакин отговаря за предоставянето на осигуряване от странатадомакин за щабното ядро и неговия личен състав, както е описано в Анекс D(Осигуряване от страната домакин).


Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3(Приложено към Допълнителния протокол към Споразумението за многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан в Атина на 12 януари 1999 г.)ЩАБ БрЮИЕ


МИРНОВОЕННОВРЕМЕНЕН ЩАТ (МВЩ) НА ЩАБА НА БрЮИЕ
ГРУПА НА КОМАНДИРА НА БРИГАДАТА
ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECGA001
КОМАНДВАНЕ
КОМАНДИР НА

БРИГАДАТА
OF-6
СВ
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ, ЩАБНО

ЯДРО

CECGA002
КОМАНДВАНЕ
ВОЕНЕН

ПОМОЩНИК/

АДЮТАНТ
OF-3
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGA001

ЩАБНО ЯДРО

CECGA003
КОМАНДВАНЕ
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-6
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGA001

ЩАБНО ЯДРО

CECGA004
КОМАНДВАНЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ

СЪВЕТНИК
OF-4/

A-4
СВ/

ЦИВ
ЩАБНО ЯДРО

CECGA005
КОМАНДВАНЕ
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-6
СВ

CECGA006
КОМАНДВАНЕ
НАЧАЛНИК

"ИВО"
OF-4
СВ

CECGA007
КОМАНДВАНЕ
ПРЕС-ОФИЦЕР

ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OF-3

OR-4
СВ

CECGA008
КОМАНДВАНЕ
ПРЕВОДАЧ

ОФИЦЕР ПО

ПРОТОКОЛА
OF-2

OF-3
СВ

СВ

CECGA009
КОМАНДВАНЕ
ФОТОГРАФ
OR-8
СВ

CECGA010
КОМАНДВАНЕ
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИРА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ВЪПРОСИ


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECGB001
КОМАНДВАНЕ
ЗАМЕСТНИК-

КОМАНДИР НА

БРИГАДАТА
OF-5
СВ

РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

CECGB002
КОМАНДВАНЕ
ОФИЦЕР ПО

АДМИНИСТР.

ВЪПРОСИ
OF-2
СВ

СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGB001

CECGB003
КОМАНДВАНЕ
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ

СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGB001


ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИРА ПО ТИЛА И ЦИВИЛНО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECGC001
КОМАНДВАНЕ
ЗАМЕСТНИК-

КОМАНДИР НА

БРИГАДАТА
OF-5
СВ

РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

CECGC002
КОМАНДВАНЕ
ОФИЦЕР ПО

АДМИНИСТР.

ВЪПРОСИ
OF-2
СВ

СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGC001

CECGC003
КОМАНДВАНЕ
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ

СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECGC001


ГРУПА НА НАЧАЛНИК-ЩАБА


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECOS001
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
СТРАНА-

ДОМАКИН
ЩАБНО ЯДРО

CECOS002
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-5
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CE

COS001/Щ.ЯДРО

CECOS003
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
СЕКРЕТАР НА

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECOS004
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECOS005
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЮРИСКОНСУЛТ
OF-3
СВ
СТРАНА-

ДОМАКИН
ЩАБНО ЯДРО

CECOS006
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-5
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECOS007
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ОФИЦЕР ЗА

СВРЪЗКА
OF-3
СВ

CECOS008
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ

CECOS009
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ОФИЦЕР ЗА

СВРЪЗКА
OF-3
СВ

CECOS010
НА НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ


ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК-ЩАБА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ВЪПРОСИ


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CEDCOS001
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

НАЧАЛНИК НА

ОП. ЦЕНТЪР

CEDCOS002
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО

CEDCOS001


ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК-ЩАБА ПО ТИЛА


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CEDCOSS001
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

НАЧАЛНИК НА

ОП. ЦЕНТЪР

CEDCOSS002
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО

CEDCOSS001


ОТДЕЛЕНИЕ G-1 (ЛИЧЕН СЪСТАВ)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG101
G-1
НАЧАЛНИК G-1
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG102
G-1
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG103
G-1
ОФИЦЕР-КАДРОВИК
OF-3
СВ

CECG104
G-1
НАЧАЛНИК ВОЕННА

ПОЛИЦИЯ
OF-3
СВ

CECG105
G-1
ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG106
G-1
СВЕЩЕНИК/ОФИЦЕР

ПО РЕЛИГ. ВЪПРОСИ
OF-2
СВ

CECG107
G-1
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG108
G-1
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-2 (РАЗУЗНАВАНЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG201
G-2
НАЧАЛНИК G-2
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG202
G-2
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ

CECG203
G-2
ОФИЦЕР ЗА АНАЛИЗ

НА РАЗУЗНАВА-

ТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
OF-3
СВ

CECG204
G-2
ОФИЦЕР ЗА АНАЛИЗ

НА РАЗУЗНАВА-

ТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
OF-2
СВ

CECG205
G-2
СПЕЦИАЛИСТ -

РАЗУЗНАВАНЕ
OF-2
СВ

CECG206
G-2
СЕРЖАНТ -

РАЗУЗНАВАНЕ
OR-6
СВ

CECG207
G-2
ПРЕВОДАЧ
OF-2
СВ
СТРАНА-ДОМА-

КИН/АНГЛИЙСКИ

CECG208
G-2
ОФИЦЕР - КОНТРА-

РАЗУЗНАВАНЕ
OF-2
СВ

CECG209
G-2
ОФИЦЕР - ГЕОДАННИ
OF-2
СВ

CECG210
G-2
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG211
G-2
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-3 (ОПЕРАТИВНО & ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG301
G-3
НАЧАЛНИК G-3
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG302
G-3
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ

CECG303
G-3
ОФИЦЕР -

ОП. ВЪПРОСИ
OF-3
СВ

CECG304
G-3
ОФИЦЕР -

ОП. ВЪПРОСИ
OF-2
СВ

CECG305
G-3
ОФИЦЕР -

ПОДГОТОВКА
OF-3
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG306
G-3
СПЕЦИАЛИСТ -

ДОКЛАДИ/ОТЧЕТИ
OR-8
СВ

CECG307
G-3
СЕРЖАНТ -

ОП. ВЪПРОСИ
OR-6
СВ

CECG308
G-3
СЕРЖАНТ -

ОП. ВЪПРОСИ
OR-6
СВ

CECG309
G-3
ОФИЦЕР - ОХРАНА

НА ВОЙСКИТЕ
OF-2
СВ

CECG310
G-3
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG311
G-3
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-4 (МТО)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG401
G-4
НАЧАЛНИК G-4
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG402
G-4
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ

CECG402
G-4
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ

CECG403
G-4
ОФИЦЕР МТО
OF-2
СВ

CECG404
G-4
ОФИЦЕР - ДВИЖЕНИЕ
OF-2
СВ

CECG405
G-4
ОФИЦЕР ПО

ИНФРАСТРУКТУРАТА
OF-3
СВ

CECG406
G-4
ОФИЦЕР -

СНАБДЯВАНЕ
OF-2
СВ

CECG407
G-4
ОФИЦЕР ПО

ПОДДРЪЖКАТА
OF-2
СВ

CECG408
G-4
ОФИЦЕР - МЕД.

ОСИГУРЯВАНЕ
OF-2
СВ

CECG409
G-4
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG410
G-4
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-5 (ЦИВИЛНО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG501
G-5
НАЧАЛНИК G-5
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG502
G-5
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG503
G-5
ОФИЦЕР -

ОП. ВЪПРОСИ
OF-3
СВ

CECG504
G-5
ОФИЦЕР -

ОП. ВЪПРОСИ
OF-3
СВ

CECG505
G-5
ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА

(С МЕСТНИТЕ

ВЛАСТИ)
OF-3
СВ
ВРЪЗКИ С

МЕСТНИТЕ

ВЛАСТИ

CECG506
G-5
ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG507
G-5
ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА

(НЕПР. ОРГ.)
OF-2
СВ
ВРЪЗКИ С НЕПР.

ОРГАНИЗАЦИИ

CECG508
G-5
ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG509
G-5
ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА

(ПРАВИТ. ОРГ.)
OF-3
СВ
ВРЪЗКИ С ПРА-

ВИТЕЛСТВЕНИ

ОРГАНИЗАЦИИ

CECG510
G-5
ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG511
G-5
ПРЕВОДАЧ
OF-2
СВ
СТРАНА-ДОМА-

КИН/АНГЛИЙСКИ

CECG512
G-5
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-6 (СВРЪЗКИ)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG601
G-6
НАЧАЛНИК G-6
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG602
G-6
ОФИЦЕР-ПЛАНОВИК
OF-3
СВ

CECG603
G-6
ОФИЦЕР - СВЪРЗОЧНИ

ОПЕРАЦИИ
OF-3
СВ

CECG604
G-6
ОФИЦЕР -

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ЧЕСТОТИТЕ
OF-2
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG605
G-6
ОФИЦЕР - УПРАВ.

МЕЖДУГРАДСКИ

ВРЪЗКИ
OF-2
СВ

CECG606
G-6
СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНИК
OR-6
СВ

CECG607
G-6
СПЕЦИАЛИСТ - АВТ.
OR-7
СВ

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

CECG608
G-6
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG609
G-6
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-7 (ИНЖЕНЕРНО)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG701
G-7
НАЧАЛНИК G-7
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG702
G-7
ПЛАНОВИК ИНЖ. ДЕЛО
OF-3
СВ

CECG703
G-7
ОФИЦЕР - ИНЖ. ДЕЛО
OF-3
СВ

CECG704
G-7
ОФИЦЕР - ИНЖ.

ОПЕРАЦИИ
OF-2
СВ

CECG705
G-7
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG706
G-7
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОТДЕЛЕНИЕ G-8 (БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВО)


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG801
G-8
НАЧАЛНИК G-8
OF-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО

CECG802
G-8
ОФИЦЕР - УПРАВ-

ЛЕНИЕ ФИНАНСОВИ

СРЕДСТВА
OF-3
СВ

CECG803
G-8
ОФИЦЕР - ДОГОВОРИ
OF-2
СВ

CECG804
G-8
ОФИЦЕР -

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА РАЗХОДИТЕ
OF-2
СВ

CECG805
G-8
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-3
СВ

CECG806
G-8
ЧИНОВНИК/ШОФЬОР
OR-4
СВ
ЩАБНО ЯДРО


ОБЩО: 103


1 БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ (OF-6)

4 ПОЛКОВНИЦИ (OF-5)

11 ПОДПОЛКОВНИЦИ (OF-4)

26 МАЙОРИ (OF-3)

23 КАПИТАНИ (OF-2)

11 СЕРЖАНТИ (OR-5/OR-9)

27 ВОЙНИЦИ/ЦИВИЛНИ (OR-1/OR-4)

Приложение № 4(Приложено към Допълнителния протокол към Споразумението за многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан в Атина на 12 януари 1999 г.)ЩАБНО ЯДРО НА ЩАБА НА БрЮИЕ (мирновременен щат, МЩ)


ГРУПА НА КОМАНДИРА НА БРИГАДАТА


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
З ВАНИЕ
ВИД ВСИ
ЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECGA001
PECGA001
КОМАНДИР НА

БРИГАДАТА
OF-6
СВ
ЗАБ. 1
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

CECGA001
PECGA002
ВОЕНЕН ПОМОЩ-

НИК/АДЮТАНТ
OF-3
СВ
СЪЩАТА НА-

ЦИОНАЛНОСТ

КАТО PECGA001

CECGA003
PECGA003
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-6
СВ
СЪЩАТА НА-

ЦИОНАЛНОСТ

КАТО PECGA001

CECGA004
КОМАНД-

ВАНЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ

СЪВЕТНИК
OF-4/

А-4
СВ/

ЦИВ
М АКЕДОНИЯ

/АЛБАНИЯ


ГРУПА НА НАЧАЛНИК-ЩАБА


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВСИ
ЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECGA001
PECGA001
КОМАНДИР НА
OF-6
СВ
ЗАБ. 1
РОТАЦИОНЕН

CECOS001
PECOS001
НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
СТРАНА-

ДОМАКИН
ЗАБЕЛЕЖКА 1

CECOS002
PECOS002
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-6
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО CECOS001

CECOS003
PECOS003
СЕКРЕТАР НА

НАЧАЛНИК-ЩАБА
OF-4
СВ
ТУРЦИЯ

ЗАБ. 2

CECOS004
PECOS004
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-5/6
СВ
РУМЪНИЯ

CECOS005
PECOS005
ЮРИСКОНСУЛТ
OF-3/4
СВ
СТРАНА-

ДОМАКИН

CECOS006
PECOS006
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4/6
СВ
БЪЛГАРИЯ


ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК-ЩАБА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ВЪПРОСИ


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CEDCOS001
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
ЗАБ. 1
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

НАЧАЛНИК НА

ОП. ЦЕНТЪР

CEDCOS002
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО

CEDCOS001


ГРУПА НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК-ЩАБА ПО ТИЛА


ШИФЪР МВЩ
ЩАБ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CEDCOSS001
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-ЩАБ
OF-5
СВ
ЗАБ. 1
РОТАЦИОНЕН

ПОСТ

НАЧАЛНИК НА

ОП. ЦЕНТЪР

CEDCOSS002
НА ЗАМЕСТНИК

НАЧАЛНИК-

ЩАБА
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
СЪЩАТА

НАЦИОНАЛНОСТ

КАТО

CEDCOSS001


ОТДЕЛЕНИЕ G-1 (ЛИЧЕН СЪСТАВ)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG101
PECG101
НАЧАЛНИК G-1
OF-4
СВ
БЪЛГАРИЯ
ОФИЦЕР ПО

ПРОТОКОЛА

CECG102
PECG102
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК
OF-3
СВ
ТУРЦИЯ
ОФИЦЕР-

КАДРОВИК

CECG108
PECG103
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
РУМЪНИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-2 (РАЗУЗНАВАНЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG201
PECG201
НАЧАЛНИК G-2
OF-4
СВ
ГЪРЦИЯ

ЗАБ. 2
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК

CECG211
PECG202
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4/6
СВ
ГЪРЦИЯ

ЗАБ. 2


ОТДЕЛЕНИЕ G-3 (ОПЕРАТИВНО, ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG301
PECG301
НАЧАЛНИК G-3
OF-4
СВ
ТУРЦИЯ
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК

CECG305
PECG302
ОФИЦЕР ПО

ПОДГОТОВКАТА
OF-3
СВ
ГЪРЦИЯ

CECG311
PECG303
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
БЪЛГАРИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-4 (МТО)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG401
PECG401
НАЧАЛНИК G-4
OF-4
СВ
ИТАЛИЯ
ОФИЦЕР

ПЛАНОВЕ/

ПРИДВИЖВАНЕ

CECG410
PECG402
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ТУРЦИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-5 (ЦИВИЛНО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG501
PECG501
НАЧАЛНИК G-5
OF-4
СВ
РУМЪНИЯ

CECG502
PECG502
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК
OF-3
СВ
СТРАНА-

ДОМАКИН
ОФИЦЕР ИВО

CECG512
PECG503
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ТУРЦИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-6 (СВРЪЗКИ)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG601
PECG601
НАЧАЛНИК G-6
OF-4
СВ
РУМЪНИЯ

ЗАБ. 3
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК

CECG604
PECG602
ОФИЦЕР ПО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧЕСТОТИТЕ
OF-2
СВ
БЪЛГАРИЯ

ЗАБ. 4
ОФИЦЕР-

СВЪРЗОЧНИК

CECG609
PECG603
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ГЪРЦИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-7 (ИНЖЕНЕРНО)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG701
PECG701
НАЧАЛНИК G-7
OF-4
СВ
АЛБАНИЯ/

МАКЕДОНИЯ
ОФИЦЕР-

ПЛАНОВИК ПО

ИНЖ. ДЕЛО

CECG706
PECG702
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
АЛБАНИЯ/

МАКЕДОНИЯ


ОТДЕЛЕНИЕ G-8 (БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВО)


ШИФЪР МВЩ
ШИФЪР МЩ
ДЛЪЖНОСТ
ЗВАНИЕ
ВИД ВС
ИЗТОЧНИК
БЕЛЕЖКИ

CECG801
PECG801
НАЧАЛНИК G-8
OF-4
СВ
ГЪРЦИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ

ФИНАНСОВИ

СРЕДСТВА

CECG806
PECG802
ЧИНОВНИК/

ШОФЬОР
OR-4
СВ
ГЪРЦИЯ


1
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ (OF- 6)
(ВИЖ ПРИЕТАТА ТАБЛИЦА ЗА РОТАЦИЯТА)

3
ПОЛКОВНИЦИ (OF-5)
(ВИЖ ПРИЕТАТА ТАБЛИЦА ЗА РОТАЦИЯТА)

11
ПОДПОЛКОВНИЦИ (OF-4)

4
МАЙОРИ (OF-3)

1
КАПИТАН (OF-2)

14
СЕРЖАНТИ

ОБЩО: 34


ЩАБНО ЯДРО НА ЩАБА НА БрЮИЕ (мирновременен щат, МЩ) ГРУПА НА КОМАНДИРА НА БРИГАДАТАЗАБЕЛЕЖКИ:


1. Относно източника за тази длъжност виж таблицата за местоположениетона щаба и ключовите ротационни постове на Многонационалните мирни сили вЮгоизточна Европа.


2. Когато Турция е страна домакин на щаба, длъжността секретар наначалник-щаба ще бъде заета от Гърция, а длъжностите началник G-2 и шофьор щебъдат попълнени от Турция.


3. Тази длъжност ще бъде заета от България през първите 4 години; следпървите 4 години тази длъжност ще бъде дадена за постоянно на Румъния.


4. Тази длъжност ще бъде заета от Румъния през първите 4 години; следпървите 4 години тази длъжност ще бъде дадена за постоянно на България.


АНЕКС D


Осигуряване от страната домакин за създаването и функционирането на постоянния щаб на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ)


Член I Цел 1. Целта на този анекс е да определи и детайлизира осигуряването,предоставяно от страната домакин, за създаването и функционирането напостоянния щаб на ММСЮИЕ, както и принципите и процедурите, които трябва дасе спазват. 2. Този анекс конкретизира всички видове осигуряване, източниците иметодите за плащане, при необходимост, както и други специални договорености. 3. Клаузите на този анекс, след тяхното приемане от страните, заедно сАнекс Е (Финанси), представят задължението на страната домакин да гарантираконкретното осигуряване на постоянния щаб на Ммсюие в съответствие спринципите, изложени по-долу.


Член II Дефиниции 1. "Страна домакин" означава страна, на чиято територия е разположенпостоянният щаб на ММСЮИЕ. 2. "Осигуряване от страната домакин" означава осигуряването,предоставяно от страната домакин, на щаба на ММСЮИЕ, щабното ядро изависимите членове на техните семейства. 3. "Общи финансови средства" означава финансовите средства, внасяни отстраните, според финансовия анекс, включени в общия бюджет и използвани самоза покриване на общи разходи. 4. "Първоначални разходи" са онези разходи, необходими за създаванетона постоянния щаб на ММСЮИЕ до началото на неговото функциониране. 5. "Щабно ядро" означава ключовият щабен личен състав, предоставян запостоянно от страните, под ръководството на командира на БрЮИЕ за рутиннопланиране и други щабни функции, съгласно приложение № 4 (Щабно ядро) наАнекс C (Щаб на силите). 6. "Зависим член на семейството" означава съпруга/съпруг на член нащабното ядро или дете на такъв член, зависещи от него/нея.


Член III Общи принципи 1. Страната домакин е съгласна да предостави инфраструктурата,необходимите съоръжения и оборудване за постоянния щаб на ММСЮИЕ и неговотофункциониране. 2. Страната домакин е съгласна да предостави осигуряване на постоянниящаб на ММСЮИЕ по време на цялата му дейност, докато е разположен на нейнатеритория. 3. Други договорености за осигуряване от страната домакин могат дабъдат постигнати на двустранна основа.


Член IV Създаване на постоянния щаб на ММСЮИЕ 1. За доброто функциониране на постоянния щаб на ММСЮИЕ странатадомакин ще предостави безплатно следните инфраструктура, съоръжения и услуги: - работни помещения (кабинети, библиотека, конферентни и протоколнизали и др.); - помещения за отдих (клуб, спортна зала, душове, сауна, спортниплощадки и др.); - зали за приготвяне и сервиране на храна; - тоалетни; - медицински диспансер и обект за зъболечение; - паркинги; - складове; - помещения за лицата по сигурността; - мебелировка и оборудване според функционалните нужди; - комуникационно-информационни системи; - вътрешна телефонна мрежа; - достъп до търговската телефонна мрежа; - вътрешна информационна мрежа, включително хардуер и софтуер; - апаратура за автоматизирана обработка на данни; - достъп до гражданска или военна мрежа за предаване на данни; - помощ при осигуряване на настаняването в най-близката градска зона; - транспорт до и от мястото за настаняване и осигуряване набезопасност. 2. След избора на мястото за постоянния щаб на ММСЮИЕ, а оттам и настраната домакин, се създава съвместна проучвателна група със задача, набазата на рекогносцировка на мястото, да реши окончателния състав и точниявид на материалните, моралните и други потребности в рамките на осигуряванетоот страната домакин. 3. Първоначалните разходи се поемат от страната домакин.


Член V Принципи на осигуряването от страната домакин за функционирането на постоянния щаб на ММСЮИЕ 1. Страната домакин действа като контрагент и агент по снабдяването отимето на постоянния щаб на ММСЮИЕ по въпроси за покупка, лизинг и другиюридически обвързващи договорености. За предоставяне на договоренотоосигуряване страната домакин предприема необходимите мерки със съответнитеграждански или военни агенции и местни изпълнители. Тези мерки се одобряватот страните чрез техните представители, както е посочено в следващияпараграф. 2. Постоянният щаб на ММСЮИЕ определя офицер и главен офис закоординиране на осигуряването от страната домакин и уведомява странатадомакин за лицата, упълномощени да правят заявки в дадени области и в рамкитена своята компетентност. Договорно-лизинговата дейност на главния офис секонтролира от борд, съставен от представители на страните. 3. Страната домакин също определя главен офис и необходимите кадри заизпълнение на задълженията. 4. Командирът на ММСЮИЕ има право да прави директни покупки на стоки иуслуги, при необходимост. 5. Страната домакин и постоянният щаб на ММСЮИЕ съхраняват най-малко5 години необходимите административни и финансови документи, включително тезиза възстановяване на разходите за предоставеното осигуряване. 6. В своите отношения със страната домакин по въпросите наосигуряването от страната домакин страните са съгласни да бъдатпредставлявани от своите старши офицери, служещи в постоянния щаб на ММСЮИЕ. 7. Видът осигуряване, предоставяно от страната домакин, и методите заплащане са изброени в приложение № 1. 8. За поръчване, получаване и доставка на стоки и услуги, предоставениот страната домакин, се използва специален формуляр (подлежи на уточняване).Попълването и подписването на формуляра се приемат за доказателство, чеуслугата/стоката е предоставена според изискваните и установени условия. Зада бъде валиден, формулярът трябва да съдържа най-малко следнитеподробности: дата, място на издаване, описание и количество/качество напредоставеното осигуряване, име, звание и подпис на упълномощените офицери отпостоянния щаб на ММСЮИЕ и страната домакин. 9. Цената на предоставяното осигуряване се калкулира по такъв начин, чеда не включва никакъв елемент на полза или загуба за страната домакин. 10. Плащането на разходите за експлоатация и поддръжка нафункционирането на постоянния щаб на ММСЮИЕ се осъществява от общия бюджетчрез процедури, описани подробно в Анекс Е (Финанси). 11. Страната домакин предоставя щабната рота и свързочната рота сподходящата степен на готовност с цел подпомагане на постоянния щаб на ММСЮИЕв най-съществените му функции. Всички разходи, свързани с щабната рота исвързочната рота, с изключение на разходите за ГСМ, поддръжка и другиконсумативи, пряко свързани с транспортирането/придвижването на постоянниящаб на ММСЮИЕ, са част от задълженията на страната домакин и не севъзстановяват. 12. Крупни мероприятия, като например учения, операции или другиширокомащабни дейности извън местоположението на постоянния щаб на ММСЮИЕ,изискват отделни договорености по въпросите на осигуряването от странатадомакин. 13. Страната домакин е съгласна да осигури следното: а. помощ при осигуряването на подходящо настаняване за личния състав напостоянния щаб в най-близката градска зона; b. превоз до и от мястото на настаняване; c. безопасност на постоянния щаб на ММСЮИЕ и на жилищната зона занастаняване на личния състав, по целесъобразност; d. издаване на безданъчни талони за ГСМ за лично ползване. 14. По молба на някоя от страните или на постоянния щаб на ММСЮИЕ,отправена до страната домакин, за превоз или унищожаване на имущество, коетоим принадлежи, страната домакин предоставя транспорта на базата на следнитепроцедури: a. страната - собственик на имуществото, трябва да представи инструкциина страната домакин относно начина на транспортиране или унищожаване на товаимущество; това уведомление трябва да бъде представено на страната домакинтри месеца предварително; b. разходите за опаковане и превоз при връщане или унищожаване наимущество се поемат от страната собственик. 15. Постоянният щаб на ММСЮИЕ разработва необходимите стандартниоперативни процедури за дейностите по осигуряване и снабдяване от странатадомакин.


Член VI Освобождаване от данъци 1. Горивно-смазочните материали, предоставяни от страната домакин иликупувани от постоянния щаб на ММСЮИЕ, се освобождават от всякакви данъцисъгласно законодателството на страната домакин. Страните се договарят зареда на връщане на ДДС или всякакви други такси, платени при закупуването наГСМ. 2. Продуктите, материалите и услугите, внасяни временно или закупуваниот местния пазар и впоследствие експортирани, за дейността на постоянния щабна ММСЮИЕ са освободени от митнически налози съгласно законодателството настраната домакин.


Приложение № 1


Осигуряване от страната домакин за създаването и функционирането
на постоянния щаб на ММСЮИЕ


Вид осигуряване
Начин на плащане

безплатно
плащане от лицата/страните
възстановяване на разходите
специална договореност

1.
Ползване на работни помещения (библиотека, офиси, конферентни и протоколни зали и др.)
Х

2.
Ползване на обзавеждането на работните помещения, указани в параграф 1
Х

3.
Ползване на офис-оборудване (компютри, копирни машини, комуникационна техника и др.)
Х

4.
Ползване на обществени спортни
Х

съоръжения (закрити, открити)

5.
Ползване учебно-тренировъчни обекти
Х

6.
Ползване на столова
Х

7.
Храна
X

8.
Настаняване
X

9.
Поддръжка, модернизация или специални мерки за функционалните зони към щабното ядро
Х

10.
Ползване на паркинг
Х

11.
Перални услуги
X

12.
Чистене, в т. ч. санитарни услуги
Х

13.
Противопожарна служба
Х

14.
Питейна и промишлена вода от военни източници
Х

15.
Питейна и промишлена вода от търговски източници
Х

16.
Електроенергия
X

17.
Диспансерно медицинско обслужване и спешно зъболечение
Х

18.
Лечение по спешност във военни болници за състава на щабното ядро и зависимите членове на техните семейства
Х

19.
Болнично и медицинско/стоматологично лечение, освен посоченото в параграфи 17 и 18
Х

20.
Ползване на военни складове
Х

21.
Местен масов транспорт от мястото на настаняване до служебната сграда
Х

22.
Превоз, освен посочения в параграф 21
Х

23.
Снабдяване с ГСМ
X

24.
Доставка на оборудване, резервни части и консумативи
Х

25.
Разходи за опаковка и превоз при връщане на имущество
Х

26.
Доставки и услуги, получени от търговски източници
Х

27.
Комуникации чрез търговска мрежа
Х

28.
Комуникации чрез международна военна мрежа
Х

29.
Пощенски услуги:

- служебни
X

- лични
X

30.
Предоставяне на валута
Х

31.
Осигуряване на безопасност в района на щабното ядро
Х

32.
Изхвърляне на смет/рециклиране
Х

33.
Издаване на талони за ГСМ
Х

АНЕКС Е


Финанси


Член 1 Предмет 1. Този анекс определя финансовите принципи, методи и процедури,необходими за създаването, функционирането, обучението, операциите иосигуряването на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ),и условията, според които се осъществява бюджетирането на ММСЮИЕ. 2. Финансови процедури за многонационално финансиране се изготвят отпостоянния щаб (ПЩ) на ММСЮИЕ за всички финансови аспекти. Този документ сеодобрява от Политико-военния направляващ комитет (ПВНК) и се издаваотделно.


Член 2 Принципи 1. Правомощия: командирът на ММСЮИЕ има право да реализира приетиябюджет чрез щабното финансово отделение G-8. 2. Прозрачност: тримесечните и годишните отчети след представянето имв ПВНК се предоставят и на всички страни. 3. Целево отпускане на финансовите средства: всички финансовисредства, включени в бюджета, се отпускат целево по бюджетни сметки.Пренасочването на средствата, ако е необходимо, се одобрява от ПВНК.


Член 3
Дефиниции и процедури
1. За административното и финансовото управление на бригадата и
постоянния щаб на ММСЮИЕ се използват следните дефиниции и процедури:
a. Финансова година: финансовата година започва на 1 януари и свършва
на 31 декември.
b. Валута: валутата, използвана за бюджетните планове, сметки и
шестмесечните плащания на вноските на страните, е US долар. Всички доклади
и отчети, предоставяни на ПВНК, се изготвят в US долари. Всички плащания за
местния пазар се правят във валутата на страната домакин. Обменният курс на
USD спрямо валутата на страната домакин се определя от централната банка на
страната домакин (или от указана от правителството банка) периодично
(периодичността подлежи на уточняване).
с. Финансови източници. За финансиране на бригадата се използват
следните източници:
(1) Общ бюджет/финансиране:
Всички страни се договарят да финансират щаба на ММСЮИЕ и постоянния
щаб на основата на разпределение на разходите, както е регламентирано в
този анекс, и да формират общ бюджет, включващ разходите, извършени по
сметките за оперативни и учебно-тренировъчни дейности и извънредни
ситуации. Общият бюджет покрива следните разходи:
(а) разходи за експлоатация и поддръжка: разходите за експлоатация и
поддръжка са необходимите разноски по функционирането на целия постоянен
щаб на ММСЮИЕ и разходите, различни от инвестиционните разходи съгласно
дефиницията в подточка (f), но включващи разноските, произтичащи от
развръщането на щаба на ММСЮИЕ извън неговата постоянна дислокация;
(b) разходи, свързани с мисията, като например: свръзка, планиране,
обучение, учения и развръщане (операции) на щаба на ММСЮИЕ;
(с) транспортни разходи, свързани с оторизирани командировки извън
щаба на ММСЮИЕ, когато командировките са свързани с многонационалната роля
на ММСЮИЕ, без да надхвърлят рамките на годишния бюджет на щаба и плана за
пътуванията;
(d) потребности от системи за командване/управление, свръзка и
информация (извън задълженията на страната домакин) в помощ на постоянния
щаб на ММСЮИЕ в неговата мирновременна дислокация и щаба на ММСЮИЕ по време
на развръщане и операции;
(е) разходите, произтичащи от искове (по договорни и извъндоговорни
отношения) срещу щаба на ММСЮИЕ;
(f) инвестиционни разходи:
Инвестиционни разходи са разходите, свързани със закупуването на
имущество. Инвестиционните разходи, които следват първоначалните разходи за
постоянния щаб, и разходите за експлоатация и поддръжка се финансират от
общия бюджет. Инвестиционните разходи включват:
- полево оборудване;
- свързочна техника;
- оборудване за обработка на данни;
- закупуване на автомобили (при необходимост);
- офистехника;
- всички разходи, дефинирани като такива от ПВНК;
(g) разходи за учения: разходите за ученията, направени от щаба на
ММСЮИЕ, когато е развърнат и според указанията на командира на ММСЮИЕ, се
финансират от общия бюджет съгласно документа, съдържащ договореностите за
финансиране на ученията на ММСЮИЕ (който предстои да бъде изготвен).
(2) Осигуряване от страната домакин: страната домакин финансира
първоначалните разходи и предоставя съоръженията, указани в Анекс D.
(3) Национално финансиране: всяка страна отговаря за своите преки
национални разходи, направени за непосредственото осигуряване на нейните
собствени сили:
(а) разходи, направени по време на обучение и учения при подготовката
за участие във и по време на операции по поддържане на мира, включително
оборудването им според договорените стандарти;
(b) заплати за личния състав;
(с) редовно отпускани суми, в т.ч. за дневни и квартирни разходи,
платими по силата на националните разпоредби;
(d) транспортни разходи при назначаване до щаба и обратно за лицата
(включително доброволния национален принос), назначени в щаба на ММСЮИЕ, и
за всеки национален осигуряващ елемент или друго национално
представителство в допълнение към посочените в структурата на силите;
(е) всяко оборудване или личен състав, докарани в щаба на силите в
повече от осигуряваното от страната домакин;
(f) разходи за комуникации, произтичащи от национални потребности;
(g) допълнителни разходи за всякакви специални съоръжения или
оборудване, необходими за задоволяване на национални нужди, и всякакви
допълнителни към експлоатационните разходи, при което същите могат да бъдат
отделно указани от страна домакин;
(h) искове в резултат на претенции (по договорни или извъндоговорни
отношения) срещу развърнатите национални подразделения в ММСЮИЕ;
(i) всякакви други разноски, решени/одобрени от всички страни.
d. Съвместно покриване на разходите:
(1) Вноската е приносът на всяка страна в общия бюджет, който се
изчислява по броя на длъжностите в мирновременния щат (МЩ) на постоянния
щаб на ММСЮИЕ, дадени на всяка от страните. Вакантните, ротационните и
временните допълнителни длъжности не влияят върху размера на вноската. При
принцип вноските са в сила за цялата финансова година. Ето защо всякакви
промени в разпределението на длъжностите в рамките на МЩ през текущата
финансова година влизат в сила по отношение на вноските на страните за
следващата финансова година.
(2) Процентното съотношение на вноските, изчислено съгласно подточка
d.(3), се одобрява от ПВНК и се публикува като отделен документ. Този
процес се повтаря при всяка промяна в МЩ.
(3) При изчисляване на вноските на страните се използва следната
формула за съвместно поемане на разходите:
N*/S** х 100,
* N означава броят на длъжностите в МЩ, дадени на съответната страна,
** S означава общият брой кадри в МЩ.
е. Ако към ММСЮИЕ се присъедини нова страна, тя внася своя принос в
общия бюджет съгласно горната дефиниция и към съществуващите инвестиционни
активи, определени от ПВНК.
f. Общо имущество:
Оборудване, закупено с общи средства, е обща собственост на страните.
Състоянието на общото имущество и на националното оборудване, предоставяно
от страната домакин за временно ползване, се завеждат в отделни инвентарни
списъци и подобни придобивки се включват като пълен списък в годишните
отчети. Номенклатурите - общо собственост, платени с общи средства, се
завеждат в инвентарна книга (приходен регистър) и главният финансист
отговаря за нейното водене и актуализиране. Щабното ядро изготвя подробни
стандартни оперативни процедури за придобиване на общо имущество, подлежащи
на утвърждаване от ПВНК.
g. Разходните лимити на главния финансист и командира на ММСЮИЕ се
определят във Финансовите процедури за многонационално финансиране.
h. Бракуване:
(1) Офицерът по отчетността на имуществото съвместява две длъжности в
бюджетно-финансовото отделение G-8 и отговаря за изготвянето на констативен
доклад при всяко установяване на случай на брак прима фацие ("от пръв
поглед"). Командирът на ММСЮИЕ разработва подробни процедури за бракуване,
подлежащи на одобрение от ПВНК.
(2) Констативните доклади следва да съдържат всички необходими
подробности за съответното изделие(я) и описание на обстоятелствата, довели
до искането за бракуване.
(3) Общото имущество, санкционирано за бракуване, се ликвидира
съгласно инструкциите на санкциониращия орган.
(4) Общото имущество се бракува и ликвидира, когато излезе от
употреба, бъде изгубено или повредено или съгласно указанията на съвета на
старшите национални представители в постоянния щаб на ММСЮИЕ.
(5) Главният финансист разработва подробни процедури за докладване и
бракуване на касови загуби, които подлежат на одобрение от ПВНК.
Члeн 4
Бюджет
1. Изготвяне и приемане на бюджета:
а. Бюджетът на ММСЮИЕ се изготвя от щаба на ММСЮИЕ и се представя за
приемане на среща на министрите на отбраната чрез ПВНК.
b. Разчетите на общия бюджет за функционирането на щаба на ММСЮИЕ се
изготвят от постоянния щаб на ММСЮИЕ до 30 юли всяка година за предстоящата
финансова година и четирите следващи години. Преди да бъдат внесени
официално в ПВНК, военните изисквания, върху които се базират тези разчети,
се разглеждат в съвета на старшите национални представители. След това ПВНК
прави щателен преглед и внася бюджета на среща на министрите на отбраната
за приемане.
2. Бюджетен цикъл:
а. Страните се договарят бюджетният цикъл да бъде организиран, както
следва:

Крайни срокове
Дейност

1 януари
Начало на финансовата година (ФГ).

31 януари
Плащане на вноските на страните за първо полугодие.

Страната домакин представя фактури (ако има такива) за

възстановяване на разходите.

28 февруари
Главният финансист плаща на страната домакин.

31 март
Главният финансист внася годишния отчет за предходната година

в ПВНК.

Главният финансист внася на заседание на ПВНК текущ отчет за

плащанията на вноските от страните.

31 март
Отчет за първо тримесечие пред ПВНК.

15 април
Главният финансист изпраща на страните съобщение за дължимите

вноски.

30 юни
Плащане на вноските на страните за второ полугодие.

30 юни
Отчет за второ тримесечие пред ПВНК.

31 юли
Командирът на ММСЮИЕ внася в ПВНК проектобюджета за указания

и препоръки.

15 септември
ПВНК приема бюджета на свое заседание и го представя на

министрите.

30 септември
Отчет за трето тримесечие.

31 октомври
Среща на министрите приема бюджета за следващата година.

15 ноември
Главният финансист изпраща съобщения на страните за дължимите

вноски.

31 декември
Край на финансовата година.


b. Заедно с тримесечните отчети командирът на ММСЮИЕ отговаря завнасянето на искания към ПВНК за пренасочване на финансови средства. 3. Бюджетни и финансови доклади/отчети и разпоредби: а. Щабът на ММСЮИЕ изготвя следното съгласно съответните подробнистандартни оперативни процедури (подлежащи на уточняване): (1) Бюджет за следващата финансова година с приходни и разходнибюджетни сметки с цялата необходима документация/обосновка. (2) Тримесечни и годишни финансови отчети, придружени от: (а) разходни и частни сметки с цялата необходима документация; (b) балансов отчет с цялата необходима документация; (c) общ регистър/инвентарна книга за покупки и активи. b. Гореспоменатите доклади/отчети се внасят пред ПВНК съгласноразпоредбите на чл. 4, § 2 от този анекс.


Член 5 Плащания на вноските 1. В съответствие с договорената формула за съвместно поемане наразходите, описана в чл. 3, параграф d, финансирането на общия елемент отбюджета на щаба на ММСЮИЕ се извършва от страните на две плащания. Главниятфинансист изпраща на страните съобщение за вноските до 15 април и 15ноември всяка година. Тези суми следва да бъдат внесени до 31 януари и30 юни на съответната финансова година. Плащанията се извършват в US доларии безплатно за Постоянния щаб на ММСЮИЕ. 2. През първата финансова година всяка страна прави първоначалендепозит в размер, изчислен по формулата за съвместно поемане на разходите,посочена в чл. 3. Сумата и крайният срок за плащане се определят от ПВНК врамките на 2 месеца след влизане в сила на споразумението. Депозитът сеприспада от вноската за първата финансова година, платима от страната. 3. Вноските се превеждат по сметка в банка, която се указва отстраната домакин и се одобрява от ПВНК. 4. Политико-военният направляващ комитет бива информиран от командирана ММСЮИЕ, когато не са постъпили плащания. ПВНК решава уместните действия,които следва да се предприемат по отношение продължаване участието настраната, изпаднала в забава, и финансовите последствия за постоянния щаб. 5. При възникване на нужда от допълнително финансиране на допълнителниразходи извън нормалния цикъл на финансиране командирът на ММСЮИЕ внасяискания и подробна обосновка за утвърждаване от ПВНК. След утвърждаване отПВНК страните заплащат допълнителни вноски в срок от 60 дни след надлежнотоим уведомяване. Финансирането на бюджетен дефицит за текущата финансовагодина може също да бъде поискано и заедно със съобщението за вноските заследващата финансова година.


Член 6 Приходи от лихви и икономии на средства Приходите от лихви и икономии на средства се прехвърлят от еднафинансова година за следващата и се включват в бюджетните разчети.


Член 7 Счетоводство 1. Главният финансист отговаря съгласно финансовите административнипроцедури (които предстои да бъдат разработени) за откриването и цялостноторазпореждане с всички банкови сметки и пощенски сметки (джира). Преводите итегленията от банковите сметки и т. н., управлявани от главния финансист,се разрешават с два подписа (на главния финансист и на командира на ММСЮИЕили на упълномощен от командира офицер). 2. Главният финансист се назначава от държава, различна от странатадомакин.


Член 8 Ревизии 1. Ревизионен правилник и процедури следва да бъдат изготвени отпостоянния щаб на ММСЮИЕ и внесени в ПВНК за утвърждаване. 2. Годишният отчет със съответната документация (подлежи науточняване) се ревизира от одитори, определени от ПВНК. Докладите отподобни ревизии се представят на срещите на министрите чрез ПВНК и сепредоставят също така на командира на ММСЮИЕ.


Член 9 Процедури след прекратяване или денонсиране на споразумението 1. Прекратяването на споразумението няма да засегне правата настраните да предявяват искове за разходи по ММСЮИЕ. 2. Финансовите последствия в резултат на прекратяване наспоразумението, включително определянето на остатъчната стойност наинфраструктурата, съоръженията и оборудването - предмет на общофинансиране, се уреждат чрез преговори между страните. Остатъчната стойностсе определя на базата на военната или икономическата полза и техническияживот на оборудването или запасите. 3. В случай на денонсиране денонсиращата страна получава обратнооставащата част от вноската й за текущата финансова година, ако има такава,и се обезщетява за принадлежащата й част от общото имущество от общиябюджет за следващата финансова година.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа Държавите - страни по споразумението за Многонационалните мирни сили вЮгоизточна Европа, подписано в Скопие на 26 септември 1998 г., като потвърждават своята ангажираност към целите и принципите наспоменатото споразумение, като желаят да внесат по-нататъшни подробности и поправки вспоменатото споразумение, се договориха за следното:


Член 1 Щабът на бригадата/щабното ядро се разполага на ротационен принцип запериод от 4 години от датата на неговото активиране и се домакинства отчетири страни в следния ред: България, Румъния, Турция, Гърция.


Член 2 Командирът на бригадата се определя от страните на двугодишенротационен принцип от датата на активирането на щаба/щабното ядро набригадата съгласно реда на ротация, указан в таблицата на ротационнитедлъжности за периода от 1999 до 2015 г., приложена към този протокол.


Член 3 Председателят на политико-военния направляващ комитет се определя отстраните на двугодишен ротационен принцип от датата на активиране нащаба/щабното ядро на бригадата съгласно реда на ротация, указан вгореспоменатата таблица.


Член 4 Разходите, пряко свързани с преместването на щаба на бригадата, всъответствие с принципа на ротация се покриват от общия бюджет.


Член 5 Приложения № 3 и 4 към Анекс C на споразумението се заменят сприложенията към този протокол.


Член 6 Всяка страна, на която предстои да поеме задълженията по чл. 1 - 3 натози допълнителен протокол, може да се откаже от тях, като представи наостаналите страни писмено предизвестие два месеца преди датата, на която етрябвало да поеме тези задължения. Евентуалните промени в тази връзка вустановения ред на ротация при необходимост, както и редът на ротация след2015 г. се договарят между министрите на отбраната на страните с консенсус.


Член 7 Този допълнителен протокол представлява неразделна част отСпоразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. Подписано в Атина на 12 януари 1999 г. в седем оригинални екземплярана английски език.


МНОГОНАЦИОНАЛНИ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта