Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на СЕ

Устав на ООН, Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Закон за международните договори на Република България, РЕШЕНИЕ N: 7/1992 KC и др.

Общо споразумение за привилегиите и имунитетите на СЕ

от aahz » Съб Дек 13, 2008 1:23 pm

ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа
Ратифицирано със закон, приет от Народното събрание на 5.05.1992 г. - ДВ, бр. 37 от 6.05.1992 г. Издадено от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.1992 г. В сила за Република България от 7.05.1992 г.
Правителствата на Кралство Белгия, Кралство Дания, Френската република, Кралство Гърция, Република Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Холандия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция, Република Турция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

имайки предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 40, т. а на Статута на Съвета на Европа , Съветът на Европа, представителите на държавите членки и Секретариатът се ползват на териториите на неговите членове от такива привилегии и имунитети, каквито са необходими за изпълнението на техните функции,


имайки предвид, че съгласно разпоредбите на т. b на горепосочения член членовете на съвета са поели задължение да сключат споразумение за изпълнение на разпоредбите на тази точка,


имайки предвид, че съгласно горепосочената т. b Комитетът на министрите е препоръчал на правителствата на членовете да приемат следните разпоредби,


се споразумяха за следното:

ЧАСТ I

ПРАВОСУБЕКТНОСТ - ПРАВОСПОСОБНОСТ

Член 1

Съветът на Европа е правен субект. Той е правоспособен да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да завежда съдебни дела.


Генералният секретар предприема от името на съвета необходимите за тази цел мерки.

Член 2

Генералният секретар сътрудничи по всяко време с компетентните органи на държавите членки за улесняване на правилното осъществяване на правораздаването, за осигуряване спазването на полицейските правилници и за предотвратяване на каквато и да е злоупотреба с привилегиите, имунитетите, освобождаването от задължения и улесненията, изброени в това споразумение.

ЧАСТ II

ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И АВОАРИ

Член 3

Съветът, неговото имущество и авоари независимо от месторазположението им и лицето, което ги владее, се ползват от имунитет от юрисдикция, освен ако и доколкото Комитетът на министрите във всеки конкретен случай изрично се откаже от такъв имунитет. Обаче отказването от имунитет не се разпростира по отношение на принудителни или изпълнителни мерки.

Член 4

Сградите и помещенията на съвета са неприкосновени. Имуществото и авоарите му независимо от тяхното месторазположение и лицето, което ги владее, се ползват от имунитет по отношение на претърсване, реквизиция, конфискация, отнемане или каквато и да е друга форма на административна или съдебна принуда.

Член 5

Независимо от местонахождението им архивите на съвета и като цяло всички документи, които му принадлежат или се намират в негово владение, са неприкосновени.

Член 6

Без да е подложен на ограничение посредством какъвто и да е финансов контрол, правилници или финансов мораториум:


a) съветът може да притежава всички видове валута и да разполага със сметки в каквато и да е валута


b) съветът може свободно да превежда фондове от една страна в друга или в рамките на една страна и да превръща всяка валута, с която разполага, в каквато и да е друга валута;


c) упражнявайки правата си по горните т. а и b, Съветът на Европа взема предвид всички възражения на правителството на дадена държава членка, доколкото по негова преценка това няма да накърни интересите на съвета.

Член 7

Съветът, авоарите му, доходите му и другото имущество са освободени от:


а) всякакви преки данъци; обаче съветът не може да иска освобождаване от данъци, такси или налози, които представляват само заплащане на обществени услуги;


b) всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на предмети, предназначени за служебна употреба от съвета; безмитно внесените предмети не могат да се продават в страната, където са внесени освен при одобрени от правителството на тази страна условия;


c) от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на неговите издания.

ЧАСТ III

СЪОБЩЕНИЯ

Член 8

За официалните си съобщения Комитетът на министрите и Генералният секретар се ползват на територията на всяка държава членка от отношение поне толкова благоприятно, колкото е отношението на тази държава членка към дипломатическото представителство на всяко друго правителство.


Не се допуска цензура на официалната кореспонденция и другите официални съобщения на Комитета нa министрите и Секретариата.

ЧАСТ IV

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ

Член 9

При изпълнение на своите функции и по време на пътуванията си към и от мястото на съвещанието представителите в Комитета на министрите се ползват от следните привилегии и имунитети:


a) имунитет от арест или задържане и от конфискуване на личния им багаж и от имунитет от всякакъв вид юрисдикция по отношение на техни устни или писмени изказвания и всякакви действия, извършени от тях в служебно качество;


b) неприкосновеност на всички книжа и документи;


с) право да използват кодове и да получават книжа или кореспонденция чрез куриер или запечатани куфари;


d) освобождаване на тях самите и съпругите (съпрузите) им от имиграционни ограничения и изисквания за регистрация на чужденци в държавата, която посещават или през която преминават при изпълнение на функциите си;


е) същите улеснения по отношение на валутния контрол или ограниченията върху обмяната на валута като тези, които се предоставят на членовете на дипломатически представителства със съпоставим ранг;


f) същите имунитети и улеснения по отношение на личния им багаж като тези, които се предоставят на членовете на дипломатически представителства със съпоставим ранг.

Член 10

С цел да се осигури на представителите в Комитета на министрите пълна свобода на словото и пълна независимост при изпълнение на функциите им имунитетът от юрисдикция по отношение на техни устни или писмени изказвания и на каквито и да са техни действия при изпълнение на функциите им продължава да се прилага и след приключването на техния мандат.

Член 11

Привилегиите и имунитетите се предоставят на представителите на държавите членки не за тяхно лично облагодетелстване, а за осигуряване на независимостта им при изпълнението на функциите, свързани с Комитета на министрите. Следователно дадена държава членка има не само правото, но също така и задължението да отнеме имунитета на свой представител във всички случаи, когато по нейно мнение имунитетът би възпрепятствал осъществяването на правосъдието и когато той може да бъде оттеглен, без това да навреди на целите, за които е бил предоставен.

Член 12

a) Разпоредбите на чл. 9 , 10 и 11 не се прилагат по отношение на органите на държавата, чийто гражданин е лицето или на която е или е било представител.


b) В горните чл. 9, 10, 11 и 12, т. а изразът "представители" включва всички представители, заместник-представители, съветници, технически експерти и секретари на делегации.

ЧАСТ V

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КОНСУЛТАТИВНОТО СЪБРАНИЕ

Член 13

Никакво административно или друго ограничение не може да бъде наложено на свободното придвижване на представителите в Консултативното събрание или техните заместници към и от мястото на съвещанието на Консултативното събрание.


По отношение на митническия и валутния контрол на представителите и техните заместници се предоставя:


a) от тяхното собствено правителство - същите улеснения като предоставяните на висши държавни служители, пътуващи зад граница с временна официална задача;


b) от правителствата на други държави членки - същите улеснения като предоставяните на представители на други правителства, изпълняващи временна официална задача.

Член 14

Представителите в Консултативното събрание и техните заместници се ползват с имунитет от всякакво официално разследване, арест или съдебно преследване заради изявления или гласуване при изпълнение на функциите им.

Член 15

По време на сесиите на Консултативното събрание представителите в събранието и техните заместници, независимо дали са членове на своя национален парламент или не се ползват:


a) на своята национална територия - от имунитетите, предоставени на членовете на парламента в тази страна;


b) на територията на всички останали държави членки - от освобождаване от арест и съдебно преследване.


Този имунитет се прилага също така при пътуванията им към и от мястото на съвещанието на Консултативното събрание. Той не се прилага обаче в случай на заварено престъпление, нито в случаите, когато имунитетът е оттеглен от събранието.

ЧАСТ VI

СЛУЖИТЕЛИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Член 16

Освен посочените в чл. 18 по-долу имунитети и привилегии на Генералния секретар и Заместник-генералния секретар се предоставят по отношение на съпругите (съпрузите) им и непълнолетните им деца привилегиите и имунитетите, освобождаванията и улесненията, предоставяни на дипломатическите представители съгласно международното право.

Член 17

Генералният секретар определя категориите служители, по отношение на които се прилагат разпоредбите на чл. 18 по-долу. Той ги съобщава на правителствата на всички държави членки. Имената на включените в тези категории служители се съобщават периодично на горепосочените правителства.

Член 18

Служителите на Съвета на Европа:


а) се ползват с имунитет от юрисдикция по отношение на техни устни или писмени изказвания и на всички действия, извършвани от тях в служебно качество и в рамките на тяхната компетенция;


b) се освобождават от данъци върху заплатите и възнагражденията, които им изплаща Съветът на Европа;


с) имат имунитет заедно със съпругите (съпрузите) си и роднини на тяхна издръжка по отношение на имиграционни ограничения и изисквания за регистрация на чужденци;


d) имат същите привилегии за улеснения на обмена на валута като предоставените на служители със съпоставим ранг в дипломатическите представителства при съответното правителство;


е) се ползват, както и техните съпруги и роднини на тяхна издръжка, от същите улеснения за репатриране в период на международна криза като предоставяните на дипломатическите представители;


f) имат право да внесат безмитно мебелировката и вещите си при първоначалното заемане на поста в съответната страна и да ги изнесат безмитно до страната на постоянното си местожителство при прекратяване на мандата им.

Член 19

Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на служителите в интерес на Съвета на Европа, а не за личното им облагодетелстване. Генералният секретар има правото и задължението да отнеме имунитета на всеки служител във всички случаи, когато по негова преценка имунитетът би възпрепятствал осъществяването на правосъдието и може да бъде отнет, без това да навреди на интересите на Съвета на Европа. По отношение на Генералния секретар и Заместник-генералния секретар правото за отнемане на имунитета принадлежи на Комитета на министрите.

ЧАСТ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 20

Съветът може да сключва допълнителни споразумения с всяка държава членка или държави членки за изменение на разпоредбите на това общо споразумение, доколкото това засяга тази държава членка или тези държави членки.

ЧАСТ VIII

СПОРОВЕ

Член 21

Всеки спор между съвета и частни лица относно доставки, извършени услуги или закупено недвижимо имущество от името на съвета се представя на административен арбитраж, чиито условия се определят със заповед на Генералния секретар, утвърдена от Комитета на министрите.

ЧАСТ IХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Това споразумение подлежи на ратификация. Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа. Споразумението влиза в сила след като седем от подписалите държави депозират своите ратификационни документи.


Въпреки това до влизането в сила на споразумението съгласно горния абзац подписалите се споразумяват с цел да се избегне всяко забавяне на ефективното функциониране на съвета да прилагат временно споразумението от датата на неговото подписване, доколкото това е възможно според техните конституционни системи.


В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха това общо споразумение.


Съставено в Париж на 2 септември 1949 г. на френски и английски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверено копие на всяка подписала държава
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта