Шести протокол към конвенцията за защита правата...

Устав на ООН, Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Закон за международните договори на Република България, РЕШЕНИЕ N: 7/1992 KC и др.

Шести протокол към конвенцията за защита правата...

от Lady_Croft » Вто Фев 05, 2008 11:35 am

ШЕСТИ ПР0ТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ
относно промяната на смъртното наказание
Страсбург, 28 април 1983

Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана Конвенцията),
считайки, че еволюцията, осъществена в някои от държавите-членки на Съвета на Европа, е израз на общата тенденция в полза на премахването на смъртното наказание,
се договориха за следното:

Член 1
Отмяна на смъртното наказание
Смъртното наказание се отменя. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Член 2
Смъртно наказание във военно време
Държавата може да предвижда в своето законодателство смъртно наказание за действия, извършени по време на война или на непосредствена опасност от война; това наказание се прилага само в случаите, определени в закона и в съответствие с неговите разпоредби. Държавата информира Генералния секретар на Съвета на Европа за съответните разпоредби на законодателството, отнасящо се до смъртното наказание.
Член 3
Забрана за дерогиране
Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията по този Протокол на основание член 15 от Конвенцията.
Член 4[14]
Забрана за резерви
Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този Протокол на основание член 57 от Конвенцията.
Член 5
Териториален обхват
1. При подписване или депозиране на документите си за ратификация, приемане или утвърждаване всяка държава може да посочи териториите, по отношение на които се прилагат разпоредбите на този Протокол.
2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация, изпратена на Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този Протокол по отношение на всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази територия в първия ден на месеца, който следва датата на получаване от Генералния секретар на съответната декларация.
3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две точки, може да бъде оттеглена в частта й, засягаща която и да е от посочените в нея територии, чрез уведомяване на Генералния секретар. 0ттеглянето влиза в сила на първия ден от месеца, който следва датата па получаване на съответното уведомление от Генералния секретар.
Член 6
Връзка с Конвенцията
Високодоговарящите страни възприемат разпоредбите на членове 1-5 на този Протокол за допълнителни членове на Конвенцията и всички останали нейни разпоредби се прилагат, като се отчита този факт.
Член 7
Подписване и ратифициране
Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали Конвенцията; той подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Държава-членка на Съвета на Европа не може да ратифицира, приеме или одобри този Протокол, без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира Конвенцията. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европа.
Член 8
Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила в първия ден на месеца, който следва датата, на която пет от държавите членки на Съвета на Европа ще са станали страни по този Протокол в съответствие с разпоредбите на член 7.
2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази съгласие да стане страна по този Протокол, той влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.
Член 9
Функции на депозитаря
Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на Съвета за:
а) всяко подписване;
b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или утвърждаване;
с) датите на влизане в сила на този Протокол в съответствие с членове 5 и 8;
d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо отношение към този Протокол.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този Протокол.
Съставен в Страсбург на 28 април 1983 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава-членка на Съвета на Европа.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта